Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Ciekawe wydarzenia

now browsing by category

 
Badania prenatalne po poronieniach

Badania prenatalne po poronieniach – kiedy je wykonać w kolejnej ciąży? Jakie wybrać?

Spodziewal­iś­cie się dziec­ka, ale ciąża zakończyła się samoist­nym poronie­niem? To wcale nie przekreśla waszych szans na zdrowe potomst­wo, ponieważ choro­by gene­ty­czne, które prowadzą do samoist­nych poronień, najczęś­ciej nie pow­tarza­ją się w kole­jnych ciążach. Bada­nia pre­na­talne po poronieni­ach pomogą sprawdz­ić dokład­nie zdrowie dziec­ka jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi i odzyskać cen­ny spokój. Spis…

10 tydzień ciąży

10. tydzień ciąży. Jakie badania wykonać?

10. tydzień ciąży to dobry moment na pier­wszą wiz­ytę kon­trol­ną u lekarza ginekolo­ga. Dziecko zaczy­na wtedy inten­sy­wnie się rozwi­jać, nasi­la­ją się także typowe dla ciąży objawy. Jakie bada­nia wykon­ać w tym cza­sie? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: 10. tydzień ciąży – objawy 10. tydzień ciąży – jakie bada­nia zale­ca PTG? 10. tydzień ciąży…

NIFTY a amniopunkcja

NIFTY a amniopunkcja — czym różnią się te badania?

Wiele mam zas­tanaw­ia się, które bada­nia pre­na­talne wykon­ać – test NIFTY czy amniop­unkcję — w sytu­acji gdy otrzy­ma­ją niepraw­idłowy wynik tes­tu PAPP‑a . Oba bada­nia pozwala­ją sprawdz­ić zdrowie dziec­ka pod kątem m.in. zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa i zespołu Patau i mają wysoką czułość. Należą jed­nak do zupełnie innych grup badań…

test nifty pro slask, gdzie zrobic test nifty na sląsku

Gdzie zrobić test NIFTY pro? ŚLĄSK

Sprawdź, gdzie zro­bić test NIFTY pro na Śląsku. Spis treś­ci: Auto­ry­zowane punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY pro na Śląsku Gdzie zro­bić test NIFTY pro na Śląsku? Wiz­y­ty domowe Umów test NIFTY pro Dlaczego warto wykon­ać test NIFTY pro? Auto­ry­zowane punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY pro na Śląsku Uwa­ga. Wybier­a­jąc badanie w autoryzowanym…

jak wzmocnic odpornosc dziecka

Jak zwiększyć odporność u dziecka? – Poznaj kilka ważnych zaleceń

Częste infekc­je dziec­ka wzbudza­ją duży niepokój u jego rodz­iców. Szczegól­nie w obec­nej sytu­acji epi­demi­o­log­icznej dban­ie o zdrowie ma olbrzymie znacze­nie.  Rodz­ice każdego dnia zas­tanaw­ia­ją się jak ochronić swo­je dziecko, a tym samym jak zwięk­szyć odporność orga­niz­mu u dziec­ka. Pod­stawą jest stosowanie wszys­t­kich zale­ceń, takich jak: częste mycie rąk, dezyn­fekc­ja przedmiotów,…

nop po szczepieniach

NOP szczepienia — co należy wiedzieć?

Wielu rodz­iców zda­je sobie sprawę z korzyś­ci, jakie wynika­ją ze stosowa­nia u ich dziec­ka pro­fi­lak­ty­cznych szczepień ochron­nych. Jed­nak część z nich obaw­ia się NOPów (niepożą­danych odczynów poszczepi­en­nych). Mimo że nie wys­tępu­ją częs­to, dla opiekunów stanow­ią powód do niepoko­ju. Zdarza­ją się jed­nak przy­pad­ki, kiedy NOP po szczepi­e­niu sta­je się fak­tem.  Podstawowa…

napięcie mięśniowe niemowlę

Napięcie mięśniowe u dzieci – po czym poznać, że jest ono nieprawidłowe?

Zaburzenia napię­cia mięśniowego u dziec­ka, zarówno zbyt niskie napię­cie mięśniowe u dziec­ka, jak i prze­ci­wnie – wzmożone napię­cie, mogą się wiązać z zagroże­niem dla zdrowia. Po czym poz­nać obniżone napię­cie mięśniowe u rocznego dziec­ka? Czym charak­teryzu­je się wzmożone napię­cie mięśniowe u rocznego dziec­ka? Jak pomóc malu­chowi? Niniejszy artykuł niesie odpowiedzi…

choroby genetyczne u dzieci

Choroby genetyczne u dzieci – objawy, diagnostyka i leczenie

Choro­by gene­ty­czne dzieci są bard­zo niebez­pieczne, ponieważ ich objawów nie widać od razu. Wady gene­ty­czne dzieci częs­to pod­szy­wa­ją się pod inne schorzenia lub dają niejed­noz­naczne symp­to­my. Na szczęś­cie dzieci z wada­mi gene­ty­czny­mi mogą liczyć na pomoc – dzię­ki nowoczes­nym badan­iom gene­ty­cznym możli­we jest wykrycie niepraw­idłowoś­ci na bard­zo wczes­nym etapie. Co…

ile kosztują badania genetyczne przed ciążą

Badania genetyczne przed ciążą – cena jest niewielka, biorąc pod uwagę korzyści

Wielu nowoczes­nych i świadomych rodz­iców decy­du­je się, by wykon­ać bada­nia gene­ty­czne przed zajś­ciem w ciążę. Czy słusznie? Okazu­je się, że tak! Bada­nia gene­ty­czne przed ciążą mogą właś­ci­wie przy­go­tować rodz­iców do poczę­cia. Warto dowiedzieć się o nich więcej i poza zmi­aną nawyków żywieniowych i sty­lu życia rozważyć wyko­nanie także testów DNA.…

wzmożone napięcie mięśniowe

Wzmożone napięcie mięśniowe u niemowlaka lub noworodka – co robić?

Wzmożone napię­cie mięśniowe to prob­lem, którego nie należy lekce­ważyć. Nad­mierne napię­cie mięśniowe u noworod­ka może bowiem świad­czyć o groźnej, zapisanej w genach wrod­zonej choro­bie meta­bol­icznej. Jak moż­na pomóc malu­chowi? Jakie bada­nia wykon­ać, by poz­nać przy­czynę zwięk­szonego napię­cia mięśniowego u niemowla­ka? Pod­powiadamy! Nad­mierne napię­cie mięśniowe u noworod­ka – objawy Wzmożone napięcie…

choroba westa

Zespół Westa, padaczka Westa – objawy, przyczyny, diagnoza i leczenie

Zespół Wes­ta (inaczej syn­drom Wes­ta) to choro­ba gene­ty­cz­na niemowląt, należą­ca do grupy padaczek. Jej najbardziej charak­terysty­cznym objawem są gwał­towne napady zgię­ciowe. Symp­to­my padacz­ki Wes­ta pojaw­ia­ją się przed osiąg­nię­ciem 12 miesią­ca życia i moż­na je zaob­ser­wować najczęś­ciej w nocy. Jeśli choro­ba Wes­ta nie zostanie wykry­ta zaw­cza­su, dziecko jest narażone na poważne…

Jak wybrać badanie WES?

Jak wybrać badanie WES? Porów­nanie bada­nia WES w różnych lab­o­ra­to­ri­ach będzie łatwiejsze z nasza listą pytań! Badanie WES (sek­wencjonowanie ekso­mu) to skom­p­likowana anal­iza, doty­czy ona bowiem wszys­t­kich genów pac­jen­ta! Na jakość bada­nia WES wpły­wa wiele czyn­ników, z których pac­jen­ci mogą nie zdawać sprawy. W związku z tym rodz­ice mogą mieć trudność…