Poznaj najczęstsze przyczyny padaczki u dzieci - Genetyczne.pl Przeskocz do treści
coloalert

Poznaj najczęstsze przyczyny padaczki u dzieci

Padacz­ka — powszech­nie zwana także epilep­sją — to zaburze­nie neu­ro­log­iczne, które wskazu­je na niepraw­idłowoś­ci w pra­cy mózgu. Wykrycie tego schorzenia stanowi niezwyk­le trudne zadanie dla lekarzy, ponieważ nie posi­a­da ono jed­nej konkret­nej przy­czyny. Może być związane z infekc­ja­mi, uraza­mi głowy, a nawet liczny­mi choroba­mi gene­ty­czny­mi.

padaczka u dzieci jakie są przyczyny

 

Spis treś­ci:

Padacz­ka u dzieci — jakie są przyczyny?
Padacz­ka u dzieci – jak ją rozpoznać?
Jak wykryć padaczkę u dzieci?

Jakie są przyczyny padaczki u dzieci

W naszym kra­ju epilep­s­ja doty­ka około 400 tysię­cy osób [2], zaś na świecie doty­czy aż 50 mil­ionów [1]. Najczęś­ciej jest diag­no­zowana w okre­sie dziecińst­wa lub wczes­nej młodoś­ci. Może pojaw­ić się choć­by w rezulta­cie niedotle­nienia mózgu pod­czas poro­du lub w efek­cie uszkodzenia, którego dziecko doz­nało w okre­sie ciąży. Jed­nak znacz­na część przy­pad­ków padacz­ki u dzieci jest także pochod­ną wrod­zonych chorób meta­bol­icznych, które są związane z niedo­borem konkret­nych enzymów.

Przykła­dem takiej choro­by meta­bol­icznej może być choro­ba syropu klonowego albo feny­loke­tonuria. W prze­biegu obu tych chorób dochodzi do niepraw­idłowego przek­sz­tał­ca­nia pewnych sub­stancji i ich toksy­cznego nagro­madzenia w orga­nizmie. Napady padaczkowe obser­wu­je się również w prze­biegu zespołu Dravet, zwanego też ciężką padaczką miok­loniczną niemowląt. U chorego dziec­ka pier­wszy napad padaczkowy pojaw­ia się w okoli­cach 6 miesią­ca życia. Ata­ki padacz­ki w zes­pole Dravet mogą mieć zróżni­cow­any prze­bieg – od krót­kich utrat świado­moś­ci, po ciężkie, trwa­jące nawet 30 min­ut ata­ki drgawek. Chorobę nieste­ty charak­teryzu­je lekooporność.

Zaburzenia rozwoju u dzieci

Padaczka u dzieci – jak ją rozpoznać?

Padaczkę u dzieci najczęś­ciej moż­na rozpoz­nać po pow­tarza­ją­cych się atakach drgawek, które powodowane są wyład­owa­ni­a­mi elek­tryczny­mi w komórkach ner­wowych. Jed­nak to nie jedyny objaw. Padacz­ka u dzieci może wyróż­ni­ać się także zaburzeni­a­mi świado­moś­ci, które trwa­ją około kilku sekund i których rodz­ice mogą nie być nawet świado­mi. Cza­sem padacz­ki u dzieci objaw­ia­ją się tylko jako bezdech albo spadek lub wzrost napię­cia mięśniowego, do drgawek nato­mi­ast nie dochodzi [2].

Dowiedz się więcej: Zespół Dravet (cięż­ka padacz­ka miok­lonicz­na) – objawy, diag­nos­ty­ka, leczenie

Jak wykryć padaczkę u dzieci?

Rodz­ice nie powin­ni czekać do momen­tu aż ich pociecha wykaże gwał­towne objawy epilep­sji. Ryzyko padacz­ki u dzieci — a także wielu innych zaburzeń — moż­na wykryć dzię­ki badan­iom prze­siewowym, które dają szan­sę na wcześniejszą diag­nozę oraz szy­bkie rozpoczę­cie dedykowanego leczenia. Przykła­dem takich testów są m.in. bada­nia gene­ty­czne NOVA, które pozwala­ją sprawdz­ić, czy dziecko nie posi­a­da które­jś z około 90 rzad­kich wad wrod­zonych. Wczesne wykrycie chorób gene­ty­cznych — zwłaszcza tych rzad­kich — pozwala na ich skuteczne lecze­nie oraz zmin­i­mal­i­zowanie niepożą­danych objawów u malucha.

 

 

REKLAMA

 

 

Źródła:
[1] J. Jędrze­jczak: Padacz­ka stare i nowe wyzwa­nia. „Postępy Nauk Medy­cznych” 2012, t. 25, nr 1, s. 46.
[2] S. Jóźwiak: Dziecko z padaczką w szkole i przed­szkolu. Infor­ma­c­je dla ped­a­gogów i opiekunów. Warsza­wa 2009, s. 9–11.

Artykuł spon­sorowany
Autor: Natalia Jeziors­ka — redak­tor medyczny
Zdję­cie: Designed by Freepik

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu NOVA? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 

Oceń
mail