Przeskocz do treŇõci
coloalert

PowikŇāania po szczepionce MMR- czy naprawdńô jest sińô czego bańá?

Szczepi¬≠onka MMR to szczepi¬≠onka Ňľywa. Ma ona na celu zabez¬≠piecze¬≠nie dziec¬≠ka przed ŇõwinkńÖ, odrńÖ i r√≥Ňľy¬≠czkńÖ. SńÖ to choro¬≠by zakaŇļne, po kt√≥rych czńôs¬≠to pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô powikŇāa¬≠nia, wińôc zyskanie przed nimi odpornoŇõ¬≠ci jest bard¬≠zo istotne. NajczńôŇõ¬≠ciej szczepi¬≠onka MMR jest podawana w 13 miesińÖcu Ňľycia dziec¬≠ka. Ostat¬≠nio krńÖŇľy wiele infor¬≠ma¬≠cji na tem¬≠at wńÖt¬≠pli¬≠wego bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wa szczepi¬≠onek, a w tym szczepi¬≠on¬≠ki MMR. SŇāyszy sińô, Ňľe wywoŇāu¬≠je ona objawy poszczepi¬≠enne. Infor¬≠ma¬≠c¬≠je te gŇāoszńÖ oso¬≠by, kt√≥re nie majńÖ nic wsp√≥l¬≠nego z medy¬≠cynńÖ. Nie sńÖ one prawdzi¬≠we. Szczepi¬≠onka MMR jest bez¬≠piecz¬≠na, ale ist¬≠niejńÖ grupy ryzy¬≠ka. W niek¬≠t√≥rych przy¬≠pad¬≠kach szczepi¬≠onka nie moŇľe byńá bezwzglńôd¬≠nie podana, ale ist¬≠niejńÖ teŇľ pac¬≠jen¬≠ci, u kt√≥rych szczepi¬≠e¬≠nie musi zostańá jedynie odroc¬≠zone. SprawdŇļ, jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem warto wykonańá!szczepionka mmr powikŇāania

  1. Kto jest naraŇľony na powikŇāa¬≠nia po szczepi¬≠once MMR?
  2. Skut¬≠ki uboczne po szczepi¬≠once prze¬≠ci¬≠wko Ňõwince, odrze i r√≥Ňľyczce
  3. Jak uniknńÖńá powikŇāaŇĄ po szczepi¬≠once prze¬≠ci¬≠wko Ňõwince, odrze i r√≥Ňľyczce?

Kto jest naraŇľony na powikŇāania po szczepionce MMR?

Dla wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci dzieci szczepi¬≠onka MMR jest caŇākowicie bez¬≠piecz¬≠na, ale niek¬≠t√≥rzy mali pac¬≠jen¬≠ci sńÖ w grupie ryzy¬≠ka. PowikŇāa¬≠nia po niej mogńÖ wys¬≠tńÖpińá np. u os√≥b, kt√≥re boryka¬≠jńÖ sińô z: 

  • choroba¬≠mi onko¬≠log¬≠iczny¬≠mi u dzieci- naj¬≠groŇļniejszy w tym wypad¬≠ku jest nowotw√≥r ukŇāadu krwionoŇõnego oraz nowotw√≥r ukŇāadu chŇāonnego
  • pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci (PNO)- nie jest to jed¬≠na choro¬≠ba, ale caŇāa gru¬≠pa r√≥Ňľnych schorzeŇĄ, kt√≥re bard¬≠zo negaty¬≠wnie wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ na odpornoŇõńá dziec¬≠ka. MajńÖ one podŇāoŇľe gene¬≠ty¬≠czne. Czńôs¬≠to majńÖ one uta¬≠jony prze¬≠bieg. Objaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô nawet kil¬≠ka miesińô¬≠cy czy lat po urodze¬≠niu. Ist¬≠niejńÖ przy¬≠pad¬≠ki, w kt√≥rych pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci objaw¬≠iŇāy sińô dopiero w Ňľyciu dorosŇāym. NajczńôŇõ¬≠ciej objaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô one czńôsty¬≠mi, nawraca¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi infekc¬≠ja¬≠mi, kt√≥re wraz z wiekiem sńÖ coraz sil¬≠niejsze. Infekc¬≠je dotyka¬≠jńÖ najczńôŇõ¬≠ciej uszu, oskrzeli, pŇāuc i zatok. Oso¬≠by cier¬≠pińÖce na PNO majńÖ takŇľe czńôste prob¬≠le¬≠my sk√≥rne np. grzy¬≠bice, pleŇõ¬≠ni¬≠aw¬≠ki oraz wysyp¬≠ki. Do grupy tych chor√≥b zal¬≠icza sińô np. SCID, zesp√≥Ňā Wilkot¬≠ta i Aldricha czy zesp√≥Ňā lim¬≠fo¬≠pro¬≠lif¬≠er¬≠a¬≠cyjny. Orga¬≠nizm dziec¬≠ka chorego na pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci nie da rady zwal¬≠czyńá wirus√≥w, kt√≥re dostar¬≠cza szczepi¬≠onka MMR.szczepionka mmr objawy poszczepienne
  • choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi- jest to duŇľa gru¬≠pa chor√≥b wywoŇāanych czyn¬≠nika¬≠mi gene¬≠ty¬≠czny¬≠mi. Jest ich okoŇāo 600. Schorzenia te powodu¬≠jńÖ niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w funkcjonowa¬≠niu metab¬≠o¬≠liz¬≠mu. Orga¬≠nizm w takiej sytu¬≠acji nie wyt¬≠warza potrzeb¬≠nej mu iloŇõ¬≠ci danej sub¬≠stancji lub ma jej nagro¬≠mad¬≠zone zbyt wiele. Choro¬≠by te tak samo, jak pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci przez dŇāu¬≠gi czas mogńÖ nie wykazy¬≠wańá Ňľad¬≠nych objaw√≥w. JeŇõli symp¬≠to¬≠my bńôdńÖ juŇľ widoczne to czńôs¬≠to w maŇāo charak¬≠terysty¬≠czny spos√≥b. Diag¬≠noza chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych jest bard¬≠zo skom¬≠p¬≠likowanym pro¬≠ce¬≠sem, poniewaŇľ Ňāat¬≠wo jest je pomylińá z inny¬≠mi schorzeni¬≠a¬≠mi. JeŇõli choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na nie zostanie szy¬≠bko i praw¬≠idŇāowo zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowana, to moŇľe prze¬≠rodz¬≠ińá sińô w duŇľo cińôŇľsze schorzenia. Ist¬≠niejńÖ oso¬≠by, u kt√≥rych nielec¬≠zone spowodowaŇāy upoŇõledze¬≠nie umysŇāowe lub fizy¬≠czne. Jed¬≠nak jeŇõli wykry¬≠je sińô jńÖ szy¬≠bko, to pac¬≠jent ma szan¬≠sńô na nor¬≠malne Ňľycie. Do grupy tych chor√≥b naleŇľy np. feny¬≠loke¬≠tonuria oraz homo¬≠cystynuria. Czyn¬≠nikiem, kt√≥ry moŇľe wywoŇāańá objawy choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej, jest najczńôŇõ¬≠ciej pro¬≠dukt spoŇľy¬≠w¬≠czy, ale moŇľe to teŇľ byńá szczepi¬≠e¬≠nie i gorńÖcz¬≠ka, kt√≥ra czńôs¬≠to po nim wys¬≠tńôpu¬≠je. Borykanie sińô z chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ nie oznacza, Ňľe nie moŇľe¬≠my przyjńÖńá szczepi¬≠on¬≠ki prze¬≠ci¬≠wko Ňõwince, odrze i r√≥Ňľy¬≠czce. Ist¬≠nieje takie prze¬≠ci¬≠wwskazanie, ale nie jest ono bezwzglńôdne. Decyz¬≠ja naleŇľy do lekarza prowadzńÖcego. Jest ona pode¬≠j¬≠mowana na pod¬≠staw¬≠ie aktu¬≠al¬≠nego stanu zdrowia pac¬≠jen¬≠ta. Lekarz moŇľe r√≥wnieŇľ zasug¬≠erowańá odrocze¬≠nie szczepi¬≠enia do momen¬≠tu, aŇľ stan zdrowia dziec¬≠ka sińô poprawi. 

Skutki uboczne po szczepionce przeciwko Ňõwince, odrze i r√≥Ňľyczce

Szczepi¬≠onka MMR jest najbardziej niebez¬≠piecz¬≠na dla dzieci chorych na pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci. Zaszczepi¬≠e¬≠nie moŇľe spowodowańá, Ňľe dziecko zakazi sińô wirusem, na kt√≥rego odpornoŇõńá miaŇāo nabyńá. Czńôs¬≠to skutku¬≠je to bard¬≠zo cińôŇľkim prze¬≠biegiem choro¬≠by zakaŇļnej, kt√≥ra w wińôk¬≠szoŇõ¬≠ciszczepionka mmr niebezpieczna przy¬≠pad¬≠k√≥w pozostaw¬≠ia po sobie niebez¬≠pieczne powikŇāania. 

Sytu¬≠ac¬≠ja wyglńÖ¬≠da nieco inaczej w przy¬≠pad¬≠ku dzieci boryka¬≠jńÖ¬≠cych sińô z choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi. Nie sńÖ one bezwzglńôd¬≠nym prze¬≠ci¬≠wwskazaniem do szczepi¬≠enia. Wszys¬≠tko zaleŇľy tutaj od stanu zdrowia pac¬≠jen¬≠ta. U chorego moŇľe dojŇõńá do stanu dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej, czyli stanu, w kt√≥rym sub¬≠stanc¬≠ja szkodli¬≠wa nagro¬≠madzi sińô w jego orga¬≠nizmie. Jest to stan zagraŇľa¬≠jńÖ¬≠cy zdrow¬≠iu i Ňľyciu. Czyn¬≠nikiem, kt√≥ry moŇľe go wywoŇāańá, jest szczepi¬≠e¬≠nie. NaleŇľy wińôc zaszczepińá dziecko dopiero w momen¬≠cie, w kt√≥rym osińÖg¬≠nie ono stan wyr√≥w¬≠na¬≠nia meta¬≠bol¬≠icznego. Stan ten musi zostańá stwierd¬≠zony przez lekarza. Wyr√≥w¬≠nanie meta¬≠bol¬≠iczne poz¬≠woli na podanie szczepi¬≠on¬≠ki w bez¬≠pieczny spos√≥b.

Jak uniknńÖńá powikŇāaŇĄ po szczepionce przeciwko Ňõwince, odrze i r√≥Ňľyczce?

JeŇõli nie mamy pewnoŇõ¬≠ci czy nasze dziecko cier¬≠pi na chorobńô, kt√≥ra jest prze¬≠ci¬≠wwskazaniem do szczepi¬≠enia MMR, to naleŇľy wykon¬≠ańá stosowne bada¬≠nia. Najlepiej jest wykon¬≠ańá u dziec¬≠ka gene¬≠ty¬≠czne bada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne oraz badanie w kierunku wykrycia chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych. Lekarz prowadzńÖ¬≠cy moŇľe zle¬≠cińá r√≥wnieŇľ szereg innych badaŇĄ.szczepienie odra Ňõwinka r√≥Ňľyczka skutki uboczne

Aby uniknńÖńá trace¬≠nia cza¬≠su i stre¬≠su warto zde¬≠cy¬≠dowańá sińô na wszys¬≠tkie bada¬≠nia w jed¬≠nym. Takim badaniem jest test WES pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠ka. Jest to bard¬≠zo nowoczesne, pre¬≠cyzyjne i wiary¬≠godne badanie gene¬≠ty¬≠czne. Pr√≥bkńô do anal¬≠izy pobiera sińô z krwi lub z wymazu z policz¬≠ka. Aby jńÖ odd¬≠ańá, moŇľe¬≠my udańá sińô do przy¬≠chod¬≠ni lub pobrańá jńÖ w domu. Wymaz z policz¬≠ka moŇľe¬≠my pobrańá w domu sami za pomocńÖ spec¬≠jal¬≠nego zestawu pobran¬≠iowego, kt√≥ry naleŇľy odesŇāańá kuri¬≠erem. Jest to proste i bezbolesne. JeŇõli wolimy przeprowadz¬≠ińá anal¬≠izńô z pr√≥b¬≠ki krwi, to r√≥wnieŇľ moŇľe¬≠my to zro¬≠bińá w domu. Wystar¬≠czy sko¬≠rzys¬≠tańá z usŇāug pielńôg¬≠niar¬≠ki mobil¬≠nej. Obie pr√≥b¬≠ki dostar¬≠czńÖ do bada¬≠nia mate¬≠ri¬≠aŇā DNA bard¬≠zo dobrej jakoŇõci.

szczepionka MMR przeciwwskazaniaBadanie WES pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠ka ma bard¬≠zo sze¬≠ro¬≠ki zakres. Anal¬≠izu¬≠je sińô w nim geny pod kńÖtem 300 chor√≥b z grupy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci i 600 chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych. Sprawdza ono takŇľe mutac¬≠je w genach pod kńÖtem innych chor√≥b. Dzińô¬≠ki bada¬≠niu WES pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠ka moŇľe¬≠my dowiedzieńá sińô r√≥wnieŇľ, Ňľe mamy pewnńÖ mutacjńô w genie, kt√≥ra moŇľe prowadz¬≠ińá do roz¬≠wo¬≠ju pewnej choro¬≠by w przyszŇāoŇõ¬≠ci. Dzińô¬≠ki temu bńôdziemy mogli zahamowańá jej rozw√≥j odpowied¬≠nio wczeŇõnie.

Anal¬≠izy w ramach badaŇĄ WES sńÖ przeprowadzane w doŇõwiad¬≠c¬≠zonych lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠ach. MajńÖ one wiele cer¬≠ty¬≠fikat√≥w, akredy¬≠tacji i cieszńÖ sińô pozy¬≠ty¬≠wny¬≠mi opini¬≠a¬≠mi klien¬≠t√≥w. Ňöwiad¬≠czńÖ one o tym, Ňľe lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um sto¬≠su¬≠je sińô do obow¬≠ińÖzu¬≠jńÖ¬≠cych stan¬≠dard¬≠√≥w, a wyni¬≠ki badaŇĄ sńÖ wiary¬≠godne. Jed¬≠nym z waŇľniejszych cer¬≠ty¬≠fikat√≥w jest doku¬≠ment, kt√≥ry wyda¬≠je EMQN- Europe¬≠js¬≠ka Agenc¬≠ja Kon¬≠troli JakoŇõ¬≠ci BadaŇĄ Gene¬≠ty¬≠cznych. Jest to insty¬≠tuc¬≠ja, kt√≥ra usta¬≠la dobre prak¬≠ty¬≠ki i stan¬≠dardy badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych. PoŇõwiad¬≠cza ona r√≥wnieŇľ cer¬≠ty¬≠fikatem, Ňľe bada¬≠nia sńÖ przeprowadzane pre¬≠cyzyjnie, a wyni¬≠ki nie sńÖ wńÖtpliwe.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Przeczy­taj:

 Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne noworodka

Bada¬≠nia na odpornoŇõńá

Badanie FRAX

Przy¬≠czyny padacz¬≠ki ‚ÄĒ jak je odkryńá?

OceŇĄ
mail