Przeskocz do treŇõci
coloalert

Zabawki dla dzieci z autyzmem

MogŇāo¬≠by sińô wydawańá, Ňľe zabaw¬≠ki dla dzieci autysty¬≠cznych sńÖ takie same jak dla zdrowych dzieci. Jest to jed¬≠nak tylko poz√≥r. Rozw√≥j autystyk√≥w prze¬≠b¬≠ie¬≠ga zupeŇānie inaczej niŇľ rozw√≥j zdrowych dzieci. Wyma¬≠ga¬≠jńÖ one wińôk¬≠szej uwa¬≠gi, tros¬≠ki oraz innego typu dzi¬≠aŇāa¬≠nia. Dzieci z objawa¬≠mi autyz¬≠mu wyma¬≠ga¬≠jńÖ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego, niesz¬≠ablonowego pode¬≠jŇõ¬≠cia, wińôc zabaw¬≠ki, kt√≥ry¬≠mi sińô baw¬≠ińÖ, r√≥wnieŇľ muszńÖ byńá niesz¬≠ablonowe. Powin¬≠ny one umoŇľli¬≠wiańá dzieciom rozw√≥j nowych umiejńôt¬≠noŇõ¬≠ci i poz¬≠nawanie otacza¬≠jńÖcej rzeczy¬≠wis¬≠toŇõ¬≠ci. Ich celem jest wzmoc¬≠nie¬≠nie zdol¬≠noŇõ¬≠ci dziec¬≠ka oraz wygaszanie niepoŇľńÖ¬≠danych zachowaŇĄ. NaleŇľy jed¬≠nak pamińô¬≠tańá, Ňľe mimo wielu zadaŇĄ, jest to nadal zabawka, kt√≥ra ma dostar¬≠czyńá malu¬≠chowi rozry¬≠w¬≠ki. Jakie wińôc zabaw¬≠ki wybrańá dla dziec¬≠ka autysty¬≠cznego? A jakich zabawek sińô wys¬≠trze¬≠gańá? OdpowiedŇļ poniŇľej.zabawki edukacyjne dla dzieci z autyzmem

  1. Jakie zada¬≠nia speŇā¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ zabaw¬≠ki dla autystyk√≥w?
  2. Jakie zabaw¬≠ki bńôdńÖ najlep¬≠sze dla dzieci autystycznych?
  3. Jakich zabawek autysty¬≠cy powin¬≠ni unikańá?
  4. Zabaw­ki ter­apeu­ty­czne dla dzieci z autyzmem
  5. Czy dla dziec¬≠ka z ZespoŇāem Asparg¬≠era naleŇľy wybier¬≠ańá podob¬≠ne zabaw¬≠ki, co dla dziec¬≠ka autystycznego?
  6. SkutecznoŇõńá ter¬≠apii z udzi¬≠aŇāem zabawek

Jakie zadania speŇāniajńÖ zabawki dla autystyk√≥w?

Zabaw¬≠ki dla autystyk√≥w sńÖ bard¬≠zo waŇľne dla ich praw¬≠idŇāowego roz¬≠wo¬≠ju. PeŇānińÖ one funkcjńô ter¬≠apeu¬≠ty¬≠cznńÖ oraz eduka¬≠cyjnńÖ, poniewaŇľ dzińô¬≠ki nim dziecko ńáwiczy oraz utr¬≠wala kole¬≠jne umiejńôt¬≠noŇõ¬≠ci. Zabaw¬≠ki te sńÖ r√≥wnieŇľ bard¬≠zo sty¬≠mu¬≠lu¬≠jńÖce- pobudza¬≠jńÖ funkc¬≠je moto¬≠ryczne, kon¬≠cen¬≠tracjńô oraz koor¬≠dy¬≠nacjńô wzrokowo-ruchowńÖ. Powin¬≠ny takŇľe uczyńá dziecko autysty¬≠czne Ňľyciowych sytu¬≠acji, z kt√≥ry¬≠mi ludzie styka¬≠jńÖ sińô codzi¬≠en¬≠nie. Zabaw¬≠ki dla dzieci autysty¬≠cznych powin¬≠ny wspier¬≠ańá dziecko na wielu pŇāaszczyz¬≠nach- dostar¬≠czańá dziecku przy¬≠jem¬≠noŇõ¬≠ci, uczyńá je zabawy oraz pobudzańá zmysŇāy. Nie powin¬≠ny jed¬≠nak pobudzańá zbyt wielu zmysŇā√≥w na raz. Ich zadaniem jest r√≥wnieŇľ zachńô¬≠canie do inter¬≠akcji z rodzi¬≠ca¬≠mi lub inny¬≠mi bliski¬≠mi osoba¬≠mi, poniewaŇľ dzieci autysty¬≠czne majńÖ prob¬≠le¬≠my z kon¬≠tak¬≠ta¬≠mi mińôdzy¬≠ludzki¬≠mi. Ogrom¬≠nńÖ zaletńÖ zabawek dla autystyk√≥w jest wszech¬≠stron¬≠na sty¬≠mu¬≠lac¬≠ja rozwoju.

Jakie zabawki bńôdńÖ najlepsze dla dzieci autystycznych?

Nie ma takiej zabaw¬≠ki, kt√≥ra spodobaŇāa¬≠by sińô kaŇľde¬≠mu dziecku. Ta zasa¬≠da tyczy sińô nie tylko dzieci z diag¬≠nozńÖ autyz¬≠mu. Dzieci mogńÖ znaczńÖ¬≠co r√≥Ňľnińázabawki edukacyjne dla dzieci autystycznych sińô od siebie, wińôc przy wyborze zabawek trze¬≠ba zwracańá uwagńô na pref¬≠er¬≠enc¬≠je dziec¬≠ka. Przed zaku¬≠pem zabaw¬≠ki naleŇľy poob¬≠ser¬≠wowańá dziecko. Zwr√≥¬≠cińá uwagńô, jakie kolory lubi, jakie tek¬≠stu¬≠ry go fas¬≠cynu¬≠jńÖ, czy woli baw¬≠ińá sińô bardziej twardy¬≠mi, czy mińôkki¬≠mi przed¬≠mio¬≠ta¬≠mi, czy lubi, jak przed¬≠miot sińô bŇāyszczy. Te wszys¬≠tkie cechy sńÖ bard¬≠zo waŇľne. Warto r√≥wnieŇľ zwr√≥¬≠cińá uwagńô, co dziecko lubi robińá. Grze¬≠chot¬≠ka bńôdzie Ňõwiet¬≠nym rozwińÖzaniem dla dziec¬≠ka, kt√≥re lubi klaskańá, ale dla takiego, kt√≥re nie lubi, moŇľe byńá kom¬≠plet¬≠nie nietrafiona. JeŇõli dziecko lubi sińô tulińá, to warto rozwaŇľyńá zakup np. plus¬≠zowego misia lub lal¬≠ki. Warto r√≥wnieŇľ wybier¬≠ańá bard¬≠zo bez¬≠pieczne zabaw¬≠ki. PrzykŇāa¬≠dem zabawek, kt√≥re sińô nie nada¬≠jńÖ, bńôdńÖ np. takie z ostry¬≠mi krawńôdzi¬≠a¬≠mi. Zdrowe dziecko mogŇāo¬≠by zro¬≠bińá sobie nińÖ krzy¬≠wdńô, a tym bardziej dziecko autysty¬≠czne. NajwaŇľniejszńÖ cechńÖ zabaw¬≠ki dla autysty¬≠ka jest to, by budz¬≠iŇāa jego cieka¬≠woŇõńá, ale Ňľeby nie prze¬≠cińÖŇľaŇāa go r√≥Ňľny¬≠mi bodŇļcami.

Jakich zabawek autystycy powinni unikańá?

Zabawka dla dziec¬≠ka autysty¬≠cznego nie moŇľe zbyt¬≠nio sty¬≠mu¬≠lowańá zmysŇā√≥w. Ich sty¬≠mu¬≠lac¬≠ja oczy¬≠wiŇõ¬≠cie jest bard¬≠zo dobra, ale nie moŇľe byńá prze¬≠sad¬≠na. Dla wraŇľli¬≠wych dzieci sty¬≠mu¬≠lac¬≠ja 2 zmysŇā√≥w moŇľe juŇľ byńá zbyt prze¬≠cińÖŇľa¬≠jńÖ¬≠ca. Wyk¬≠luc¬≠zone powin¬≠ny byńá wińôc zabaw¬≠ki, kt√≥re majńÖ duŇľo fak¬≠tur, sńÖ bard¬≠zo kolorowe, gra¬≠jńÖ, a do tego sińô bŇāyszczńÖ. To zde¬≠cy¬≠dowanie zbyt duŇľe pobudze¬≠nie zmysŇā√≥w. Nad¬≠mi¬≠ar jest bard¬≠zo niewskazany. Zbyt duŇľej sty¬≠mu¬≠lacji zmysŇā√≥w naleŇľy unikańá w kaŇľdym aspekcie Ňľycia dziec¬≠ka autystycznego.

Zabawki terapeutyczne dla dzieci z autyzmem

Zabaw¬≠ki ter¬≠apeu¬≠ty¬≠czne dla dzieci z zaburzeni¬≠a¬≠mi ze spek¬≠trum autyz¬≠mu speŇā¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ bard¬≠zo wiele funkcji. PrzykŇāa¬≠dem ich funkcji jest sty¬≠mu¬≠lac¬≠ja zdol¬≠noŇõ¬≠ci ele¬≠men¬≠tarnych (takńÖ zabawkńÖ sńÖ np. r√≥Ňľnego rodza¬≠ju ukŇāadan¬≠ki) oraz rozw√≥j umiejńôt¬≠noŇõ¬≠ci spoŇāeczno-emocjon¬≠al¬≠nych (przykŇāa¬≠dem takiej zabaw¬≠ki sńÖ np. kuch¬≠nie). Zabaw¬≠ki te sńÖ bard¬≠zo r√≥Ňľnorodne. Wyr√≥Ňľ¬≠nia sińô ich 3 gŇā√≥wne grupy. SńÖ to:zabawki dla dzieci z autyzmem

  • zabaw¬≠ki sty¬≠mu¬≠la¬≠cyjne- zabaw¬≠ki te dostar¬≠cza¬≠jńÖ dziecku bodŇļc√≥w, kt√≥re majńÖ pobudz¬≠ińá jego zmysŇāy. Przy tego typu zabawkach naleŇľy uwaŇľańá, aby nie dostar¬≠czyńá zbyt duŇľej iloŇõ¬≠ci bodŇļc√≥w. NaleŇľy zwracańá uwagńô, jakiego typu sty¬≠mu¬≠lacjńô dziecko lubi. MoŇľe np. lubińá , gdy zabawka sińô Ňõwieci, wyda¬≠je dŇļwińô¬≠ki czy ma masńô kolor√≥w.
  • zabaw¬≠ki wspier¬≠a¬≠jńÖce rozu¬≠mie¬≠nie mowy, m√≥wie¬≠nie, moto¬≠rykńô maŇāńÖ, per¬≠cepcjńô oraz koor¬≠dy¬≠nacjńô wzrokowo-ruchowńÖ. Przy wprowadza¬≠niu tych zabawek bard¬≠zo waŇľ¬≠na jest rola rodz¬≠i¬≠ca lub opieku¬≠na, aby pokazaŇā dziecku, jak powin¬≠no baw¬≠ińá sińô konkret¬≠nńÖ zabawkńÖ
  • zabaw¬≠ki rozwi¬≠ja¬≠jńÖce zain¬≠tere¬≠sowa¬≠nia dziec¬≠ka- przykŇāady takich zabawek to: samo¬≠chody, moto¬≠ry, pocińÖ¬≠gi, zwierzńô¬≠ta, lal¬≠ki. JeŇõli rodz¬≠ic nie wybierze takiej zabaw¬≠ki, kt√≥ra dostar¬≠czy dziecku zbyt wielu bodŇļc√≥w (np. kolorowego, ŇõwiecńÖcego pocińÖgu wyda¬≠jńÖcego dŇļwińô¬≠ki), to zwińôk¬≠szy motywacjńô dziec¬≠ka oraz korzyst¬≠nie wpŇāynie na jego rozw√≥j.

Warto r√≥wnieŇľ pomyŇõleńá o zabawkach eduka¬≠cyjnych dla dzieci autysty¬≠cznych. Ňöwiet¬≠nym wyborem dla autysty¬≠ka bńôdńÖ zabaw¬≠ki sen¬≠so¬≠ryczne- instru¬≠men¬≠ty muzy¬≠czne, piŇā¬≠ki z wypustka¬≠mi, r√≥Ňľnorodne ukŇāadan¬≠ki, maty czy ksińÖŇľecz¬≠ki z r√≥Ňľny¬≠mi fak¬≠tu¬≠ra¬≠mi, a takŇľe gniot¬≠ki. Do treningu umiejńôt¬≠noŇõ¬≠ci spoŇāeczno-emocjon¬≠al¬≠nych Ňõwiet¬≠nie sprawdzńÖ sińô: ksińÖŇľ¬≠ki, kar¬≠ty, gry plan¬≠szowe, piŇā¬≠ki, kloc¬≠ki, plus¬≠zowe misie, lal¬≠ki oraz dom¬≠ki dla lalek. Rozw√≥j mowy wspo¬≠moŇľe¬≠my ksińÖŇľeczka¬≠mi, puz¬≠zla¬≠mi, zabawkowym tele¬≠fonem, fig¬≠urka¬≠mi zwierzńÖt, baŇĄka¬≠mi myd¬≠lany¬≠mi, lus¬≠terkiem, kred¬≠ka¬≠mi, teatrzykiem oraz mar¬≠i¬≠onetka¬≠mi. Z kolei przy roz¬≠wo¬≠ju ruchowym przy¬≠datne bńôdńÖ huŇõtaw¬≠ki, tram¬≠poliny, r√≥wnowaŇľnie, piŇā¬≠ki, row¬≠er¬≠ki, hula¬≠jno¬≠gi czy r√≥Ňľne jeŇļdziki. 

Czy dla dziecka z ZespoŇāem Aspargera naleŇľy wybierańá podobne zabawki, co dla dziecka autystycznego?

FunkcjńÖ zabawek dla dzieci z ZespoŇāem Asparg¬≠era ma byńá wspieranie ich w naby¬≠wa¬≠niu i utr¬≠wala¬≠niu umiejńôt¬≠noŇõ¬≠ci. MajńÖ one byńá ter¬≠apeu¬≠ty¬≠czno-zabawki dla dzieci autystycznycheduka¬≠cyjne, wińôc majńÖ speŇā¬≠ni¬≠ańá ten sam cel, co zabaw¬≠ki dla dzieci autysty¬≠cznych. Dziecko z ZespoŇāem Asparg¬≠era odbiera wszys¬≠tko bardziej inten¬≠sy¬≠wnie niŇľ zdrowe dziecko. Ono widzi, sŇāyszy i czu¬≠je bardziej inten¬≠sy¬≠wnie. Do tego ma prob¬≠le¬≠my ze zrozu¬≠mie¬≠niem komu¬≠nikacji wer¬≠bal¬≠nej i niewer¬≠bal¬≠nej, zrozu¬≠mie¬≠niem Ňľart√≥w, sarkaz¬≠mu oraz pojńôńá abstrak¬≠cyjnych. Jego zachowanie bard¬≠zo czńôs¬≠to moŇľe byńá nieod¬≠powied¬≠nie. Rozw√≥j moto¬≠ryczny dziec¬≠ka z zespoŇāem Asparg¬≠era takŇľe moŇľe byńá op√≥Ňļniony. Pojaw¬≠iańá mogńÖ sińô r√≥wnieŇľ zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej. Zabaw¬≠ki dla takich dzieci majńÖ wińôc wspier¬≠ańá naukńô inte¬≠gracji, rozwi¬≠jańá umiejńôt¬≠noŇõ¬≠ci komu¬≠nika¬≠cyjne oraz poma¬≠gańá w roz¬≠wo¬≠ju sfery spoŇāeczno-emocjon¬≠al¬≠nej. Nie r√≥ŇľnińÖ sińô wińôc zbyt¬≠nio od zabawek dla autystyk√≥w.

SkutecznoŇõńá terapii z udziaŇāem zabawek

NaleŇľy pamińô¬≠tańá, Ňľe skutecznoŇõńá ter¬≠apii, kt√≥rej czńôŇõ¬≠cińÖ sńÖ r√≥wnieŇľ zabaw¬≠ki, zaleŇľy w duŇľym stop¬≠niu od poprawnie postaw¬≠ionej diag¬≠nozy. Bez niej ter¬≠apia oraz far¬≠makolo¬≠gia mogńÖ przyjńÖńá niewŇāaŇõ¬≠ci¬≠wy kierunek. Aby zwińôk¬≠szyńá szan¬≠sńô na poprawne zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowanie choro¬≠by, warto wykon¬≠ańá bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. Jed¬≠nym z najnowoczeŇõniejszych i najbardziej pre¬≠cyzyjnych tego typu badaŇĄ jest test WES oraz jego rozsz¬≠er¬≠zona wer¬≠s¬≠ja- test WES pre¬≠mi¬≠um. Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka wskaŇľńÖ podŇāoŇľe choro¬≠by oraz poz¬≠wolńÖ na wdroŇľe¬≠nie najbardziej skutecznego leczenia w odpowied¬≠niej dawce.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne u dzieci

Badanie WES cena

Autyzm bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne ‚ÄĒ zobacz co zrobińá

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

OceŇĄ
mail