Przeskocz do treŇõci
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Ciekawe wydarzenia

now browsing by category

 

Autyzm ‚Äď skńÖd sińô bierze autyzm u dziecka?

Autyzm to og√≥l¬≠noroz¬≠wo¬≠jowe zaburze¬≠nie o charak¬≠terze wie¬≠loczyn¬≠nikowym, kt√≥rego objawy ujaw¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô u dziec¬≠ka zwyk¬≠le przed ukoŇĄcze¬≠niem 2 ‚ÄĒ 3 roku Ňľycia. SkńÖd sińô bierze autyzm u dziec¬≠ka? Odpowiedzi na to pytanie mogńÖ udzielińá nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. Dzińô¬≠ki nim moŇľ¬≠na poz¬≠nańá konkret¬≠nńÖ przy¬≠czynńô autyz¬≠mu, czyli zmi¬≠any w genach odpowiedzialne za zaburzenia.‚Ķ

Autyzm poszczepienny ‚ÄĒ warto sprawdzińá, czy problem nie leŇľy w nieprawidŇāowoŇõciach genetycznych

Szczepi¬≠on¬≠ki a autyzm, autyzm poszczepi¬≠en¬≠ny ‚Äď te zagad¬≠nienia to wcińÖŇľ bard¬≠zo gŇāoŇõny i kon¬≠trow¬≠er¬≠syjny tem¬≠at, mimo Ňľe nie ma naukowych dowod√≥w na to, by szczepi¬≠enia byŇāy niebez¬≠pieczne, a tym bardziej ‚Äď by mogŇāy one wywoŇāańá autyzm. Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá, by naleŇľy¬≠cie przy¬≠go¬≠towańá dziecko do szczepi¬≠enia, uniknńÖńá niepoŇľńÖ¬≠danych‚Ķ

Kariotyp molekularny ‚Äď badanie dokŇāadniejsze niŇľ klasyczny kariotyp

Kar¬≠i¬≠o¬≠typ moleku¬≠larny (inaczej: badanie mikro¬≠macierzy, badanie mikro¬≠macierzy aCGH, mikro¬≠macierze) to badanie, kt√≥re okreŇõla o wiele mniejsze zmi¬≠any mate¬≠ri¬≠aŇāu gene¬≠ty¬≠cznego niŇľ stan¬≠dar¬≠d¬≠owe badanie kar¬≠i¬≠o¬≠ty¬≠pu. Badanie kar¬≠i¬≠o¬≠typ moleku¬≠larny wykonu¬≠je sińô u pac¬≠jen¬≠t√≥w z objawa¬≠mi autyz¬≠mu, a takŇľe u os√≥b, kt√≥re zgŇāosiŇāy sińô do porad¬≠ni gene¬≠ty¬≠cznej z powodu atak√≥w padacz¬≠ki. Co warto o‚Ķ

Szczepionka MMR (szczepienie MMR) ‚Äď co warto o nim wiedzieńá? Jakie dzieci mogńÖ mieńá przeciwwskazanie do szczepienia na odrńô, r√≥Ňľyczkńô i Ňõwinkńô?

Szczepi¬≠onka MMR (inaczej: szczepi¬≠e¬≠nie MMR, szczepi¬≠onka Ňõwin¬≠ka odra r√≥Ňľy¬≠cz¬≠ka, szczepi¬≠e¬≠nie na odrńô r√≥Ňľy¬≠czkńô i Ňõwinkńô, szczepi¬≠e¬≠nie MMR) ma na celu ochronińá dziecko przed niebez¬≠pieczny¬≠mi wirusa¬≠mi. Podana raz, szczepi¬≠onka Ňõwin¬≠ka odra r√≥Ňľy¬≠cz¬≠ka chroni przez caŇāe Ňľycie przed choroba¬≠mi roznos¬≠zony¬≠mi dro¬≠ga kro¬≠pelkowńÖ. Niek¬≠t√≥re dzieci mogńÖ mieńá jed¬≠nak prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia szczepi¬≠onkńÖ MMR.‚Ķ

Padaczka genetyczna u dzieci ‚Äď podstawńÖ skutecznego leczenia jest poprawna diagnoza zaburzeŇĄ

Padacz¬≠ka to jed¬≠no z najczńôst¬≠szych zaburzeŇĄ neu¬≠ro¬≠log¬≠icznych w naszej pop¬≠u¬≠lacji. Czy padacz¬≠ka jest dziedz¬≠icz¬≠na? NajczńôŇõ¬≠ciej tak, bowiem u wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci os√≥b z ataka¬≠mi padacz¬≠ki diag¬≠no¬≠zowana jest padacz¬≠ka gene¬≠ty¬≠cz¬≠na [1]. Na szczńôŇõ¬≠cie predys¬≠pozy¬≠c¬≠je gene¬≠ty¬≠czne, kt√≥re odpowiada¬≠jńÖ za wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠nie tego zaburzenia, moŇľ¬≠na wykryńá przy pomo¬≠cy odpowied¬≠nich badaŇĄ na padaczkńô. Kt√≥re z nich warto‚Ķ

Zaburzenia napińôcia mińôŇõniowego u niemowlaka, zaburzenia napińôcia mińôŇõniowego u dziecka ‚Äď co robińá?

Two¬≠je dziecko krz¬≠tusi sińô pod¬≠czas karmienia, czńôs¬≠to traci r√≥wnowagńô, przyj¬≠mu¬≠je dzi¬≠wne pozy¬≠c¬≠je i rzad¬≠ko uŇľy¬≠wa rńÖczek? Tego typu ozna¬≠ki mogńÖ wskazy¬≠wańá na zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego. Pod¬≠powiadamy, jakie sńÖ objawy zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego u niemowla¬≠ka oraz czym prze¬≠jaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dziec¬≠ka. Z niniejszego artykuŇāu dowiesz sińô takŇľe, jakie‚Ķ

Diagnoza genetyczna ‚Äď czym jest? Jak jńÖ postawińá? Dlaczego jest waŇľna?

Diag¬≠noza gene¬≠ty¬≠cz¬≠na oznacza potwierdze¬≠nie pode¬≠jrzenia choro¬≠by za pomocńÖ badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych. Jak postaw¬≠ińá diag¬≠nozńô gene¬≠ty¬≠cznńÖ? Kt√≥re choro¬≠by moŇľ¬≠na zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowańá gene¬≠ty¬≠cznie? Jakie korzyŇõ¬≠ci daje poz¬≠nanie gene¬≠ty¬≠cznej przy¬≠czyny objaw√≥w? W niniejszym artykule postaramy sińô odpowiedzieńá na te oraz wiele innych, waŇľnych pytaŇĄ. Diag¬≠noza gene¬≠ty¬≠cz¬≠na ‚Äď dlaczego jest taka waŇľ¬≠na: Diag¬≠noza gene¬≠ty¬≠cz¬≠na ‚Äď jej‚Ķ

Autyzm ‚Äď leczenie ‚Äď jak leczyńá autyzm dziecińôcy?

Objawy autyz¬≠mu rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô u dziec¬≠ka zazwyczaj do 3 roku Ňľycia. Jak wyglńÖ¬≠da lecze¬≠nie autyz¬≠mu u dzieci? Czy sńÖ dostńôp¬≠ne metody leczenia autyz¬≠mu, kt√≥re mogńÖ ura¬≠towańá rozw√≥j dziec¬≠ka, pomi¬≠mo tego, Ňľe ma ono autyzm? Lecze¬≠nie zaleŇľy tak naprawdńô od przy¬≠czyny zaburzeŇĄ. Nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne autyz¬≠mu mogńÖ pom√≥c jńÖ odkryńá! Autyzm‚Ķ

Padaczka ‚Äď przyczyny ataku padaczki ‚Äď poznaj je!

Padacz¬≠ka to jed¬≠no z najczńôst¬≠szych schorzeŇĄ neu¬≠ro¬≠log¬≠icznych, kt√≥re moŇľe dawańá r√≥Ňľnorodne objawy. ChorobńÖ tńÖ nie da sińô zaraz¬≠ińá, poniewaŇľ przy¬≠czyny padacz¬≠ki w wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci przy¬≠pad¬≠k√≥w wynika¬≠jńÖ z niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w genach. Na szczńôŇõ¬≠cie wsp√≥Ňāczes¬≠na medy¬≠cy¬≠na dys¬≠ponu¬≠je narzńôdzi¬≠a¬≠mi, kt√≥re pozwala¬≠jńÖ sprawdz¬≠ińá przy¬≠czyny ataku padacz¬≠ki. NaleŇľńÖ do nich nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne padacz¬≠ki. Kt√≥re z‚Ķ

Czy padaczka jest dziedziczna? Jak zyskańá pewnoŇõńá czy epilepsja jest dziedziczna?

Ata¬≠ki padacz¬≠ki mogńÖ wys¬≠tńÖpińá zar√≥wno u dziec¬≠ka, kt√≥rego rodz¬≠ice mieli padaczkńô, jak i malucha, u kt√≥rego w rodzinie nie zaob¬≠ser¬≠wowano objaw√≥w padacz¬≠ki. Czy padacz¬≠ka jest dziedz¬≠icz¬≠na? To zaleŇľy od typu zaburzenia. Padacz¬≠ka jest dziedz¬≠icz¬≠na czńôs¬≠to wtedy, gdy jej przy¬≠czynńÖ sńÖ choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne. Niek¬≠t√≥re rodza¬≠je epilep¬≠sji mogńÖ jed¬≠nakŇľe pow¬≠stawańá de novo,‚Ķ

Badania genetyczne niemowlaka ‚Äď poznaj badania genetyczne niemowlńÖt, kt√≥re moŇľesz wykonańá u dziecka do lat 5

Dostńôp¬≠ne na pol¬≠skim rynku nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne niemowlńÖt to najlep¬≠szy spos√≥b na to, by zaplanowańá zdrowie nowo nar¬≠o¬≠d¬≠zonego malucha. Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne niemowla¬≠ka moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá juŇľ w pier¬≠wszych dni¬≠ach po urodze¬≠niu. Dlaczego warto? JeŇõli badanie gene¬≠ty¬≠czne niemowlńÖt wyk¬≠luczyŇāo obec¬≠noŇõńá choro¬≠by gene¬≠ty¬≠cznej, wynik ten jest waŇľny przez caŇāe Ňľycie ‚Äď rodz¬≠ice zysku¬≠jńւĶ

Padaczka u dzieci ‚Äď przyczyny padaczki u dzieci moŇľna sprawdzińá za pomocńÖ badaŇĄ DNA

Padacz¬≠ka u dzieci moŇľe dawańá r√≥Ňľnorodne objawy, od drgawek, przez chwilowńÖ utratńô Ňõwiado¬≠moŇõ¬≠ci, do nieopanowanych ruch√≥w koŇĄczyn. Mimo wielu obaw naleŇľy pamińô¬≠tańá o tym, Ňľe nie jest to choro¬≠ba, kt√≥rńÖ moŇľ¬≠na sińô zaraz¬≠ińá. Przy¬≠czyny padacz¬≠ki u wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci dzieci wynika¬≠jńÖ z niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w genach. Jak je sprawdz¬≠ińá? SprawdŇļ nasz artykuŇā i‚Ķ