Przeskocz do tre艣ci
coloalert

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem- na czym to polega?

Wczesne wspo颅ma颅ganie roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem (WWR) to dzi颅a艂a颅nia, kt贸re maj膮 cel ter颅apeu颅ty颅czny. Dziecko jest nimi obj臋te od momen颅tu zdi颅ag颅no颅zowa颅nia zaburze艅 do momen颅tu rozpocz臋颅cia nau颅ki w szkole (czyli do 7 roku 偶ycia). Aby dziecko i jego opiekunowie mogli korzys颅ta膰 z wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju, wystar颅czy dope艂ni膰 kil颅ka spraw for颅mal颅nych. Czym dok艂ad颅nie jest wczesne wspo颅ma颅ganie roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem? Co zro颅bi膰, 偶eby moje dziecko zosta艂o obj臋te tymi dzi颅a艂a颅ni颅a颅mi? Jakie bada颅nia  autyz颅mu powin颅no si臋 zro颅bi膰? Odpowied藕 na wszys颅tkie pyta颅nia zna颅j颅du颅je si臋 poni偶ej.wczesne wspomaganie rozwoju autyzm

 1. Czym jest wczesne wspo颅ma颅ganie roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem?
 2. Jak wygl膮颅da颅j膮 zaj臋颅cia z wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem?
 3. Na czym pole颅ga indy颅wid颅u颅al颅ny pro颅gram wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem?
 4. Czy indy颅wid颅u颅al颅ny pro颅gram wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem jest skuteczny?
 5. Do kogo jest skierowany pro颅gram wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem?
 6. Wczesne wspo颅ma颅ganie roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem- jak wygl膮颅da颅j膮 formalno艣ci?
 7. Wczesne wspo颅ma颅ganie roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem a bada颅nia genetyczne

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem?

Wczesne wspo颅ma颅ganie roz颅wo颅ju dziec颅ka autysty颅cznego to pro颅gram dzi颅a艂a艅, kt贸re s膮 bezp艂atne, kom颅plek颅sowe, wielospec颅jal颅isty颅czne oraz bard颅zo inten颅sy颅wne. Ich celem jest sty颅mu颅lowanie funkcji komu颅nika颅cyjnych oraz psy颅chomo颅to颅rycznych dziecka.

Wczesne wspo颅ma颅ganie roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem to tak偶e dzi颅a艂a颅nia, kt贸ry颅mi obj臋颅ci s膮 rodz颅ice malucha. Uczy si臋 ich umiej臋t颅no艣颅ci w艂a艣颅ci颅wego post臋powa颅nia z dzieck颅iem autysty颅cznym. Dowiadu颅j膮 si臋, jak rozpoz颅na膰 konkretne zachowanie dziec颅ka oraz w jaki spos贸b praw颅id艂owo na nie zareagowa膰. Dzi颅a艂a颅nia, kt贸ry颅mi obj臋颅ci s膮 rodz颅ice, maj膮 na celu zdoby颅cie kom颅pe颅tencji, kt贸re u艂atwi膮 偶ycie z autystykiem. Rodz颅ice eduku颅j膮 si臋 r贸wnie偶 o zaburzeni颅ach ze spek颅trum autyz颅mu oraz otrzy颅mu颅j膮 wspar颅cie, kt贸re ma pom贸c wzmoc颅ni膰 wi臋藕 mi臋dzy rodz颅icem a dzieckiem.

Jak wygl膮daj膮 zaj臋cia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem?

Dzi颅a艂a颅nia z wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyz颅mu mog膮 trwa膰 od momen颅tu zdi颅ag颅no颅zowa颅nia zaburze艅 do momen颅tu rozpocz臋颅cia nau颅ki szkol颅nej. Nie musi to jed颅nak a偶 tyle trwa膰. Je艣li dziecko wypracu颅je ju偶 okre艣lone zachowa颅nia i potwierdz膮 to ter颅apeu颅ci, to wczesne wspo颅ma颅ganie roz颅wo颅ju mo偶e ju偶 zosta膰 zako艅czone. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

W pro颅gramie wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju autysty颅ka dziecko i rodz颅ice s膮 obj臋颅ci opiek膮 psy颅cholo颅ga, ped颅a颅goga, logope颅dy, fizjoter颅apeu颅ty oraz ter颅apeu颅ty inte颅gracji sensorycznej.

To, jak cz臋s颅to odby颅wa颅j膮 si臋 zaj臋颅cia, jest zale偶ne od potrzeb i mo偶li颅wo艣颅ci autysty颅ka. Mog膮 one odby颅wa膰 si臋 od 4 do 8 godziny w miesi膮cu. Zaj臋颅cia s膮 prowad颅zone indy颅widul颅nie z dzieck颅iem i jego rodzi颅ca颅mi. Cza颅sem na zaj臋颅ci颅ach obec颅ne jest tak偶e rodze艅st颅wo malucha. Je艣li dziecko autysty颅czne nie sko艅czy艂o jeszcze 3 roku 偶ycia, to cz臋s颅to zaj臋颅cia prowad颅zone s膮 w jego domu. Po uko艅cze颅niu przez malucha 3 roku 偶ycia zaj臋颅cia mog膮 by膰 prowad颅zone w ma艂ych gru颅pach (2鈥3 osoby). 

Pro颅gram dzi颅a艂a艅 wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem jest zale偶ny od zdi颅ag颅no颅zowanych defi颅cyt贸w roz颅wo颅jowych, a tak偶e potrzeb i mo偶li颅wo艣颅ci dziec颅ka. Dzi颅a艂a颅nia mog膮 by膰 prowad颅zone w r贸偶nych obszarach np. funkcjonowa颅nia zmys艂owego, j臋zy颅ka, mowy, psy颅chomo颅to颅ry颅ki, komunikacji.

Na czym polega indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem?

Indy颅wid颅u颅al颅ny pro颅gram wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem jest real颅i颅zowany z dzieck颅iem i jego najbli偶sz膮 rodz颅in膮. Jest onwczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem program opra颅cow颅any przez spec颅jal颅ist贸w tak, aby by艂 skuteczny dla konkret颅nego dziec颅ka. Zna颅j颅du颅j膮 si臋 w nim dzi颅a艂a颅nia, kt贸re wspo颅ma颅ga颅j膮 najbli偶szych autysty颅ka w jego real颅iza颅cji, oce颅nia on post臋py dziec颅ka oraz koor颅dynu颅je dzi颅a艂a颅nia wszys颅t颅kich ter颅apeut贸w, kt贸rzy pracu颅j膮 z dzieck颅iem i jego rodz颅in膮. Indy颅wid颅u颅al颅ny pro颅gram WWR jest bard颅zo elasty颅czny- dostosowu颅je si臋 do potrzeb dziec颅ka z objawa颅mi autyz颅mu i jego najbli偶szych i umo偶li颅wia wprowadzanie odpowied颅nich zmi颅an. Wszys颅tkie dzi颅a艂a颅nia, kt贸re prowadz膮 ter颅apeu颅ci, s膮 w nim szczeg贸艂owo notowane.

Czy indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem jest skuteczny?

Indy颅wid颅u颅al颅ny pro颅gram wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju uwzgl臋d颅nia kil颅ka czyn颅nik贸w. S膮 to:

 • wielok颅ierunk颅owo艣膰- oznacza to, 偶e dzi颅a艂a颅nia pro颅gra颅mu WWR obe颅j颅mu颅j膮 wiele obszar贸w, w kt贸rych wys颅t膮pi艂y zaburzenia. 
 • wiek- ma on bard颅zo du偶e znacze颅nie, poniewa偶 im szy颅b颅ciej ter颅apia zostanie rozpocz臋颅ta, tym wi臋k颅sze s膮 szanse na jej pozy颅ty颅wne skut颅ki- wyr贸w颅nanie defi颅cyt贸w malucha.
 • rodz颅ice- musz膮 oni wsp贸艂pra颅cow颅a膰 z ter颅apeu颅ta颅mi oraz wykony颅wa膰 pewne zada颅nia z dzieck颅iem w domu.
 • utrzy颅manie skutk贸w- jest mo偶li颅we dzi臋颅ki ma艂ym sukce颅som, kt贸re prz颅er颅adza颅j膮 si臋 w braku defi颅cyt贸w przez ca艂e 偶ycie dziecka.

Po艂膮cze颅nie wszys颅t颅kich tych czyn颅nik贸w daje skuteczny indy颅wid颅u颅al颅ny pro颅gram wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem.

Do kogo jest skierowany program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem?

Pro颅gramem wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju obj臋te mog膮 zosta膰 dzieci, u kt贸rych wys颅t膮pi艂y objawy zaburze艅 ze spek颅trum autyz颅mu. Oznacza to, 偶e pro颅gramem nie zostan膮 obj臋te tylko dzieci z autyzmem, ale tak偶e maluchy boryka颅j膮ce si臋 np. z zespo艂em Asparg颅era. O rozpocz臋颅cie dzi颅a艂a艅 ter颅apeu颅ty颅cznych mog膮 wnioskowa膰 wszyscy rodz颅ice, kt贸rzy zauwa偶yli niepraw颅id艂owo艣颅ci w roz颅wo颅ju swo颅jego dziec颅ka. Jed颅nak aby dziecko zosta艂o obj臋te pro颅gramem WWR, to konieczne jest zdi颅ag颅no颅zowanie defi颅cyt贸w dziec颅ka, zro颅bi颅enia bada颅nia na autyzm. Do pro颅gra颅mu wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅juindywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem zak颅wal颅i颅fikowane zosta颅j膮 dzieci, kt贸re:

 • boryka颅j膮 si臋 z autyzmem
 • boryka颅j膮 si臋 z zespo艂em Aspargera
 • maj膮 zaburzenia w roz颅wo颅ju psychoruchowym
 • s膮 niepe艂nosprawne ruchowo
 • maj膮 zaburzenia wzroku, s艂uchu oraz mowy
 • s膮 niepe艂nosprawne intelektualnie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem- jak wygl膮daj膮 formalno艣ci?

Przed颅staw颅iamy w kilku krokach, co nale偶y zro颅bi膰, aby nasze dziecko zak颅wal颅i颅fikowa艂o si臋 do pro颅gra颅mu wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju dziec颅ka z autyzmem:

 1. Po zauwa偶e颅niu niepoko颅j膮颅cych objaw贸w nale偶y uda膰 si臋 z dzieck颅iem do lekarza pedi颅atry. Je艣li lekarz stwierdzi zaburze颅nie, to wyp颅iszewspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespo艂em aspergera za艣wiad颅cze颅nie potwierdza颅j膮ce defi颅cy颅ty dziecka.
 2. Lekarz pedi颅atra zara颅por颅tu颅je potrze颅b臋 wczes颅nego wspo颅ma颅gania rozwoju.
 3. Z doku颅men颅ta颅mi otrzy颅many颅mi od lekarza pedi颅atry nale偶y uda膰 si臋 do Pub颅licznej Porad颅ni Psy颅cho颅log颅iczno-Ped颅a颅gog颅icznej, aby zg艂osi膰 diag颅noz臋 dziec颅ka. W porad颅ni nale偶y wype艂ni膰 wniosek o wydanie opinii o potrze颅bie wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju malucha.
 4. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 doku颅men颅ty otrzy颅mane od lekarza pedi颅atry, inne wa偶ne doku颅men颅ty medy颅czne oraz opini臋 z porad颅ni psy颅cho颅log颅iczno-ped颅a颅gog颅icznej, je艣li dziecko ju偶 tak膮 posiada.
 5. Nast臋p颅nie dziecko zostanie zbadana przez specjalist贸w.
 6. Na pod颅staw颅ie bada艅 przeprowad颅zonych przez spec颅jal颅ist贸w porad颅nia wyda opini臋 i przy颅dzieli dziecko do odpowied颅nich zaj臋膰 w ramach wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju lub nie przy颅dzieli, je艣li spec颅jal颅i艣颅ci nie stwierdz膮 偶ad颅nych nieprawid艂owo艣ci.
 7. Z opini膮 z porad颅ni nale偶y uda膰 si臋 do odpowied颅niej insty颅tucji, kt贸ra prowadzi zaj臋颅cia z wczes颅nego wspo颅ma颅gania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem a badania genetyczne

Dziecko mo偶e zosta膰 obj臋te pro颅gramem wczes颅nego wspo颅ma颅gania roz颅wo颅ju tylko po postaw颅ie颅niu diag颅nozy. Pro颅ces diag颅nos颅ty颅czny mo偶e by膰 bard颅zo d艂u颅gi, przez co op贸藕ni si臋 rozpocz臋颅cie ter颅apii. Warto wi臋c wykon颅a膰 bada颅nia gene颅ty颅czne, poniewa偶 w wielu przy颅pad颅kach u艂atwia颅j膮 one postaw颅ie颅nie diag颅nozy. Zale颅ca si臋 przeprowadze颅nie u dziec颅ka bada颅nia WES lub jego rozsz颅er颅zonej wer颅sji- tes颅tu WES pre颅mi颅um, poniewa偶 s膮 to najbardziej nowoczesne i pre颅cyzyjne bada颅nia gene颅ty颅czne dost臋p颅ne na rynku. Nale偶y zwr贸颅ci膰 uwag臋, 偶e na rynku jest wiele bada艅 gene颅ty颅cznych, w tym r贸偶nych pan颅eli NGS. 

Wi臋cej infor颅ma颅cji

Masz pyta颅nia odno艣nie bada艅 dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz te偶:

Badanie WES cena

Jakie bada颅nia przed szczepi颅e颅niem warto wykona膰?

Co zro颅bi膰 gdy dziecko ci膮颅gle choruje?

Oce艅
mail