Przeskocz do treści
coloalert

Test HARMONY a NIFTY pro — porównanie. Czym różnią się badania?

Test HARMONY i NIFTY pro to niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne w kierunku tri­somii 21., 13. i 18. oraz innych chorób gene­ty­cznych. Oba są do siebie podob­ne pod wzglę­dem czułoś­ci, ceny oraz co ważne — w pełni bez­pieczne dla dziec­ka. Różnią się m. in. ubez­piecze­niem, zakre­sem badanych chorób, metodą bada­nia i miejscem wykony­wa­nia anal­iz. Jakie zatem różnice kryją się w obu tes­tach HARMONY i NIFTY pro?

Spis treś­ci:

 1. Różnice między NIFTY a HARMONY- zakres badanych chorób
 2. HARMONY a NIFTY. Kiedy pac­jen­t­ka otrzy­ma wynik badania?
 3. Ubez­piecze­nie wyniku tes­tu NIFTY pro
 4. HARMONY a NIFTY. Na co zwró­cić uwagę wybier­a­jąc test pre­na­tal­ny z krwi?

harmony a nifty

Do obu testów — HARMONY i NIFTY pro —  pobier­ana jest krew mat­ki, w której obec­ne jest wolne DNA pło­du — cffD­NA, trze­ba jed­nak zaz­naczyć, że do tes­tu może przys­tąpić kobi­eta będą­ca powyżej 10 tygod­nia ciąży. Wtedy ilość DNA pło­du jest odpowied­nia do badania.

Różnice między NIFTY a HARMONY- zakres badanych chorób

 • Test NIFTY pro ofer­u­je wykry­wal­ność 6 tri­somii (zespól Dow­na, zespół Edward­sa, zespół Patau, tri­so­mia 9, 16 i 22), 84 mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji oraz 4 chorób związanych z niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­so­ma­l­ny­mi (zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY). Możli­wość poda­nia płci dziec­ka na życze­nie rodz­i­ca. Meto­da pro­du­cen­ta pozwala na anal­izę całego płodowego DNA.
 • Test HARMONY wykry­wa 3 tri­somie (zespól Dow­na, zespół Edward­sa, zespół Patau) oraz zaburzenia w chro­mo­so­mach płciowych X i Y, a także mikrod­elecję 22q11.2. Pro­du­cent może podać płeć dziec­ka, jeśli rodz­ice mają takie życze­nie. W lab­o­ra­to­ri­um anal­i­zowane są wybrane chro­mo­somy pło­du, a nie całe DNA.

Czułość obu testów jest na poziomie 99% w przy­pad­ku zespołu Dow­na (tri­somii 21.).

HARMONY a NIFTY. Kiedy pacjentka otrzyma wynik?

 • W przy­pad­ku tes­tu NIFTY pro oczeki­wanie na wynik wynosi 10 dni roboczych od dotar­cia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um. Jest to maksy­mal­ny czas oczeki­wa­nia, częs­to wynik jest dostęp­ny szy­b­ciej. Prób­ka odby­wa drogę do Hongkongu w prze­ciągu 1–2 dni roboczych.
 • Na wyni­ki tes­tu HARMONY trze­ba poczekać 8–17 dni roboczych od dotar­cia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um. Prób­ka wysyłana jest do Stanów Zjednoczonych.

Ubezpieczenie wyniku testu NIFTY pro

Na tle innych badań NIPT wyróż­nia się NIFTY pro, który jak‑o jedyny zaw­iera ubez­piecze­nie wyniku.

Pro­du­cent NIFTY pro zapew­nia przyszłym rodz­i­com ubez­piecze­nie wyniku w trzech przypadkach.

 • Ubez­piecze­nie wyniku pozy­ty­wnego, tak zwanego dodat­niego, w kwocie do ok. 2 600 zł w celu refun­dacji dal­szej diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej (np. amniopunkcja).
 • Ubez­piecze­nie wyniku fałszy­wie negaty­wnego, tak zwanego ujem­nego, w kwocie do ok. 210 000zł, jeśli do zakończenia pier­wszego roku życia dziec­ka zostanie wykry­ta choro­ba z zakre­su NIFTY pro.
 • Ubez­piecze­nie wyniku fałszy­wie negaty­wnego przed urodze­niem, z ter­mi­nacją ciąży. Pac­jen­t­ka otrzy­mu­je do ok. 11 000 zł, jeśli wynik NIFTY pro będzie negaty­wny, a zostanie wykry­ta zostanie choro­ba z zakre­su NIFTY u pło­du w cza­sie badań pre­na­tal­nych diag­nos­ty­cznych i pac­jen­t­ka zde­cy­du­je się na ter­mi­nację ciąży.

Wyniku fałszy­wie negaty­wne są bard­zo rzad­kie. Zdarza­ją się we wszys­t­kich bada­ni­ach typu HARMONY i NIFTY pro i innych, jed­nak tylko NIFTY pro umożli­wia wów­czas wypłatę wysok­iego odszkodowa­nia. Dowiedz się więcej o NIFTY pro

Harmony a NIFTY. Na co zwrócić uwagę wybierając test prenatalny z krwi (NIPT)?

Zas­tanaw­ia­jąc się który test wybrać — Har­mo­ny czy NIFTY pro lub inny test pre­na­tal­ny, warto przeanal­i­zować czego konkret­nie oczeku­je­my. W tym celu należy zadać sobie odpowied­nie pyta­nia, które poz­wolą na dopa­sowanie testu.

 • Czy pro­du­cent zapew­nia ubez­piecze­nie do wyniku w cenie testu?
 • Należy zwró­cić uwagę na wal­i­dację tes­tu, im liczniejsza gru­pa przetestowanych próbek, tym bardziej sprawd­zona metoda.
 • Dostęp­ność tes­tu w pob­lis­kich placówkach i w ramach wiz­y­ty domowej bez dodatkowych dopłat.
 • Zakres badanych chorób. W przy­pad­ku obu testów NIFTY pro i HARMONY oraz innych cena jest niemal taka sama, dlat­ego warto rozważyć ten o szer­szym zakre­sie diagnostycznym.
 • Sprawdz­ić, czy wybrany test jest dokład­nie tym, o który się ubie­gamy. Przeczy­tanie for­mu­la­rza poz­woli uniknąć błędów.
 • Dostęp do przykład­owych wyników tes­tu. Warto zapoz­nać się ze wzorem wyniku, jaki zostanie wydany. Zapew­nia to możli­wość dopy­ta­nia spec­jal­isty w razie niejasności.
 • Czy placówka ofer­u­ją­ca test posi­a­da cer­ty­fikaty, dłu­go­let­nią obec­ność na rynku oraz pozy­ty­wne opinie.
 • Możli­wość kon­sul­tacji ze spec­jal­istą w razie wyniku dodat­niego. Gene­tyk pomoże obrać dal­szą diag­nos­ty­czną drogę w przy­pad­ku, kiedy to rodz­ice otrzy­ma­ją pozy­ty­wny wynik na którąkol­wiek z chorób wykry­wanych przez test.
 • Czy kon­sul­tac­ja ze spec­jal­istą jest dostęp­na również w dni wolne od pra­cy, gdyż warto mieć możli­wość rozwiać wąt­pli­woś­ci gdy tylko się pojawią.
 • Czy płat­ność może zostać rozłożona na raty.

Więcej informacji

Zobacz też szczegółowe porów­nanie porów­nanie NIFTY pro i Har­mo­ny w ser­wisie badaniaprenatalne.pl: badaniaprenatalne.pl/nipt/test-nipt-porownanie/test-nifty-czy-harmony-ktory-wybrac.

Zas­tanaw­iasz się, który test wybrać? Pobierz bezpłat­ny porad­nik “Jak wybrać test NIPT?” klika­jąc baner poniżej.

Jak wybrać test nipt

Dowiedz się więcej bada­ni­ach pre­na­tal­nych w ser­wisie genetyczne.pl:

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl  | Zdję­cie: pixabay.com

Pub­likac­ja: 4 lutego 2021 r. | Aktu­al­iza­c­ja: 28 lip­ca 2021 r.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail