Prawidłowe rozpoznanie celiakii- jakie badania wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Prawidłowe rozpoznanie celiakii — jak rozpoznać u dziecka?

Celi­akia u dzieci może wiązać się z szeregiem objawów — od biegun­ki i bólu brzucha, aż po kłopo­ty z praw­idłowym roz­wo­jem. Dlat­ego tak kluc­zowe jest jej wczesne wykrycie oraz wprowadze­nie bezg­lutenowej diety. Pode­jrze­wasz, że Twój maluch może chorować na celi­ak­ię? Jak rozpoz­nać u dziec­ka to schorzenie?

celiakia jak rozpoznać u dziecka

Celiakia — jak rozpoznać u dziecka jej obecność?

Celi­akia jest schorze­niem autoim­muno­log­icznym, które spraw­ia, że po przyję­ciu glutenu (biał­ka roślin­nego obec­nego w takich zbożach jak pszeni­ca, jęczmień owies czy żyto) kosm­ki jeli­towe są atakowane przez orga­nizm. Choro­ba może prze­jaw­iać się bard­zo różny­mi symp­toma­mi, np. taki­mi jak biegun­ki, nud­noś­ci, wymio­ty i bóle brzucha. Na celi­ak­ię narażone są oso­by posi­ada­jące określone geny — HLA DQ2.2 i/lub HLA DQ2.5 i/lub HLA DQ8, jed­nak muszą one zostać akty­wowane, np. pod wpły­wem stre­su. A zdarzyć się to może w każdym wieku, nawet w okre­sie dorosłości.

Dowiedz się więcej: Prob­le­my z brzuszkiem, powol­ny rozwój i wzrost u dziec­ka? To może być celiakia

test na celiakię

Prawidłowa diagnostyka celiakii — jak rozpoznać u dzieci to schorzenie?

Pier­wszym krok­iem, jaki powin­no się uczynić w celu zdi­ag­no­zowa­nia celi­akii, jest przeprowadze­nie testów DNA. To niezwyk­le pros­ta, szy­b­ka oraz bezbolesna meto­da, która pozwala na postaw­ie­nie diag­nozy, nawet u bard­zo małych dzieci. Należy prze­cież pamię­tać, iż bada­nia prze­ci­w­ci­ał we krwi u dzieci poniżej drugiego roku życia mogą dawać wyni­ki fałszy­wie ujemne, gdyż takie maluchy nie posi­ada­ją jeszcze praw­idłowo uksz­tał­towanego układu odpornoś­ciowego. Na rezul­tat może wpły­wać także bezg­lutenowa dieta dziec­ka, którą celowo lub nie, sto­su­ją jego rodzice.

Z kolei testy gene­ty­czne nie mają takich ograniczeń i dają możli­wość pewnego wyk­luczenia celi­akii, dzię­ki sprawdze­niu badanego dziec­ka na obec­ność genów HLA DQ2.2 i/lub HLA DQ2.5 i/lub HLA DQ8. Właśnie dlat­ego wszelką diag­nos­tykę najlepiej jest rozpocząć od testów DNA, a następ­nie potwierdz­ić je badaniem z krwi w kierunku prze­ci­w­ci­ał. Wczesne rozpoz­nanie to kluc­zowy krok, dzię­ki które­mu rodz­ice mogą szy­bko wprowadz­ić do życia dziec­ka dietę bezg­lutenową i zapo­biec wszelkim trwałym szkodom, które może wyrządz­ić gluten.

celiakia-czat-genetyczne

Bezglutenowo nie znaczy nie smacznie — zasady diety bezglutenowej u dzieci

Dieta dziec­ka nietoleru­jącego glutenu musi być dos­tosowana do jego wieku i dostar­czać wszys­t­kich niezbęd­nych skład­ników odży­w­czych. Rodz­ic dziec­ka cier­piącego na celi­ak­ię musi wiedzieć, które artykuły spoży­w­cze może bez­piecznie mu podawać, a które są abso­lut­nie zabro­nione. Musi też zdawać sobie sprawę, że niek­tóre bezg­lutenowe pro­duk­ty są uboższe w wit­a­miny i skład­ni­ki min­er­alne, dlat­ego koniecz­na może być dodatkowa suplementacja.

Wbrew powszech­nej opinii posił­ki bezg­lutenowe też mogą być smaczne i poży­wne. Wśród całego asorty­men­tu artykułów spoży­w­czych dostęp­nych w sklepach, bard­zo wiele jest bowiem nat­u­ral­nie bezg­lutenowych. Jedyne co musimy zro­bić, to dokład­nie zapoz­nawać się z treś­cią etyki­et. Warto pamię­tać, że dla dziec­ka chorego na celi­ak­ię nawet min­i­mal­na ilość glutenu może być szkodli­wa. Dlat­ego skład­nik ten musi być wye­lim­i­nowany do zera.

Przeczy­taj też: Celi­akia — choro­ba jelit, której przy­czy­na ukry­ta jest w genach

Zdję­cie: ©Svit­lana Martynova/ 123rf.com

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na celi­ak­ię? Napisz do nas na adres redakcja@genetyczne.pl

 

 

Oceń
mail