XV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich - genetyczne.pl Przeskocz do treści
coloalert

XV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich w Białobrzegach

Choroby Rzadkie – Otwórz Serce i Umysł”

W dni­ach 29.06 – 02. 07. 2017 r. w Biało­brze­gach pod Warsza­wą odbędzie się XV Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Chorób Rzad­kich — „Choro­by Rzad­kie – Otwórz Serce i Umysł’’.

Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich

 

Kon­fer­enc­ja w jed­nym miejs­cu sku­pia pac­jen­tów boryka­ją­cych się z prob­le­ma­mi, jakie niosą ze sobą choro­by rzad­kie oraz wybit­nych spec­jal­istów, lekarzy i ekspertów wielu dziedzin medy­cyny. W opar­ciu o aktu­al­ny stan nau­ki będą mieli okazję na wymi­anę zasobów wiedzy i włas­nych doświadczeń.

Wśród poruszanych na kon­fer­encji tem­atów, zna­jdzie się miedzy inny­mi rozwój metod diag­nos­ty­cznych. Jest on sza­le­nie istot­ny — pozwala bowiem ograniczyć, a niejed­nokrot­nie zmin­i­mal­i­zować powikła­nia jakie powodu­ją niek­tóre z chorób rzad­kich, poprzez ich wczesne wykrycie i pod­ję­cie właś­ci­wych działań.

Orga­ni­za­torem kon­fer­encji jest Sto­warzysze­nie Chorych na Mukopolisachary­dozę i choro­by Rzad­kie z siedz­ibą w Głoskowie przy współpra­cy z Fed­er­acją Pac­jen­tów z Europy Cen­tral­nej i Wschod­niej i innych orga­ni­za­cji, które sku­pi­a­ją pac­jen­tów z choroba­mi rzadkimi.

Zebranie w jed­nym miejs­cu zarówno chorych, jak i przed­staw­icieli świa­ta medy­cznego, pode­j­mu­jącego się trud­nego zada­nia w postaci wykry­wa­nia i leczenia chorób rzad­kich jest wyjątkowym wydarze­niem. Jego pod­sta­wowym celem jest poprawa skutecznoś­ci i efek­ty­wnoś­ci leczenia.

Warto pod­kreślić, że choro­by rzad­kie stanow­ią ogrom­ny prob­lem zarówno dla pac­jen­tów i ich rodzin, jak i spec­jal­istów, pozosta­ją­cych przed trud­nym zadaniem diag­nos­ty­cznym oraz ter­apeu­ty­cznym. Tym bardziej, że choć poje­dyncze jed­nos­t­ki chorobowe pojaw­ia­ją się spo­rady­cznie – są jed­nak coraz częś­ciej spotykane.

Ich charak­ter, jak wspom­ni­ano deter­min­u­je trud­noś­ci w diag­nos­tyce i lecze­niu. Na ogół wyma­ga holisty­cznego pode­jś­cia do pac­jen­ta oraz zaawan­sowanego, spec­jal­isty­cznego leczenia. To z kolei zazwyczaj kom­p­liku­ją kosz­ty i brak łatwego dostępu do leków i sprzę­tu medy­cznego dla chorych.

Zdję­cie: Designed by Freepik

Zobacz pro­gram kon­fer­encji [PDF]

Oceń
mail