Przeskocz do treŇõci
coloalert

Onkologia dziecińôca- choroby onkologiczne nie oszczńôdzajńÖ nawet najmŇāodszych

Codzi¬≠en¬≠nie na choro¬≠by onko¬≠log¬≠iczne umiera wiele os√≥b, w tym takŇľe dzieci. Choro¬≠by nowot¬≠worowe sńÖ drugńÖ przy¬≠czynńÖ zgon√≥w wŇõr√≥d dzieci. Dziecińô¬≠ca choro¬≠ba onko¬≠log¬≠icz¬≠na r√≥Ňľni sińô od choro¬≠by onko¬≠log¬≠icznej os√≥b dorosŇāych. Jed¬≠nak onkolo¬≠gia dziecińô¬≠ca zaj¬≠mu¬≠je sińô tym samym, co klasy¬≠cz¬≠na onkolo¬≠gia. Jej funkcjńÖ jest jak najw¬≠czeŇõniejsze zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowanie pac¬≠jen¬≠ta, wdroŇľe¬≠nie skutecznego leczenia oraz odpowied¬≠nia opieka nad pac¬≠jen¬≠tem. SkutecznoŇõńá leczenia zaleŇľy tu od tego samego czyn¬≠ni¬≠ka, co w przy¬≠pad¬≠ku os√≥b dorosŇāych- od tego, jak wczeŇõnie choro¬≠ba zostaŇāa zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowana. Na odd¬≠zi¬≠aŇā onkologii dziecińôcej dziecko moŇľe zostańá skierowane przez lekarza pier¬≠wszego kon¬≠tak¬≠tu, wińôc naleŇľy sińô do niego zgŇāaszańá ze wszys¬≠tki¬≠mi niepoko¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi objawami.choroby onkologiczne u dzieci

 1. Czym zaj¬≠mu¬≠je sińô onkolog dziecińôcy?
 2. Z jaki¬≠mi choroba¬≠mi onko¬≠log¬≠iczny¬≠mi najczńôŇõ¬≠ciej boryka¬≠jńÖ sińô dzieci?
 3. Jak choro¬≠by onko¬≠log¬≠iczne objaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô u dzieci?
 4. Diag­no­zowanie chorób onko­log­icznych u dzieci
 5. Bada­nia gene­ty­czne pomoc­ne w diag­no­zowa­niu chorób onkologicznych
 6. Dziecińôce choro¬≠by onko¬≠log¬≠iczne- leczenie
 7. Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne w lecze¬≠niu dziecińô¬≠cych chor√≥b onkologicznych

Czym zajmuje sińô onkolog dziecińôcy?

Onkolog to lekarz, kt√≥ry zaj¬≠mu¬≠je sińô pac¬≠jen¬≠ta¬≠mi boryka¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi sińô z chorobńÖ onko¬≠log¬≠icznńÖ, majńÖ¬≠cy¬≠mi po niej powikŇāa¬≠nia lub taki¬≠mi, kt√≥rzy sńÖ w stanie przed¬≠nowot¬≠worowym. Musi on praw¬≠idŇāowo zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowańá chorobńô, zde¬≠cy¬≠dowańá, jakie lecze¬≠nie bńôdzie najbardziej odpowied¬≠nie dla konkret¬≠nego pac¬≠jen¬≠ta oraz wdroŇľyńá wybrane lecze¬≠nie i zapewnińá pac¬≠jen¬≠towi opiekńô na najwyŇľszym poziomie. Onkolog dziecińô¬≠cy ma wszys¬≠tkie te same zada¬≠nia. JedynńÖ r√≥ŇľnicńÖ jest to, Ňľe jego pac¬≠jen¬≠ta¬≠mi sńÖ dzieci i mŇāodzieŇľ.

Z jakimi chorobami onkologicznymi najczńôŇõciej borykajńÖ sińô dzieci?

Ist¬≠nieje wiele rodza¬≠j√≥w chor√≥b onko¬≠log¬≠icznych. Dzieci boryka¬≠jńÖ sińô z wielo¬≠ma z nich. Najbardziej powszechne to:choroby onkologiczne u dzieci

 • biaŇāacz¬≠ka- jest to nowotw√≥r, kt√≥ry ze wszys¬≠t¬≠kich jego rodza¬≠j√≥w u dzieci wys¬≠tńôpu¬≠je najczńôŇõ¬≠ciej. Z biaŇāaczkńÖ wal¬≠czy aŇľ 26% dzieci chorych na choro¬≠by onko¬≠log¬≠iczne. Ten rodzaj nowot¬≠woru doty¬≠ka szpiku kost¬≠nego. BiaŇāacz¬≠ka powodu¬≠je niedob√≥r krwinek czer¬≠wonych (ery¬≠tro¬≠cyt√≥w), pŇāytek krwi, krwinek biaŇāych (leuko¬≠cyt√≥w). Ich niedob√≥r jest spowodowany tzw. blas¬≠ta¬≠mi biaŇāaczkowy¬≠mi, poniewaŇľ przez blasty nie majńÖ miejs¬≠ca do rozwi¬≠ja¬≠nia sińô.
 • guzy m√≥zgu- jest to rodzaj choro¬≠by onko¬≠log¬≠icznej, kt√≥ra dzieli sińô na kole¬≠jne kil¬≠ka rodza¬≠j√≥w. Najbardziej powszechne sńÖ: gle¬≠jak, rdzeni¬≠ak, gwoŇļdzi¬≠ak oraz wyŇõ¬≠ci√≥Ňāczak. Guzy m√≥zgu to dru¬≠gi najczńôŇõ¬≠ciej wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ¬≠cy rodzaj nowot¬≠woru u dzieci. Stanow¬≠ińÖ one aŇľ 22% wszys¬≠t¬≠kich nowot¬≠wor√≥w dziecińôcych.
 • chŇāo¬≠ni¬≠ak- jest trzec¬≠im najpowszech¬≠niejszym rodza¬≠jem dziecińôcej choro¬≠by onko¬≠log¬≠icznej. Cho¬≠ru¬≠je na niego 16% cier¬≠pińÖ¬≠cych na nowotw√≥r. ChŇāo¬≠ni¬≠ak jest nowot¬≠worem ukŇāadu chŇāon¬≠nego. Jego najczńôst¬≠szym objawem jest pow¬≠ińôk¬≠sze¬≠nie wńôzŇā√≥w chŇāon¬≠nych, ale ten typ nowot¬≠woru moŇľe sińô objaw¬≠iańá w r√≥Ňľny spos√≥b.
 • mińôsa¬≠ki tkanek mińôk¬≠kich- ten typ choro¬≠by onko¬≠log¬≠icznej moŇľe wys¬≠tńÖpińá w r√≥Ňľnych czńôŇõ¬≠ci¬≠ach orga¬≠niz¬≠mu czŇāowieka.
 • nowot¬≠wory koŇõ¬≠ci- najczńôŇõ¬≠ciej wys¬≠tńôpu¬≠jńÖce u dzieci rodza¬≠je tego nowot¬≠woru to mińôsak Ewinga oraz mińôsak koŇõciopochodny.
 • neu¬≠rob¬≠las¬≠toma- jest to choro¬≠ba ataku¬≠jńÖ¬≠ca tkankńô ner¬≠wowńÖ. U dzieci najczńôŇõ¬≠ciej jest diag¬≠no¬≠zowany przed ukoŇĄcze¬≠niem 3 roku Ňľycia. Objaw¬≠ia sińô widoczny¬≠mi, wyczuwal¬≠ny¬≠mi guzowaty¬≠mi zmianami.
 • retinoblas¬≠toma- jest to zŇāoŇõli¬≠wa choro¬≠ba onko¬≠log¬≠icz¬≠na ataku¬≠jńÖ¬≠ca siatk√≥wkńô. Jest to choro¬≠ba o podŇāoŇľu genetycznym.

Jak choroby onkologiczne objawiajńÖ sińô u dzieci?

Choro¬≠by onko¬≠log¬≠iczne mogńÖ objaw¬≠iańá sińô bard¬≠zo r√≥Ňľnorod¬≠nie. KaŇľdy rodzaj nowot¬≠woru daje inne objawy. ZaleŇľńÖ one takŇľe od sta¬≠di¬≠um zaawan¬≠sowa¬≠nia choro¬≠by oraz od tego, czy choro¬≠ba jest zŇāoŇõli¬≠wa. Neu¬≠rob¬≠las¬≠toma objaw¬≠ia sińô og√≥l¬≠nym b√≥lem oraz osŇāa¬≠bi¬≠e¬≠niem. Z kolei przy biaŇāaczce wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ cińÖgŇāe infekc¬≠je (dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je), b√≥l koŇõ¬≠ci oraz ane¬≠mia. Guz m√≥zgu objawi sińô wymio¬≠ta¬≠mi na czc¬≠zo, b√≥lem gŇāowy oraz drgawka¬≠mi. Dziecińô¬≠ca choro¬≠ba onko¬≠log¬≠icz¬≠na moŇľe takŇľe nie wykazy¬≠wańá Ňľad¬≠nych klin¬≠icznych symp¬≠tom√≥w. Jed¬≠nńÖ z takich chor√≥b jest retinoblas¬≠toma (zŇāoŇõli¬≠wy nowotw√≥r siatk√≥w¬≠ki). Przy wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci rodza¬≠j√≥w nowot¬≠wor√≥w moŇľe wys¬≠tńôpowańá gorńÖcz¬≠ka, a takŇľe kaszel. Zaniepokoińá r√≥wnieŇľ powinien nas zez, zniek¬≠sz¬≠taŇāce¬≠nia i asyme¬≠tria brzucha oraz pow¬≠ińôk¬≠sze¬≠nie jńÖder u chŇāopc√≥w.

Diagnozowanie chorób onkologicznych u dzieci

JeŇõli zauwaŇľymy u dziec¬≠ka jakiekol¬≠wiek niepoko¬≠jńÖce nas objawy, pier¬≠wszym krok¬≠iem powin¬≠no byńá zgŇāosze¬≠nie sińô z dzieck¬≠iem do lekarza pier¬≠wszegoonkologia dziecińôca kon¬≠tak¬≠tu. JeŇõli lekarz uzna, Ňľe przy¬≠czynńÖ objaw√≥w moŇľe byńá choro¬≠ba onko¬≠log¬≠icz¬≠na, to jak najszy¬≠b¬≠ciej skieru¬≠je dziecko do najbliŇľszego odd¬≠zi¬≠aŇāu onkologii dziecińôcej. Tam lekarz onkolog przeprowadzi obsz¬≠erny wywiad z rodzi¬≠ca¬≠mi i pac¬≠jen¬≠tem oraz wykona niezbńôdne bada¬≠nia (tomo¬≠grafińô kom¬≠put¬≠erowńÖ, usg, rtg, endoskopińô oraz rezo¬≠nans mag¬≠ne¬≠ty¬≠czny). Na wiz¬≠ytńô na odd¬≠ziale onko¬≠log¬≠icznym warto zabrańá ze sobńÖ ksińÖŇľeczkńô zdrowia dziec¬≠ka oraz listńô lek√≥w przyj¬≠mowanych przez dziecko.

Badania genetyczne pomocne w diagnozowaniu chorób onkologicznych

Dziecińôce choro¬≠by onko¬≠log¬≠iczne czńôs¬≠to majńÖ podŇāoŇľe gene¬≠ty¬≠czne. PrzykŇāa¬≠dem takiego nowot¬≠woru jest retinoblas¬≠toma, kt√≥rńÖ wywoŇāu¬≠jńÖ mutac¬≠je w genie RB1. Tego typu choro¬≠by sńÖ bard¬≠zo trudne do zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠nia bez przeprowadzenia badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dziec¬≠ka. Innym przykŇāa¬≠dem choro¬≠by, kt√≥rńÖ diag¬≠nozu¬≠je sińô za pomocńÖ badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych, jest gle¬≠jak (rodzaj guza m√≥zgu) ner¬≠wu wzrokowego. Temu rodza¬≠jowi nowot¬≠woru czńôs¬≠to towarzyszy ner¬≠wiakowŇā√≥kniowa¬≠toŇõńá typu 1. Jest ona moŇľli¬≠wa do wykrycia jedynie za pomocńÖ test√≥w gene¬≠ty¬≠cznych NGS. MoŇľe ona byńá zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowana r√≥wnieŇľ dzińô¬≠ki przeprowadze¬≠niu bada¬≠nia WES. Badanie to wykonu¬≠je sińô dorosŇāym i dzieciom, kt√≥rych objawy nie dajńÖ jed¬≠noz¬≠nacznej diag¬≠nozy. Jest to badanie ekso¬≠mowe. Poprzez bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne diag¬≠nozu¬≠je sińô r√≥wnieŇľ oso¬≠by, kt√≥re majńÖ objawy padaczkowe, zanik mińôŇõni, nie rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô praw¬≠idŇāowo czychoroby onkologiczne u dzieci majńÖ zabur¬≠zonńÖ odpornoŇõńá. Badanie WES jest r√≥wnieŇľ wskazane, jeŇõli pode¬≠jrze¬≠wa sińô, Ňľe objawy pac¬≠jen¬≠ta mogńÖ byńá spowodowane chorobńÖ wrod¬≠zonńÖ. Ist¬≠nieje r√≥wnieŇľ wer¬≠s¬≠ja rozsz¬≠er¬≠zona tego bada¬≠nia- test WES pre¬≠mi¬≠um. Ta for¬≠ma bada¬≠nia zwińôk¬≠sza szan¬≠sńô na praw¬≠idŇāowńÖ diag¬≠nozńô aŇľ o 11%.

Onkolo¬≠gia dziecińô¬≠ca cińÖ¬≠gle wsp√≥Ňāpracu¬≠je z gene¬≠tykńÖ, a zakres wsp√≥Ňāpra¬≠cy nie stoi w miejs¬≠cu, tylko stale sińô pow¬≠ińôk¬≠sza. Wiedza na tem¬≠at podŇāoŇľa chor√≥b onko¬≠log¬≠icznych cińÖ¬≠gle nie jest kom¬≠plet¬≠na, wińôc trwa wiele badaŇĄ, aby okreŇõlińá czy nie sńÖ one wywoŇāane czyn¬≠nika¬≠mi gene¬≠ty¬≠czny¬≠mi. Bada¬≠nia te opr√≥cz wykrycia podŇāoŇľa choro¬≠by pomogńÖ r√≥wnieŇľ okreŇõlińá szanse wys¬≠tńÖpi¬≠enia konkret¬≠nej choro¬≠by w przyszŇāoŇõci.

Dziecińôce choroby onkologiczne- leczenie

For¬≠ma leczenia jest zaleŇľ¬≠na od tego, na jaki rodzaj choro¬≠by onko¬≠log¬≠icznej cier¬≠pi dziecko, w jaki sta¬≠di¬≠um zaawan¬≠sowa¬≠nia jest choro¬≠ba oraz od tego, czy mamy do czynienia z nowot¬≠worem zŇāoŇõli¬≠wym. Pewne rodza¬≠je nowot¬≠wor√≥w np. guzy leczy sińô za pomocńÖ oper¬≠acji chirur¬≠gicznych. Sto¬≠su¬≠je sińô r√≥wnieŇľ radioter¬≠apińô oraz chemioter¬≠apińô. NaleŇľy jed¬≠nak pamińô¬≠tańá, Ňľe lecze¬≠nie nie zawsze przyniesie zamier¬≠zony efekt. Jego skutecznoŇõńá najbardziej zaleŇľy od tego, jak wczeŇõnie choro¬≠ba zostaŇāa zdiagnozowana.

Badania genetyczne w leczeniu dziecińôcych chor√≥b onkologicznych

Przeprowadzanie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych zwińôk¬≠sza skutecznoŇõńá leczenia nowot¬≠wor√≥w dziecińô¬≠cych. Jest to jedyny rodzaj badaŇĄ, kt√≥rego wyni¬≠ki pokaŇľńÖ, czy konkret¬≠ny rodzaj leczenia bńôdzie skuteczny. PrzykŇāa¬≠dem takiego bada¬≠nia jest WES Pre¬≠mi¬≠um, kt√≥rego wynikiem jest obsz¬≠erny raport. Zna¬≠jdziemy w nim infor¬≠ma¬≠c¬≠je, jak bard¬≠zo wraŇľli¬≠wy pac¬≠jent jest na dany lek. Badanie to uwzglńôd¬≠nia pon¬≠ad 500 lek√≥w, wińôc stwarza ogrom¬≠nńÖ szan¬≠sńô na efek¬≠ty¬≠wnńÖ far¬≠makoter¬≠apińô- czyli zawarty jest pan¬≠el far¬≠mako¬≠gene¬≠ty¬≠ki.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz r√≥wnieŇľ:

Jakie bada­nia przed szczepieniem?

Badanie FRAX

Badanie WES ‚ÄĒ cena

Padacz­ka u dzieci

Bada­nia na autyzm

OceŇĄ
mail