Problemy z brzuchem, powolny rozwój i wzrost u dziecka Przeskocz do treści
coloalert

Problemy z brzuszkiem, powolny rozwój i wzrost u dziecka? To może być celiakia

Gdy dziecko słabo przy­biera na wadze, wol­no rośnie, a do tego ma prob­le­my z ukła­dem pokar­mowym (np. biegun­ki, wzdę­cia czy bóle brzucha), zrób u niego proste badanie DNA w kierunku celi­akii. Dlaczego? To właśnie ta choro­ba może powodować te objawy, a co więcej – skończyć się w przyszłoś­ci np. nowot­worem. Szy­b­ka diag­nos­ty­ka to szansa na zdrowe i bez­pieczne życie Two­jego dziecka!

powolny wzrost u dziecka

Nieleczona celiakia powoduje niedożywienie organizmu

Dzieje się tak, ponieważ jest schorze­niem autoim­muno­log­icznym – jeśli dziecko jest chore, spoży­cie glutenu powodu­je u niego atak na własne tkan­ki. Są nimi kosm­ki jeli­towe, które odpowiada­ją za przyswa­janie sub­stancji odżywczych.

Degradac­ja kosmków uniemożli­wia więc wchła­ni­an­ie wit­a­min, min­er­ałów i innych niezbęd­nych sub­stancji. Pojaw­ia­ją się niedobo­ry, niedoży­wie­nie i niepraw­idłowe funkcjonowanie organizmu.

Bóle brzucha i inne objawy – rzadko kojarzone z celiakią

Jeśli dziecko ma prob­le­my z brzuszkiem, czyli m.in. bóle, wymio­ty, nud­noś­ci, wzdę­cia, zaparcia czy biegun­ki, to może być celi­akia. Tym­cza­sem lekarze i rodz­ice rzad­ko kojarzą te objawy z trwałą nietol­er­ancją glutenu, częś­ciej przyp­isu­jąc je np. alergii czy pasożytom.

W tym przy­pad­ku niepraw­idłowa diag­noza może być naprawdę niebez­piecz­na. Nielec­zona celi­akia może doprowadz­ić m.in. do niedoroz­wo­ju szk­li­wa zębowego, depresji, marskoś­ci wątro­by, niepłod­noś­cią czy nawet nowotworów.

badania na celiakię

Celiakia to również niski wzrost i niska waga

Które są spowodowane liczny­mi niedob­o­ra­mi potrzeb­nych wit­a­min i min­er­ałów. Dziecko z nielec­zoną celi­ak­ią rośnie wol­niej i sła­biej przy­biera na wadze niż rówieśni­cy, może być smutne czy roz­drażnione, a co więcej – cza­sa­mi jego wygląd także jest charak­terysty­czny (pow­ięk­szony brzuch, opuszc­zone poślad­ki i ramiona).

Niedobo­ry mogą wywoły­wać również m.in. afty w jamie ust­nej, prob­le­my skórne, ane­mię, osteo­porozę czy padaczkę. Warto pamię­tać, że symp­to­my mogą zmieni­ać się w czasie.

Aż 95% chorych nie wie o swojej celiakii

Z tego powodu naraża­ją się nie tylko na nieprzy­jemne objawy związane z niedob­o­ra­mi, ale też szkodli­we kon­sek­wenc­je zdrowotne w przyszłoś­ci. Warto pamię­tać, że trwała nietol­er­anc­ja glutenu nie jest chorobą wieku dziecięcego – nie moż­na z niej wyros­nąć. Co więcej, u niek­tórych osób uak­ty­w­nia się dopiero w wieku dorosłym, np. pod wpły­wem ciąży, stre­su czy operacji.

Szybka diagnoza – umożliwia ją badania DNA

Żeby zachorować na celi­ak­ię, trze­ba mieć predys­pozy­c­je gene­ty­czne (geny HLA DQ2 i/lub HLA DQ8). Ich brak całkowicie wyk­lucza obec­ność choro­by – ter­az i w przyszłoś­ci. Wys­tępowanie genów odpowiedzial­nych za celi­ak­ię moż­na sprawdz­ić prostym testem DNA. Sprawdza się on szczegól­nie u najmłod­szych pac­jen­tów z objawa­mi, częs­to umożli­wia­jąc uniknię­cie nieprzy­jem­nej biop­sji jelita.

celiakia-czat-genetyczne

Dieta bezglutenowa to szansa na zdrowe życie

U Two­jego dziec­ka wykry­to celi­ak­ię? Ter­az musi prze­jść na dietę bezg­lutenową, która poz­woli zre­gen­erować kosm­ki jeli­towe. Im szy­b­ciej wykonasz badanie w kierunku celi­akii i wye­limin­u­jesz gluten, tym łatwiej będzie popraw­ić zdrowie dziec­ka i wpłynąć pozy­ty­wnie na jego rozwój.

Pamię­taj jed­nak, żeby wprowadz­ić dietę dopiero po postaw­ie­niu diag­nozy i by zro­bić to po kon­sul­tacji z diete­tykiem. Dlaczego to takie ważne? Jedynie dobrze zbi­lan­sowana dieta bezg­lutenowa poz­woli uzu­pełnić niedobory!

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na celi­ak­ię? Napisz do nas na adres: redakcja@genetyczne.pl

 

5/5 — (12 głosów / głosy) 
mail