ūüĎČ Ciekawe wydarzenia zwińÖzane z genetykńÖ - zapraszamy‚Ěó Przeskocz do treŇõci
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Ciekawe wydarzenia

now browsing by category

 
ŇľywnoŇõńá genetycznie modyfikowana

ŇĽywnoŇõńá genetycznie modyfikowana ‚ÄĒ nie tak straszna, jak sińô wydaje

Wok√≥Ňā pojńô¬≠cia ‚Äď ŇľywnoŇõńá gene¬≠ty¬≠cznie mody¬≠fikowana ‚Äď krńÖŇľy wiele mit√≥w i bŇāńôd¬≠nych przekon¬≠aŇĄ. MaŇāo kto zwraca uwagńô na to, Ňľe wprowadze¬≠nie nowego, zmody¬≠fikowanego pro¬≠duk¬≠tu jest zawsze poprzed¬≠zone liczny¬≠mi bada¬≠ni¬≠a¬≠mi okreŇõla¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi bezpoŇõred¬≠nie kon¬≠sek¬≠wenc¬≠je jego spoŇľy¬≠cia, dlat¬≠ego teŇľ ŇľywnoŇõńá ta jest znacznie bardziej testowana niŇľ jakakol¬≠wiek inna. Czym jest ŇľywnoŇõńá mody¬≠fikowana? Czy‚Ķ

Epigenetyka

Epigenetyka ‚ÄĒ jak reguluje dziaŇāanie gen√≥w?

Epi¬≠gene¬≠ty¬≠ka to dynam¬≠icznie rozwi¬≠ja¬≠jńÖ¬≠ca sińô dziedz¬≠i¬≠na, kt√≥rej celem jest znalezie¬≠nie czyn¬≠nik√≥w poza gene¬≠ty¬≠cznych, wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ¬≠cych na ekspresjńô gen√≥w. UwaŇľa sińô, Ňľe mody¬≠fikac¬≠je epi¬≠gene¬≠ty¬≠czne to jed¬≠no z najwaŇľniejszych odkryńá w biologii moleku¬≠larnej, poniewaŇľ poz¬≠woliŇāy zrozu¬≠mieńá zwińÖzek pomińôdzy podŇāoŇľem gene¬≠ty¬≠cznym a czyn¬≠nika¬≠mi Ňõrodowiskowy¬≠mi. Czym jest epi¬≠gene¬≠ty¬≠ka? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy poniŇľej. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Epigenetyka ‚ÄĒ‚Ķ

biopsja

Biopsja ‚ÄĒ czym jest i jakie sńÖ jej rodzaje?

Biop¬≠s¬≠ja to meto¬≠da diag¬≠nos¬≠ty¬≠cz¬≠na, kt√≥ra pole¬≠ga na pobra¬≠niu frag¬≠men¬≠tu pode¬≠jrzanej zmi¬≠any. Pr√≥b¬≠ka mate¬≠ri¬≠aŇāu jest nastńôp¬≠nie pod¬≠dawana anal¬≠izie i szczeg√≥Ňāowej oce¬≠nie. Cel biop¬≠sji to wiary¬≠godne i szy¬≠bkie ustal¬≠e¬≠nie, czy zmi¬≠ana ma np. charak¬≠ter Ňāagod¬≠ny, czy nowot¬≠woru zŇāoŇõli¬≠wego. Na czym pole¬≠ga badanie biop¬≠sji? Jakie sńÖ rodza¬≠je biop¬≠sji? Przeczy¬≠taj poniŇľej. Spis treŇõ¬≠ci: 1.‚Ķ

migrena

Migrena ‚ÄĒ jakie sńÖ jej objawy i przyczyny?

Migrena to bard¬≠zo pop¬≠u¬≠lar¬≠na dolegli¬≠woŇõńá neu¬≠ro¬≠log¬≠icz¬≠na, kt√≥ra najczńôŇõ¬≠ciej doty¬≠ka kobi¬≠ety. WińÖŇľe sińô z sil¬≠ny¬≠mi, napad¬≠owy¬≠mi b√≥la¬≠mi gŇāowy, kt√≥re uniemoŇľli¬≠wia¬≠jńÖ nor¬≠malne funkcjonowanie. Jakie sńÖ objawy i przy¬≠czyny migreny? Co oznacza migrena z aurńÖ? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy poniŇľej. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Migrena ‚ÄĒ czym jest? 2. Migrena ‚ÄĒ objawy 3. Migrena ‚ÄĒ przy¬≠czyny 4. Co‚Ķ

stwardnienie guzowate

Stwardnienie guzowate ‚ÄĒ jakie sńÖ objawy i przyczyny choroby?

Stward¬≠nie¬≠nie guzowate to wieloukŇāad¬≠owa choro¬≠ba uwarunk¬≠owana gene¬≠ty¬≠cznie. MoŇľe dawańá rozlegŇāe objawy o r√≥Ňľnym nasile¬≠niu. Ataku¬≠je zwyk¬≠le kom√≥r¬≠ki ner¬≠wowe i sk√≥rńô. Pole¬≠ga na pow¬≠stawa¬≠niu licznych, ale zazwyczaj Ňāagod¬≠nych guz√≥w. To doŇõńá rzad¬≠kie schorze¬≠nie, z kt√≥rym moŇľ¬≠na doŇľyńá sńôdzi¬≠wego wieku. Jak prze¬≠b¬≠ie¬≠ga stward¬≠nie¬≠nie guzowate u dzieci? Jak rozpoz¬≠nańá objawy? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy poniŇľej. Spis‚Ķ

borderline

OsobowoŇõńá borderline ‚ÄĒ czym jest i jakie sńÖ jej przyczyny?

OsobowoŇõńá bor¬≠de¬≠line jest jed¬≠nym z zaburzeŇĄ osobowoŇõ¬≠ci. Oso¬≠by nim dotknińôte doŇõwiad¬≠cza¬≠jńÖ niesta¬≠bil¬≠nych nas¬≠tro¬≠j√≥w i stan√≥w emocjon¬≠al¬≠nych. MajńÖ skŇāon¬≠noŇõ¬≠ci do pode¬≠j¬≠mowa¬≠nia zachowaŇĄ, kt√≥re powszech¬≠nie uznawane sńÖ za ryzykowne. Jakie sńÖ objawy bor¬≠de¬≠line? Czy znane sńÖ przy¬≠czyny tego zaburzenia? WyjaŇõ¬≠ni¬≠amy poniŇľej. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Bor¬≠de¬≠line ‚ÄĒ co to? 2. Bor¬≠de¬≠line ‚ÄĒ kogo dotyka?‚Ķ

kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe zapalenie m√≥zgu ‚ÄĒ jakie mogńÖ byńá skutki tej choroby? Jak sińô przed nimi uchronińá?

Kleszc¬≠zowe zapale¬≠nie m√≥zgu (KZM) to powaŇľ¬≠na choro¬≠ba wiru¬≠sowa, kt√≥rńÖ przenoszńÖ kleszcze. Wirus ataku¬≠je zar√≥wno kom√≥r¬≠ki ner¬≠wowe m√≥zgu, jak i otacza¬≠jńÖce go struk¬≠tu¬≠ry, w wyniku czego moŇľe doprowadz¬≠ińá do powaŇľnych powikŇāaŇĄ. Najlep¬≠szym sposobem na zabez¬≠piecze¬≠nie siebie i swoich blis¬≠kich przed chorobńÖ jest pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠ka, czyli szczepi¬≠e¬≠nie na kleszc¬≠zowe zapale¬≠nie m√≥zgu. JakńÖ ma‚Ķ

ospa maŇāpia

Ospa maŇāpia ‚ÄĒ co warto o niej wiedzieńá?

Ospa maŇāpia jest odzwierzńôcńÖ chorobńÖ wiru¬≠sowńÖ, w wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci wypad¬≠k√≥w niegroŇļnńÖ dla czŇāowieka. U maŇāp pier¬≠wszy raz rozpoz¬≠nano jńÖ w 1958 roku, nato¬≠mi¬≠ast u czŇāowieka zostaŇāa zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowana w 1970 roku w Repub¬≠lice Demokraty¬≠cznej Kon¬≠ga. Czym jest maŇāpia ospa? Jakie daje objawy i jak moŇľ¬≠na sińô nińÖ zaraz¬≠ińá? Wszys¬≠tkie najwaŇľniejsze infor¬≠ma¬≠c¬≠je znajdujńւĶ

dziecko choruje co 2 tygodnie

Ratunku! Moje dziecko cińÖgle choruje

Wielu rodz¬≠ic√≥w skarŇľy sińô na to, Ňľe ich dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je. U przed¬≠szko¬≠lak√≥w jest to caŇākiem nor¬≠malne. Wińôk¬≠szoŇõńá dzieci w wieku przed¬≠szkol¬≠nym cho¬≠ru¬≠je od 6 do 8 razy w roku. Prob¬≠lem pojaw¬≠ia sińô, jeŇõli dziecko cho¬≠ru¬≠je czńôŇõ¬≠ciej. Prob¬≠lem ten powinien zostańá skon¬≠sul¬≠towany z immunolo¬≠giem. Na pod¬≠staw¬≠ie badaŇĄ stwierdzi on przyczynńô‚Ķ

dziecko chodzi na palcach

Dlaczego dziecko chodzi na palcach?

Wielu rodz¬≠ic√≥w zauwaŇľa, Ňľe ich roczne dziecko chodzi na pal¬≠cach. W tym wieku jest to caŇākowicie nor¬≠malne. Chodze¬≠nie na pal¬≠cach czńôs¬≠to pojaw¬≠ia sińô pod¬≠czas nau¬≠ki chodzenia. Dzieci nie umiejńÖ jeszcze praw¬≠idŇāowo postaw¬≠ińá st√≥p¬≠ki, dlat¬≠ego radzńÖ sobie w ten spos√≥b. Zaniepokoińá nas powin¬≠no starsze dziecko, kt√≥re zaczy¬≠na chodz¬≠ińá na pal¬≠cach. MoŇľe‚Ķ

marihuana lecznicza

Marihuana lecznicza w Polsce ‚ÄĒ jakie ma dziaŇāanie? Jak jńÖ zdobyńá?

Mar¬≠i¬≠hua¬≠na lecznicza to Ňõrodek o wielu prozdrowot¬≠nych wŇāaŇõ¬≠ci¬≠woŇõ¬≠ci¬≠ach. Jest ona coraz czńôŇõ¬≠ciej stosowana jako lecze¬≠nie wielu schorzeŇĄ np. nowot¬≠wor√≥w, padacz¬≠ki i depresji. Stosowanie mar¬≠i¬≠huany leczniczej z reguŇāy przynosi oczeki¬≠wane efek¬≠ty. Na niek¬≠t√≥rych pac¬≠jen¬≠t√≥w dzi¬≠aŇāa ona jed¬≠nak zbyt moc¬≠no. Warto wińôc wykon¬≠ańá gene¬≠ty¬≠czne badanie wraŇľli¬≠woŇõ¬≠ci na leki przed rozpoczńô¬≠ciem leczenia. Spis‚Ķ

asymetria u niemowlaka

Asymetria u niemowlaka ‚ÄĒ czym jest? Jak jńÖ rozpoznańá?

Asyme¬≠tria u niemowla¬≠ka to bard¬≠zo powszechne zjawisko. Pole¬≠ga ona na niesym¬≠e¬≠trycznym ukŇāada¬≠niu sińô ciaŇāa dziec¬≠ka lub jego czńôŇõ¬≠ci. Jest to nor¬≠mal¬≠ny stan fizjo¬≠log¬≠iczny, kt√≥ry powinien ustńÖpińá okoŇāo 3‚Äď4 miesińÖ¬≠ca Ňľycia. JeŇõli asyme¬≠tria u niemowla¬≠ka utrzy¬≠mu¬≠je sińô dŇāuŇľej, to naleŇľy skon¬≠sul¬≠towańá jńÖ z lekarzem. Spis treŇõ¬≠ci: Co to jest asyme¬≠tria u‚Ķ

mail