ūüíô Likwidacja barier architektonicznych - SprawdŇļ, co zrobińá! Przeskocz do treŇõci
coloalert

Likwidacja barier architektonicznych

Wiele obiek¬≠t√≥w architek¬≠ton¬≠icznych nie jest dos¬≠tosowanych do potrzeb ludzi niepeŇānosprawnych. Nazy¬≠wa sińô to bari¬≠era¬≠mi architek¬≠ton¬≠iczny¬≠mi. Dla os√≥b z niepeŇānosprawnoŇõ¬≠cińÖ bari¬≠erńÖ moŇľe byńá nawet jeden stopieŇĄ. Aktu¬≠al¬≠nie w obiek¬≠tach architek¬≠ton¬≠icznych sto¬≠su¬≠je sińô coraz wińôcej rozwińÖzaŇĄ, kt√≥re nie utrud¬≠ni¬≠aŇāy¬≠by funkcjonowa¬≠nia ludziom niepeŇānosprawnym. Jak pom√≥c osobom niepeŇānosprawnym w codzi¬≠en¬≠nym funkcjonowa¬≠niu? Jakie rozwińÖza¬≠nia wdroŇľyńá? OdpowiedŇļ poniŇľej.likwidacja barier architektonicznych

  1. Czym sńÖ bari¬≠ery architektoniczne?
  2. Na czym pole­ga lik­widac­ja bari­er architektonicznych
  3. Lik­widac­ja bari­er architek­ton­icznych- przys­tosowanie mieszkania
  4. Lik¬≠widac¬≠ja bari¬≠er architek¬≠ton¬≠icznych- przys¬≠tosowanie Ňāazienki
  5. Lik­widac­ja bari­er architek­ton­icznych- przys­tosowanie kuchni
  6. Lik­widac­ja bari­er architek­ton­icznych- dofinansowanie
  7. NiepeŇānosprawnoŇõńá a bada¬≠nia genetyczne

Czym sńÖ bariery architektoniczne?

Bari¬≠ery architek¬≠ton¬≠iczne utrud¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ osobom niepeŇānosprawnym funkcjonowanie w budynkach i ich okol¬≠i¬≠cy. Przez zas¬≠tosowane rozwińÖza¬≠nia architek¬≠ton¬≠iczne oso¬≠by niepeŇānosprawne nie mogńÖ sińô swo¬≠bod¬≠nie poruszańá. PrzykŇāa¬≠dem takiej bari¬≠ery sńÖ najzwyk¬≠le¬≠jsze schody.

Na czym polega likwidacja barier architektonicznych

Lik¬≠widac¬≠ja bari¬≠er architek¬≠ton¬≠icznych to mod¬≠ern¬≠iza¬≠c¬≠ja obiek¬≠t√≥w architek¬≠ton¬≠icznych w taki spos√≥b, aby oso¬≠by niepeŇānosprawne mogŇāy z nich swo¬≠bod¬≠nie korzys¬≠tańá. PrzykŇāa¬≠dem lik¬≠widacji bari¬≠ery architek¬≠ton¬≠icznej moŇľe byńá mod¬≠ern¬≠iza¬≠c¬≠ja toale¬≠ty tak, aby byŇāa ona dos¬≠tosowana do potrzeb os√≥b niepeŇānosprawnych.

Likwidacja barier architektonicznych- przystosowanie mieszkania

Przys¬≠tosowanie mieszka¬≠nia do potrzeb oso¬≠by niepeŇāno¬≠prawnej jest najprost¬≠sze na etapie pro¬≠jek¬≠tu. Cza¬≠sem jed¬≠nak konieczne jest przeprowadze¬≠nie remontu.bariery architektoniczne os√≥b niepeŇānosprawnych

Przede wszys¬≠tkim mieszkanie musi zostańá odpowied¬≠nio roz¬≠planowane. Pier¬≠wszym etapem zmi¬≠an powin¬≠na byńá wymi¬≠ana drzwi wejŇõ¬≠ciowych. MuszńÖ one mieńá sze¬≠rokoŇõńá przy¬≠na¬≠jm¬≠niej 100 cm. Drzwi powin¬≠ny zostańá takŇľe zde¬≠mon¬≠towane w miejs¬≠cach, w kt√≥rych nie sńÖ niezbńôdne. JeŇõli jed¬≠nak sńÖ to moŇľ¬≠na zde¬≠cy¬≠dowańá sińô na drzwi przesuwne.

Obow¬≠ińÖzkowa jest lik¬≠widac¬≠ja prog√≥w i r√≥Ňľnych nier√≥wnoŇõ¬≠ci w podŇāodze. Powin¬≠no sińô  takŇľe zlik¬≠wid¬≠owańá chod¬≠ni¬≠ki czy dywany. Zbńôdne meble powin¬≠ny zostańá odpowied¬≠nio prze¬≠sunińôte lub usunińôte. NaleŇľy przy tym wzińÖńá pod uwagńô, Ňľe oso¬≠ba na w√≥zku inwalidzkim potrze¬≠bu¬≠je okoŇāo 1,5 m przestrzeni, aby m√≥c nim swo¬≠bod¬≠nie manewrowańá. W porusza¬≠niu sińô oso¬≠bie niepeŇānosprawnej pomoŇľe takŇľe zde¬≠mon¬≠towanie zbńôd¬≠nych Ňõcian dziaŇāowych.

Przy¬≠datne oso¬≠bie niepeŇānosprawnej bńôdńÖ takŇľe pewne urzńÖdzenia np. porńôcz czy spec¬≠jalne siedzisko pod prysznicem.

Najwińôk¬≠szńÖ bari¬≠erńÖ architek¬≠ton¬≠icznńÖ dla oso¬≠by niepeŇānosprawnej sńÖ schody. Pomoc¬≠ne w tym przy¬≠pad¬≠ku bńôdzie zain¬≠stalowanie windy schodowej.

Prob¬≠le¬≠mem dla os√≥b z niepeŇānosprawnoŇõ¬≠cińÖ moŇľe byńá takŇľe wysok¬≠ie umieszcze¬≠nie wŇāńÖcznik√≥w, do kt√≥rych nie mogńÖ oni dosińôgnńÖńá. Sterowanie r√≥Ňľny¬≠mi sprzńô¬≠ta¬≠mi powin¬≠no byńá wińôc moŇľli¬≠we za pomocńÖ pilota lub tele¬≠fonu. Dobrym pomysŇāem bńôdzie teŇľ zaŇāoŇľe¬≠nie oŇõwi¬≠etle¬≠nia, kt√≥re reagu¬≠je na ruch.

Likwidacja barier architektonicznych- przystosowanie Ňāazienki

Do zlik¬≠wid¬≠owa¬≠nia bari¬≠er architek¬≠ton¬≠icznych w Ňāazience potrzeb¬≠ny jest remont. Wan¬≠na lub prysznic powin¬≠ny byńá dos¬≠tosowane do konkret¬≠nejbariery architektoniczne dla niepeŇānosprawnych niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci. Powin¬≠ny byńá one wyŇāoŇľone mate¬≠ri¬≠aŇāem anty¬≠poŇõl¬≠iz¬≠gowym. Umy¬≠wal¬≠ka powin¬≠na byńá zaw¬≠ies¬≠zona na takiej wysokoŇõ¬≠ci, aby oso¬≠ba niepeŇānospraw¬≠na mogŇāa jej swo¬≠bod¬≠nie uŇľyńá. Zale¬≠cana wysokoŇõńá to 70‚Äď80 cm. Sedes powinien byńá umieszc¬≠zony na wysokoŇõ¬≠ci 40‚Äď50 cm, a spŇāucz¬≠ka okoŇāo 120 cm. W toale¬≠cie naleŇľy takŇľe zamon¬≠towańá uch¬≠wyty wspomagajńÖce.

Likwidacja barier architektonicznych- przystosowanie kuchni

Cen¬≠tral¬≠na czńôŇõńá kuch¬≠ni powin¬≠na pozostańá pus¬≠ta, aby przemieszczanie sińô nie byŇāo ogranic¬≠zone. Sze¬≠rokoŇõńá szafek kuchen¬≠nych nie powin¬≠na przekraczańá 60 cm. Powin¬≠ny byńá one zaw¬≠ies¬≠zone na wysokoŇõ¬≠ci 70‚Äď80 cm. Pod blatem oraz zlewem powin¬≠ny zna¬≠j¬≠dowańá sińô wnńô¬≠ki. Rekomen¬≠du¬≠je sińô takŇľe zas¬≠tosowanie pŇāy¬≠ty induk¬≠cyjnej zami¬≠ast gazowej dla wińôk¬≠szego bezpieczeŇĄstwa.

Likwidacja barier architektonicznych- dofinansowanie

Lik¬≠widac¬≠ja bari¬≠er architek¬≠ton¬≠icznych najczńôŇõ¬≠ciej kosz¬≠tu¬≠je doŇõńá sporo. Czńôs¬≠to moŇľe to przekraczańá domowy budŇľet. W takiej sytu¬≠acji warto prze¬≠myŇõleńá sko¬≠rzys¬≠tanie z dofi¬≠nan¬≠sowa¬≠nia z PaŇĄst¬≠wowego Fun¬≠duszu Reha¬≠bil¬≠i¬≠tacji Os√≥b NiepeŇānosprawnych (PFRON).bariery architektoniczne os√≥b niepeŇānosprawnych

Takie dofi¬≠nan¬≠sowanie moŇľe otrzy¬≠mańá oso¬≠ba, kt√≥ra me lek¬≠ki, umi¬≠arkowany lub znaczy stopieŇĄ niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci lub orzecze¬≠nie o niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci i ma trud¬≠noŇõ¬≠ci w porusza¬≠niu sińô. Dofi¬≠nan¬≠sowanie z PFRON‚ÄĎu moŇľe byńá udzielone raz w roku. Maksy¬≠mal¬≠nie moŇľ¬≠na otrzy¬≠mańá kwotńô w wysokoŇõ¬≠ci 95% koszt√≥w. Nie moŇľe wynosińá jed¬≠nak wińôcej niŇľ prze¬≠cińôtne wyna¬≠grodze¬≠nie pom¬≠noŇľone razy 15. Oso¬≠ba ubie¬≠ga¬≠jńÖ¬≠ca sińô o dofi¬≠nan¬≠sowanie musi ponieŇõńá przy¬≠na¬≠jm¬≠niej 5% koszt√≥w lik¬≠widacji bari¬≠er architektonicznych.

NiepeŇānosprawnoŇõńá a badania genetyczne

Wiele form niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci moŇľ¬≠na leczyńá r√≥Ňľny¬≠mi sposoba¬≠mi. Jed¬≠nak, aby lecze¬≠nie byŇāo w 100% skuteczne, to naleŇľy znańá podŇāoŇľe niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci. Przy¬≠czynńÖ niek¬≠t√≥rych jej form mogńÖ byńá niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w genach.

Aby dowiedzieńá sińô czy niepeŇānosprawnoŇõńá ma podŇāoŇľe gene¬≠ty¬≠czne, naleŇľy wykon¬≠ańá dziecku bada¬≠nia DNA (dostńôp¬≠ne sńÖ takie bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka). Anal¬≠iza gen√≥w poz¬≠woli ocenińá, czy zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô w nich pato¬≠genne mutac¬≠je. Poz¬≠woli to na wdroŇľe¬≠nie najbardziej efek¬≠ty¬≠wnej formy leczenia. Najlepiej jest wykon¬≠ańá kom¬≠plek¬≠sowe badanie, kt√≥re sprawdzi wszys¬≠tkie geny dziec¬≠ka. PrzykŇāa¬≠dem takiego bada¬≠nia jest test WES i jego rozsz¬≠er¬≠zona wer¬≠s¬≠ja- test WES pre¬≠mi¬≠um.

Badanie WES sprawdza jed¬≠noczeŇõnie 23 tysińÖce gen√≥w co pozwala na szy¬≠bkie postaw¬≠ie¬≠nie diag¬≠nozy gene¬≠ty¬≠cznej.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

ūüíúBada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne dzieci

ūüíúCzńôste przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia

ūüíúBrak odpornoŇõ¬≠ci u dziecka

ūüíúJak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziecka?

ūüíúMikro¬≠macierze badanie

ūüíúCzy padacz¬≠ka jest dziedziczna?

OceŇĄ
mail