Przeskocz do treści
coloalert

Czym różni się test NIFTY pro od testu PAPP‑a?

NIFTY a Pappa

Testy NIFTY pro oraz PAPP‑a mają na celu określe­nie ryzy­ka wys­tąpi­enia u dziec­ka zespołu Dow­na, zespołu Patau oraz zespołu Edward­sa. Oba też należą do badań niein­wazyjnych. Mimo podobieństw, testy te różnią się metodą bada­nia, czułoś­cią i zakre­sem badanych chorób.

Spis treś­ci:

  1. Test NIFTY pro a niepraw­idłowy wynik tes­tu PAPP‑a
  2. Test NIFTY pro a test PAPP‑a — pozostałe różnice
  3. Czy moż­na zrezyg­nować z tes­tu PAPP‑a jeśli zamierza się wykon­ać test NIFTY pro?
  4. Badanie PAPP‑a a NIFTY pro — na czym polegają?

Test NIFTY pro a nieprawidłowy wynik testu PAPP‑a

Test NIFTY pro jest częs­to wykony­wany, gdy test PAPP‑a wykaże pod­wyżs­zone ryzyko tri­somii 21., 13. czy 18. Może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniop­unkcji. Z czego to wyni­ka? Test NIFTY pro ma wyższą czułość od tes­tu PAPP‑a i dla tri­somii 21.wynosi ona na pon­ad 99%, a w teś­cie PAPP‑a ok. 90%. Test NIFTY pro ma też mniejsze praw­dopodobieńst­wo uzyska­nia wyniku fałszy­wie pozy­ty­wnego — poniżej 0,05%.

Test NIFTY pro a test PAPP‑a — pozostałe różnice

  • Test NIFTY pro oprócz wys­tąpi­enia zespołu Dow­na, zespołu Patau oraz zespołu Edward­sa, anal­izu­je jeszcze pon­ad 90 innych niepraw­idłowoś­ci (w sum­ie 94 choroby).
  • Badanie NIFTY pro bada DNA pło­du, a test PAPP‑a czyn­ni­ki, które mogą świad­czyć o wys­tąpi­e­niu tri­somii. Oba bada­nia pole­ga­ją na pobra­niu kilku milil­itrów krwi kobi­ety ciężarnej, która następ­nie jest pod­dana anal­izie. Prze­bieg bada­nia przy­pom­i­na zwycza­jną morfologię.
  • Testy te różnią się także dostęp­noś­cią. Test PAPP‑a jest dostęp­ny do 14 tygod­nia ciąży, a badanie NIFTY pro może być wyko­nane od 10 tygod­nia ciąży i nie ma górnej granicy.
  • Badanie NIFTY pro pozwala określić płeć dziec­ka (na życze­nie rodziców).
  • Wynik tes­tu NIFTY pro jest ubez­piec­zony (w sytu­acji uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego oraz fałszy­wie negatywnego).
  • Test PAPP‑a może być refun­dowany przez NFZ jeśli ist­nieją wskaza­nia, z kolei test NIFTY pro jest badaniem prywatnym.

Czy można zrezygnować z testu PAPP‑a jeśli zamierza się wykonać test NIFTY pro?

Bada­nia wol­nego, poza­komórkowego DNA pło­du nie są zami­en­nikiem badań prze­siewowych w I trymestrze ciąży i zale­ca się wyko­nanie tes­tu PAPP‑a nieza­leżnie od badań dodatkowych.

Badanie PAPP‑a a NIFTY pro — na czym polegają?

W teś­cie PAPP‑a, pobrana krew od kobi­ety w ciąży jest pod­dana anal­izie bio­chemicznej. To pozwala określić stęże­nie ciążowego biał­ka osoc­zowego A, a także wol­nej beta hCG. Badanie PAPP‑a połąc­zone z badaniem USG jest nazwane testem złożonym lub połąc­zonym. Skła­da się ono ze szczegółowego wywiadu lekarskiego, bio­chemicznej anal­izy krwi, bada­nia przezier­noś­ci karkowej (USG). Na tej pod­staw­ie wyliczane jest ryzyko trisomii.

Do bada­nia NIFTY pro pobiera się niewielką próbkę krwi mat­ki. W NIFTY pro anal­i­zowane jest wolne, poza­komórkowe DNA pło­du, które w krwi mat­ki pojaw­ia się po pier­wszym miesiącu ciąży. Wyko­rzys­tu­je się przy tym NGS i zaawan­sowane metody bioin­for­maty­czne. Oba bada­nia są bez­pieczne i nie wiążą się z ryzykiem poronienia.

Czy­taj więcej: 


Autor: genetyczne.pl  | Zdję­cie: pixabay.com

Oceń
mail