Test SANCO a NIFTY – czym się różnią? Sprawdź porównanie! Przeskocz do treści
coloalert

Test SANCO a NIFTY – czym się różnią? Sprawdź porównanie NIFTY i SANCO

sanco a nifty, test sanco a nifty, porównanie testu nifty z sanco

Test SANCO a NIFTY – czym się różnią te bada­nia? Oba testy należą do grupy badań NIPT, czyli niein­wazyjnych testów pre­na­tal­nych opar­tych na anal­izie DNA płodowego. Charak­teryzu­ją się wysoką czułoś­cią, bez­pieczeńst­wem i sze­rokim zakre­sem badanych chorób. Różnią się m. in. ubez­piecze­niem i miejscem wykony­wa­nia anal­iz. Na co zwró­cić uwagę wybier­a­jąc test NIPT? Sprawdź nasze porów­nanie tes­tu NIFTY z SANCO.

Spis treś­ci:

  1. SANCO a NIFTY pro – czy to jed­no i to samo badanie?
  2. Test SANCO a NIFTY pro – zakres badanych chorób
  3. Ubez­piecze­nie tes­tu NIFTY pro
  4. San­co czy NIFTY pro. Jak wybrać test NIPT?

SANCO a NIFTY – czy to jedno i to samo badanie?

Test SANCO i NIFTY to niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne wykony­wane z krwi. Korzys­ta­ją z anal­izy cffD­NA czyli wol­nego, poza­komórkowego DNA pło­du). Służą do określe­nia ryzy­ka m.in. tri­somii 21., 13. i 18. Są to jed­nak dwa różne testy pre­na­talne, wykony­wane w innych lab­o­ra­to­ri­ach.

Od 2018 roku jest dostęp­ny w Polsce nowy test NIFTY PRO, który ma rozsz­er­zony zakres badanych chorób oraz pełne ubez­piecze­nie. Jest wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu. BGI stanowi jeden z wiodą­cych na świecie ośrod­ków zaj­mu­ją­cych się genomiką, ma dostęp do wysoko wyk­wal­i­fikowanych spec­jal­istów oraz prowadzi bard­zo sze­rok­ie bada­nia wal­i­da­cyjne, które potwierdza­ją skuteczność tes­tu NIFTY. Dowiedz się więcej o nowym NIFTY PRO

Test SANCO a NIFTY – zakres badanych chorób

Oba testy, zarówno SANCO, jak i NIFTY posi­ada­ją sze­ro­ki zakres badanych chorób.

Szczegółowe zestaw­ie­nie porównu­jące zakres tes­tu SANCO i NIFTY jest dostęp­ne w ser­wisie badaniaprenatalne.pl: badaniaprenatalne.pl/test-nipt-porownanie/test-prenatalny-nifty-czy-sanco-ktory-wybrac-porownanie.

Ubezpieczenie testu NIFTY PRO

Wybier­a­jąc test NIPT warto zwró­cić uwagę na ubezpieczenie.

Badanie NIFTY pro, jako jedyne wśród pre­na­tal­nych badań prze­siewowych jest objęte pełnym ubez­piecze­niem. Pac­jen­t­ki, które wykon­ały ory­gi­nal­ny test NIFTY pro mają możli­wość sko­rzys­ta­nia z odszkodowa­nia w sytu­acji, gdy badanie dało fałszy­wie negaty­wny wynik. Takie wyni­ki są bard­zo rzad­kie, zdarza­ją się we wszys­t­kich tes­tach tego typu i tylko test NIFTY PRO umożli­wia wów­czas wypłatę wysok­iego odszkodowa­nia (do ok. 210 000 zł w zależnoś­ci od kur­su walutowego).

Sanco czy NIFTY pro. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę wybierając test NIPT?

Jak wybrać test nipt

Zas­tanaw­iasz się, który test wybrać, San­co czy NIFTY pro? Poniżej zna­jdziesz kil­ka wskazówek, które mogą pomóc w wyborze badania:

  • ilość ciąż na których był sprawd­zony test i wal­i­dac­ja kliniczna;
  • możli­wość pobra­nia prób­ki w placów­ce swoim mieś­cie lub w domu;
  • kon­sul­tac­ja wyniku niepraw­idłowego (pozy­ty­wnego) z lekarzem w cenie badania;
  • możli­wość rozłoże­nia płat­noś­ci za badanie na wygodne raty;
  • możli­wość sko­rzys­ta­nia z bezpłat­nych kon­sul­tacji 7 dni w tygod­niu, również w godz­i­nach wieczornych.

Dowiedz się więcej w porad­niku na bada­niapre­na­tal­ne­pl: badaniaprenatalne.pl/test-nipt/jak-wybrac-nieinwazyjny-test-prenatalny-z-dna-plodowego-nipt

Masz pyta­nia o testy NIPT? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Zdję­cie: pixabay.com | Pub­likac­ja: 1 październi­ka 2020 r.

Oceń
mail