ūüíô Leki na depresjńô - jak zadbańá o to, by byŇāy bezpieczne? Przeskocz do treŇõci
coloalert

Leki na depresjńô- co musisz wiedzieńá zanim zaczniesz je brańá?

Depres¬≠ja jest coraz powszech¬≠niejszym schorze¬≠niem. Bory¬≠ka sińô z nińÖ wiele os√≥b w r√≥Ňľnym wieku- nawet dzieci. Jej gŇā√≥wne symp¬≠to¬≠my to pogorsze¬≠nie nas¬≠tro¬≠ju, brak zain¬≠tere¬≠sowaŇĄ, zmniejsze¬≠nie iloŇõ¬≠ci energii, niska samooce¬≠na, cińÖgŇāe poczu¬≠cie winy, czarne wiz¬≠je przyszŇāoŇõ¬≠ci. Pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô takŇľe dolegli¬≠woŇõ¬≠ci somaty¬≠czne- b√≥l karku i plec√≥w, zaburzenia snu, prob¬≠le¬≠my w Ňľyciu sek¬≠su¬≠al¬≠nym, zmniejs¬≠zony apetyt, zaburzenia cyk¬≠lu miesińÖczkowego u kobi¬≠et i wiele innych. Objawy te nie powin¬≠ny byńá nigdy lekce¬≠waŇľone. Jak najszy¬≠b¬≠ciej chore¬≠mu powin¬≠na byńá udzielona pomoc w formie psy¬≠choter¬≠apii lub leczenia far¬≠mako¬≠log¬≠icznego. For¬≠ma leczenia jest zaleŇľ¬≠na od specy¬≠fi¬≠ki konkret¬≠nego przypadku.

W przy¬≠pad¬≠ku leczenia far¬≠mako¬≠log¬≠icznego pac¬≠jen¬≠ci czńôs¬≠to zada¬≠jńÖ pyta¬≠nia o skutecznoŇõńá i bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo lek√≥w. Podawany lek i dawka sńÖ przez lekarza dobier¬≠ane indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie. Nie zawsze jed¬≠nak lekarz podoŇāa zada¬≠niu i dobierze skuteczne leki. Skutku¬≠je to czńôs¬≠to r√≥Ňľny¬≠mi dzi¬≠aŇāa¬≠ni¬≠a¬≠mi niepoŇľńÖ¬≠dany¬≠mi,leki depresja dlat¬≠ego przed wprowadze¬≠niem far¬≠makologii warto sprawdz¬≠ińá, jaka jest zaleŇľnoŇõńá mińôdzy mate¬≠ri¬≠aŇāem gene¬≠ty¬≠cznym pac¬≠jen¬≠ta a sub¬≠stanc¬≠ja¬≠mi, kt√≥re zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô w lekach. Aby sprawdz¬≠ińá tńô zaleŇľnoŇõńá, naleŇľy wykon¬≠ańá badanie far¬≠mako¬≠gene¬≠ty¬≠czne. Oceni ono skutecznoŇõńá i bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo konkret¬≠nego leku.

 1. Kt√≥ry lek na depresjńô powinien byńá podany w pier¬≠wszej kolejnoŇõci?
 2. Leki na depresjńô a bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo- czy wszys¬≠tkie sńÖ bezpieczne?
 3. Jakie leki na depresjńô powinienem zaŇľy¬≠wańá chory?
 4. Badanie WES Pre­mi­um a odpowied­nie leki przeciwdepresyjne

Kt√≥ry lek na depresjńô powinien byńá podany w pierwszej kolejnoŇõci?

Jed¬≠nńÖ z dw√≥ch opcji leczenia choro¬≠by afek¬≠ty¬≠wnej jed¬≠no¬≠biegunowej (depresji) jest podawanie lek√≥w. Powin¬≠ny one zostańá pac¬≠jen¬≠towi dobrane indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie przez lekarza psy¬≠chi¬≠a¬≠trńô. Leki te powin¬≠ny byńá efek¬≠ty¬≠wne i nie powin¬≠ny wywoŇāy¬≠wańá skutk√≥w ubocznych. NajczńôŇõ¬≠ciej przepisu¬≠je sińô pac¬≠jen¬≠tom najm¬≠niejszńÖ skutecznńÖ dawkńô leku, poniewaŇľ jest to bez¬≠pieczne rozwińÖzanie. W pier¬≠wszej kole¬≠jnoŇõ¬≠ci pac¬≠jen¬≠tom sńÖ zale¬≠cane leki z sub¬≠stanc¬≠ja¬≠mi z grupy selek¬≠ty¬≠wnych inhibitor√≥w wych¬≠wyty zwrot¬≠nego sero¬≠toniny (SSRI). Sero¬≠ton¬≠i¬≠na jest hor¬≠monem szczńôŇõ¬≠cia, wińôc potocznie m√≥wi sińô, Ňľe leki te zatrzy¬≠mu¬≠jńÖ je w orga¬≠nizmie. Do grupy tych lek√≥w naleŇľńÖ:najlepszy lek na depresje

 • citalo¬≠pram
 • esc¬≠i¬≠talo¬≠pram
 • flu¬≠ok¬≠se¬≠ty¬≠na
 • flu¬≠wok¬≠sam¬≠i¬≠na
 • parokse¬≠ty¬≠na
 • ser¬≠trali¬≠na

Leki te powin¬≠ny blokowańá trans¬≠port sero¬≠toniny do kom√≥rek ukŇāadu ner¬≠wowego. Dzińô¬≠ki temu poziom sero¬≠toniny w m√≥zgu wzras¬≠ta. Leki z grupy selek¬≠ty¬≠wnych inhibitor√≥w wych¬≠wytu zwrot¬≠nego sero¬≠toniny dzi¬≠aŇāa¬≠jńÖ takŇľe prze¬≠ci¬≠wlńôkowo, dzińô¬≠ki czemu sńÖ pomoc¬≠ne w zwal¬≠cza¬≠niu objaw√≥w, kt√≥re czńôs¬≠to wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ wraz z depresjńÖ- zaburzeŇĄ lńôkowych i atak√≥w paniki.

Leki na depresjńô a bezpieczeŇĄstwo- czy wszystkie sńÖ bezpieczne?

KaŇľde lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne moŇľe wywoŇāy¬≠wańá pewne skut¬≠ki uboczne. Doty¬≠czy to takŇľe leczenia far¬≠mako¬≠log¬≠icznego depresji. W tym przy¬≠pad¬≠ku najczńôst¬≠sze dzi¬≠aŇāa¬≠nia niepoŇľńÖ¬≠dane to:depresja tabletki

 • zaburzenia snu
 • brak apety¬≠tu
 • nud¬≠noŇõ¬≠ci
 • zaburzenia w Ňľyciu seksualnym
 • zmniejs¬≠zone stńôŇľe¬≠nie sodu we krwi
 • zmniejs¬≠zona skŇāon¬≠noŇõńá do krwawieŇĄ

W przy¬≠pad¬≠ku stosowa¬≠nia lek√≥w na depresjńô z grupy selek¬≠ty¬≠wnych inhibitor√≥w wych¬≠wytu sero¬≠toniny czńôs¬≠to pojaw¬≠ia sińô zesp√≥Ňā sero¬≠toni¬≠nowy. Jest to bard¬≠zo groŇļny skutek uboczny, kt√≥ry objaw¬≠ia sińô skur¬≠cza¬≠mi mińôŇõniowy¬≠mi, oma¬≠mi czy ŇõpińÖczkńÖ. Zesp√≥Ňā sero¬≠toni¬≠nowy jest zagroŇľe¬≠niem Ňľycia i zdrowia, wińôc leczyńá powin¬≠no sińô go w szpitalu.

Jakie leki na depresjńô powinienem zaŇľywańá chory?

Dla kaŇľdej oso¬≠by, kt√≥ra bory¬≠ka sińô z depresjńÖ, najlep¬≠szy moŇľe byńá inny lek. Nie ma takiej sub¬≠stancji, kt√≥ra jed¬≠nakowo dobrze dzi¬≠aŇāaŇāa¬≠by na kaŇľdego. W znalezie¬≠niu leku, kt√≥ry bńôdzie dla nas najbardziej odpowied¬≠ni, pomoc¬≠na bńôdzie far¬≠mako¬≠gene¬≠ty¬≠ka. Dzińô¬≠ki badan¬≠iom far¬≠mako¬≠gene¬≠ty¬≠cznym moŇľ¬≠nalekarstwa na depresje przewidzieńá reakcjńô orga¬≠niz¬≠mu na konkret¬≠ny lek. Bada¬≠nia te pomogńÖ r√≥wnieŇľ w dobra¬≠niu odpowied¬≠niej daw¬≠ki, aby zmin¬≠i¬≠mal¬≠i¬≠zowańá ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia skutk√≥w ubocznych.

Wiele os√≥b zas¬≠tanaw¬≠ia sińô, co wsp√≥l¬≠nego ma lecze¬≠nie depresji z gena¬≠mi czŇāowieka. To wŇāaŇõnie od naszych gen√≥w zaleŇľy, jak w naszym orga¬≠nizmie prze¬≠b¬≠ie¬≠ga¬≠jńÖ szla¬≠ki meta¬≠bol¬≠iczne, kt√≥ry¬≠mi do orga¬≠niz¬≠mu bńôdńÖ dostar¬≠czane r√≥Ňľne sub¬≠stanc¬≠je, a w tym leki. Warto wińôc przed rozpoczńô¬≠ciem far¬≠makoter¬≠apii sprawdz¬≠ińá za pomocńÖ bada¬≠nia, na kt√≥re leki nasz orga¬≠nizm moŇľe zareagowańá niezbyt dobrze. MoŇľ¬≠na to sprawdz¬≠ińá np. za pomocńÖ bada¬≠nia WES premium.

Badanie WES Premium a odpowiednie leki przeciwdepresyjne

SpoŇõr√≥d badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dostńôp¬≠nych na rynku to wŇāaŇõnie badanie WES pre¬≠mi¬≠um jest najbardziej nowoczesne oraz najbardziej pre¬≠cyzyjne. Ma ono takŇľe najsz¬≠er¬≠szy zakres. Ist¬≠nieje moŇľli¬≠woŇõńá wyko¬≠na¬≠nia go w Polsce. Dzińô¬≠ki niemu dowiemy sińô, jakie leki i ich dawkowanie bńôdzie dla nas skuteczne, a przy tym nie bńôdzie wywoŇāy¬≠waŇāo dzi¬≠aŇāaŇĄ niepoŇľńÖ¬≠danych. Badanie to wykonu¬≠je sińô za pomocńÖ NGS- Sek¬≠wencjonowa¬≠nia Nowej Gen¬≠er¬≠acji. Anal¬≠izie pod¬≠da¬≠je sińô w nim wszys¬≠tkie geny czŇāowieka.

Test WES pre¬≠mi¬≠um moŇľe¬≠my wykon¬≠ańá z pr√≥b¬≠ki pobranej z krwi lub z wymazu z policz¬≠ka. Nie jest wińôc ono inwazyjne i nie boli. Pr√≥b¬≠ki moŇľe¬≠my pobrańá we wŇāas¬≠nym domu. Krew moŇľe¬≠my pobrańá po zam√≥wie¬≠niu usŇāu¬≠gi pielńôg¬≠niar¬≠ki mobil¬≠nej, a wymaz z policz¬≠ka pobierze¬≠my samodziel¬≠nie za pomocńÖ zestawu pobran¬≠iowego. Do bada¬≠nia pac¬≠jent nie musi sińô przy¬≠go¬≠towywańá w Ňľaden spos√≥b.leki na depresjńô

Inne dostńôp¬≠ne na rynku testy gene¬≠ty¬≠czne pod¬≠da¬≠jńÖ anal¬≠izie jedynie eksony. W teŇõ¬≠cie WES pre¬≠mi¬≠um anal¬≠izie pod¬≠da¬≠je sińô takŇľe wszys¬≠tkie introny, kt√≥re medy¬≠cy¬≠na zdńÖŇľyŇāa juŇľ dobrze poz¬≠nańá. Nie anal¬≠izu¬≠je sińô pozostaŇāych intron√≥w, poniewaŇľ mogŇāo¬≠by to spowodowańá bŇāńôdy w diagnozie.

Dzińô¬≠ki bada¬≠niu WES pre¬≠mi¬≠um moŇľ¬≠na wykryńá podŇāoŇľe chor√≥b wrod¬≠zonych, kt√≥re do tej pory nie byŇāo znane. NajczńôŇõ¬≠ciej zale¬≠ca sińô je pac¬≠jen¬≠tom, u kt√≥rych pojaw¬≠iŇāy sińô objawy padacz¬≠ki, chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych czy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci. Dzińô¬≠ki wykryciu niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w budowie genu moŇľ¬≠na zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowańá objawy pac¬≠jen¬≠ta, a nastńôp¬≠nie wprowadz¬≠ińá odpowied¬≠nie lecze¬≠nie. W wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci przy¬≠pad¬≠k√≥w prowadzi to do zahamowa¬≠nia symp¬≠tom√≥w choro¬≠by. 

W bada¬≠niu WES pre¬≠mi¬≠um pod¬≠dawana jest anal¬≠izie wraŇľli¬≠woŇõńá na 89 r√≥Ňľnych sub¬≠stancji, kt√≥re zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô w pon¬≠ad 550 lekach. Zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô wŇõr√≥d nich r√≥Ňľne rodza¬≠je lek√≥w- leki prze¬≠ci¬≠w¬≠b√≥lowe, leki prze¬≠ci¬≠wde¬≠presyjne, leki prze¬≠ci¬≠w¬≠padaczkowe i wiele innych. PoniŇľej zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô przykŇāady lek√≥w, kt√≥re w bada¬≠niu sńÖ pod¬≠dawane analizie:

 • Lek√≥w Prze¬≠ci¬≠w¬≠padaczkowych np. Tegre¬≠tol (Kar¬≠ba¬≠mazepina), Fri¬≠si¬≠um (Klobazam), Epanutin Par¬≠enter¬≠al (Feny¬≠toina) czy Rispolept (Risperi¬≠don).
 • Lek√≥w Psy¬≠chi¬≠a¬≠trycznych np. Abil¬≠i¬≠fy (Aryp¬≠ipra¬≠zol), Citabax (Citalo¬≠pram), Imipram¬≠i¬≠na czy Asen¬≠tra (Setrali¬≠na).
 • Lek√≥w Prze¬≠ci¬≠w¬≠b√≥lowych np. Ibum, Ibuprom (Ibupro¬≠fen), Stre¬≠sp¬≠sils Inten¬≠sive (Flur¬≠bipro¬≠fen), Diclac (Diklofe¬≠nak) czy Tra¬≠mal (Tra¬≠madol).
 • Lek√≥w Kar¬≠di¬≠o¬≠log¬≠icznych i hema¬≠to¬≠log¬≠icznych np. Betaloc (Metor¬≠polol), Ryt¬≠monorm (Propafenon) czy Warfin (War¬≠fary¬≠na).
 • Lek√≥w Stosowanych w znieczu¬≠le¬≠niu np. Propo¬≠fol, Sewofluran
 • Lek√≥w Gas¬≠tro¬≠log¬≠icznych np. Tro¬≠pisetron, Dex¬≠i¬≠lant (Dek¬≠slan¬≠zo¬≠pra¬≠zol) czy Gas¬≠tro¬≠caps (Omepra¬≠zol)
 • Lek√≥w Hepa¬≠to¬≠log¬≠icznych np. Pegasys (Pegin¬≠ter¬≠fer¬≠on alfa- 2a)
 • Lek√≥w Immuno¬≠log¬≠icznych np. Zia¬≠gen (Abakawir) czy Rey¬≠ataz (Ataz¬≠nawir)
 • Lek√≥w nefro¬≠l¬≠og¬≠icznych np. Karbagen (Okskar¬≠bazepina), Tet¬≠modis (Tetra¬≠benazy¬≠na) czy Amizepin (Kar¬≠ba¬≠mazepina)
 • Lek√≥w onko¬≠log¬≠icznych np. Mer¬≠cap¬≠top¬≠ur¬≠inum VIS (Merkap¬≠toury¬≠na), Xelo¬≠da (Kapecytabi¬≠na) czy Tamox¬≠ifen- Ebe¬≠we (Tamoksyfen)

Lista lek√≥w sprawdzanych w bada¬≠niu WES pre¬≠mi¬≠um jest duŇľo dŇāuŇľsza.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz r√≥wnieŇľ:

Jakie bada­nia przed szczepieniem?

Badanie FRAX

Badanie WES ‚ÄĒ cena

Padacz­ka u dzieci

Bada­nia na autyzm

OceŇĄ
mail