Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Powikłania po szczepionce MMR- czy naprawdę jest się czego bać?

Szczepi­onka MMR to szczepi­onka żywa. Ma ona na celu zabez­piecze­nie dziec­ka przed świnką, odrą i róży­czką. Są to choro­by zakaźne, po których częs­to pojaw­ia­ją się powikła­nia, więc zyskanie przed nimi odpornoś­ci jest bard­zo istotne. Najczęś­ciej szczepi­onka MMR jest podawana w 13 miesiącu życia dziec­ka. Ostat­nio krąży wiele infor­ma­cji na tem­at wąt­pli­wego bez­pieczeńst­wa szczepi­onek, a w tym szczepi­on­ki MMR. Słyszy się, że wywołu­je ona objawy poszczepi­enne. Infor­ma­c­je te głoszą oso­by, które nie mają nic wspól­nego z medy­cyną. Nie są one prawdzi­we. Szczepi­onka MMR jest bez­piecz­na, ale ist­nieją grupy ryzy­ka. W niek­tórych przy­pad­kach szczepi­onka nie może być bezwzględ­nie podana, ale ist­nieją też pac­jen­ci, u których szczepi­e­nie musi zostać jedynie odroc­zone. Sprawdź, jakie bada­nia przed szczepi­e­niem warto wykonać!szczepionka mmr powikłania

  1. Kto jest narażony na powikła­nia po szczepi­once MMR?
  2. Skut­ki uboczne po szczepi­once prze­ci­wko śwince, odrze i różyczce
  3. Jak uniknąć powikłań po szczepi­once prze­ci­wko śwince, odrze i różyczce?

Kto jest narażony na powikłania po szczepionce MMR?

Dla więk­szoś­ci dzieci szczepi­onka MMR jest całkowicie bez­piecz­na, ale niek­tórzy mali pac­jen­ci są w grupie ryzy­ka. Powikła­nia po niej mogą wys­tąpić np. u osób, które boryka­ją się z: 

  • choroba­mi onko­log­iczny­mi u dzieci- naj­groźniejszy w tym wypad­ku jest nowotwór układu krwionośnego oraz nowotwór układu chłonnego
  • pier­wot­ny­mi niedob­o­ra­mi odpornoś­ci (PNO)- nie jest to jed­na choro­ba, ale cała gru­pa różnych schorzeń, które bard­zo negaty­wnie wpły­wa­ją na odporność dziec­ka. Mają one podłoże gene­ty­czne. Częs­to mają one uta­jony prze­bieg. Objaw­ia­ją się nawet kil­ka miesię­cy czy lat po urodze­niu. Ist­nieją przy­pad­ki, w których pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci objaw­iły się dopiero w życiu dorosłym. Najczęś­ciej objaw­ia­ją się one częsty­mi, nawraca­ją­cy­mi infekc­ja­mi, które wraz z wiekiem są coraz sil­niejsze. Infekc­je dotyka­ją najczęś­ciej uszu, oskrzeli, płuc i zatok. Oso­by cier­piące na PNO mają także częste prob­le­my skórne np. grzy­bice, pleś­ni­aw­ki oraz wysyp­ki. Do grupy tych chorób zal­icza się np. SCID, zespół Wilkot­ta i Aldricha czy zespół lim­fo­pro­lif­er­a­cyjny. Orga­nizm dziec­ka chorego na pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci nie da rady zwal­czyć wirusów, które dostar­cza szczepi­onka MMR.szczepionka mmr objawy poszczepienne
  • choroba­mi meta­bol­iczny­mi- jest to duża gru­pa chorób wywołanych czyn­nika­mi gene­ty­czny­mi. Jest ich około 600. Schorzenia te powodu­ją niepraw­idłowoś­ci w funkcjonowa­niu metab­o­liz­mu. Orga­nizm w takiej sytu­acji nie wyt­warza potrzeb­nej mu iloś­ci danej sub­stancji lub ma jej nagro­mad­zone zbyt wiele. Choro­by te tak samo, jak pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci przez dłu­gi czas mogą nie wykazy­wać żad­nych objawów. Jeśli symp­to­my będą już widoczne to częs­to w mało charak­terysty­czny sposób. Diag­noza chorób meta­bol­icznych jest bard­zo skom­p­likowanym pro­ce­sem, ponieważ łat­wo jest je pomylić z inny­mi schorzeni­a­mi. Jeśli choro­ba meta­bol­icz­na nie zostanie szy­bko i praw­idłowo zdi­ag­no­zowana, to może prze­rodz­ić się w dużo cięższe schorzenia. Ist­nieją oso­by, u których nielec­zone spowodowały upośledze­nie umysłowe lub fizy­czne. Jed­nak jeśli wykry­je się ją szy­bko, to pac­jent ma szan­sę na nor­malne życie. Do grupy tych chorób należy np. feny­loke­tonuria oraz homo­cystynuria. Czyn­nikiem, który może wywołać objawy choro­by meta­bol­icznej, jest najczęś­ciej pro­dukt spoży­w­czy, ale może to też być szczepi­e­nie i gorącz­ka, która częs­to po nim wys­tępu­je. Borykanie się z chorobą meta­bol­iczną nie oznacza, że nie może­my przyjąć szczepi­on­ki prze­ci­wko śwince, odrze i róży­czce. Ist­nieje takie prze­ci­wwskazanie, ale nie jest ono bezwzględne. Decyz­ja należy do lekarza prowadzącego. Jest ona pode­j­mowana na pod­staw­ie aktu­al­nego stanu zdrowia pac­jen­ta. Lekarz może również zasug­erować odrocze­nie szczepi­enia do momen­tu, aż stan zdrowia dziec­ka się poprawi. 

Skutki uboczne po szczepionce przeciwko śwince, odrze i różyczce

Szczepi­onka MMR jest najbardziej niebez­piecz­na dla dzieci chorych na pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci. Zaszczepi­e­nie może spowodować, że dziecko zakazi się wirusem, na którego odporność miało nabyć. Częs­to skutku­je to bard­zo ciężkim prze­biegiem choro­by zakaźnej, która w więk­szoś­ciszczepionka mmr niebezpieczna przy­pad­ków pozostaw­ia po sobie niebez­pieczne powikłania. 

Sytu­ac­ja wyglą­da nieco inaczej w przy­pad­ku dzieci boryka­ją­cych się z choroba­mi meta­bol­iczny­mi. Nie są one bezwzględ­nym prze­ci­wwskazaniem do szczepi­enia. Wszys­tko zależy tutaj od stanu zdrowia pac­jen­ta. U chorego może dojść do stanu dekom­pen­sacji meta­bol­icznej, czyli stanu, w którym sub­stanc­ja szkodli­wa nagro­madzi się w jego orga­nizmie. Jest to stan zagraża­ją­cy zdrow­iu i życiu. Czyn­nikiem, który może go wywołać, jest szczepi­e­nie. Należy więc zaszczepić dziecko dopiero w momen­cie, w którym osiąg­nie ono stan wyrów­na­nia meta­bol­icznego. Stan ten musi zostać stwierd­zony przez lekarza. Wyrów­nanie meta­bol­iczne poz­woli na podanie szczepi­on­ki w bez­pieczny sposób.

Jak uniknąć powikłań po szczepionce przeciwko śwince, odrze i różyczce?

Jeśli nie mamy pewnoś­ci czy nasze dziecko cier­pi na chorobę, która jest prze­ci­wwskazaniem do szczepi­enia MMR, to należy wykon­ać stosowne bada­nia. Najlepiej jest wykon­ać u dziec­ka gene­ty­czne bada­nia immuno­log­iczne oraz badanie w kierunku wykrycia chorób meta­bol­icznych. Lekarz prowadzą­cy może zle­cić również szereg innych badań.szczepienie odra świnka różyczka skutki uboczne

Aby uniknąć trace­nia cza­su i stre­su warto zde­cy­dować się na wszys­tkie bada­nia w jed­nym. Takim badaniem jest test WES pro­fi­lak­ty­ka. Jest to bard­zo nowoczesne, pre­cyzyjne i wiary­godne badanie gene­ty­czne. Próbkę do anal­izy pobiera się z krwi lub z wymazu z policz­ka. Aby ją odd­ać, może­my udać się do przy­chod­ni lub pobrać ją w domu. Wymaz z policz­ka może­my pobrać w domu sami za pomocą spec­jal­nego zestawu pobran­iowego, który należy odesłać kuri­erem. Jest to proste i bezbolesne. Jeśli wolimy przeprowadz­ić anal­izę z prób­ki krwi, to również może­my to zro­bić w domu. Wystar­czy sko­rzys­tać z usług pielęg­niar­ki mobil­nej. Obie prób­ki dostar­czą do bada­nia mate­ri­ał DNA bard­zo dobrej jakości.

szczepionka MMR przeciwwskazaniaBadanie WES pro­fi­lak­ty­ka ma bard­zo sze­ro­ki zakres. Anal­izu­je się w nim geny pod kątem 300 chorób z grupy pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci i 600 chorób meta­bol­icznych. Sprawdza ono także mutac­je w genach pod kątem innych chorób. Dzię­ki bada­niu WES pro­fi­lak­ty­ka może­my dowiedzieć się również, że mamy pewną mutację w genie, która może prowadz­ić do roz­wo­ju pewnej choro­by w przyszłoś­ci. Dzię­ki temu będziemy mogli zahamować jej rozwój odpowied­nio wcześnie.

Anal­izy w ramach badań WES są przeprowadzane w doświad­c­zonych lab­o­ra­to­ri­ach. Mają one wiele cer­ty­fikatów, akredy­tacji i cieszą się pozy­ty­wny­mi opini­a­mi klien­tów. Świad­czą one o tym, że lab­o­ra­to­ri­um sto­su­je się do obow­iązu­ją­cych stan­dard­ów, a wyni­ki badań są wiary­godne. Jed­nym z ważniejszych cer­ty­fikatów jest doku­ment, który wyda­je EMQN- Europe­js­ka Agenc­ja Kon­troli Jakoś­ci Badań Gene­ty­cznych. Jest to insty­tuc­ja, która usta­la dobre prak­ty­ki i stan­dardy badań gene­ty­cznych. Poświad­cza ona również cer­ty­fikatem, że bada­nia są przeprowadzane pre­cyzyjnie, a wyni­ki nie są wątpliwe.

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Przeczy­taj:

 Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Bada­nia na odporność

Badanie FRAX

Przy­czyny padacz­ki — jak je odkryć?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.