Test Neobona a test NIFTY pro – różnice. Który test wybrać? Przeskocz do treści
coloalert

Test Neobona a test NIFTY pro – różnice i podobieństwa. Który test wybrać?

test neobona a nifty pro porobienstwa i rozniceTest Neobona i test NIFTY pro to niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne (NIPT). Są w pełni bez­pieczne i nie niosą żad­nego ryzy­ka poronienia lub zakaże­nia wewnątrz­maci­cznego, a jedocześnie mają wysoką czułość. Możli­we są do wyko­na­nia już po 10 tygod­niu ciąży. W jakim celu się je przeprowadza? Jaka jest różni­ca między testem Neobona a testem NIFTY pro? Który test NIPT wybrać? Odpowiadamy poniżej.

Spis treś­ci:

 1. Test Neobona a test NIFTY pro – jaka jest różni­ca między badaniami?
 2. Test Neobona czy NIFTY pro — które badanie wybrać?
 3. Test Neobona a NIFTY pro — ubez­piecze­nie i zakres badanych chorób
 4. Test Neobona a test NIFTY pro – o czym infor­mu­je ich wynik?
 5. Test Neobona a test NIFTY pro – infor­ma­c­je o badaniach

Test Neobona a test NIFTY pro – jaka jest różnica między badaniami?

 • Test Neobona i NIFTY pro różnią się m. in.: miejscem wykony­wa­nia anal­iz, ubez­piecze­niem i zakre­sem badanych chorób (więcej infor­ma­cji w dal­szej częś­ci tek­stu), cza­sem oczeki­wa­nia na wynik badania.
 • Test Neobona i test NIFTY pro rekomen­dowany jest dla wszys­t­kich ciąż. Test Neobona Advanced zale­cany jest do ciąż pojedynczych.
 • Na wynik tes­tu NIFTY pro (od momen­tu otrzy­ma­nia próbek przez lab­o­ra­to­ri­um) czeka się do 10 dni roboczych, nato­mi­ast na wynik tes­tu Neobona 14 dni roboczych.
 • Test NIFTY pro jest wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu (lab­o­ra­to­ri­um to opra­cow­ało metodę bada­nia NIFTY), z kolei Neobona — w Europie.

Test Neobona czy NIFTY pro — które badanie wybrać?

W pod­ję­ciu decyzji, które badanie wybrać — Neobona czy NIFTY pro — mogą pomóc wskazów­ki doty­czące wyboru badań NIPT. Zna­jdziesz je w artykule: Testy NIPT — porów­nanie, a także w poniższym poradniku.

Jak wybrać test nipt

Test Neobona a NIFTY pro — ubezpieczenie i zakres badanych chorób

Porównu­jąc test Neobona z testem NIFTY pro należy zwró­cić szczegól­ną uwagę na zakres badanych chorób i ubezpieczenie.

Na pol­skim rynku dostęp­na jest nowa wer­s­ja tes­tu NIFTY, czyli NIFTY pro, która obe­j­mu­je swoim zakre­sem 94 choro­by, w tym 84 mikrod­elec­je i mikrodu­p­likac­je. Nato­mi­ast test Neobona Advanced, czyli rozsz­er­zona wer­s­ja tes­tu Neobona, jest w stanie wykryć 5 mikrodelecji.

Test NIFTY pro to anal­iza też 6 tri­somii. Zal­icza­my do nich tri­somie: 21. (zespół Dow­na), 18. (zespół Edward­sa), 13. (zespół Patau), 9, 16 oraz 22 chro­mo­so­mu. Test Neobona bada z kolei tri­somie 21., 18. i 13.

Test Neobona i test NIFTY pro anal­izu­ją także próbkę pod wzglę­dem 4 zaburzeń, związanych z liczbą chro­mo­somów płci, takich jak: zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY.

W obu bada­ni­ach na życze­nie rodz­iców jest podawana płeć.

To, co dodatkowo wyróż­nia badanie NIFTY pro na tle innych badań pre­na­tal­nych, to ubez­piecze­nie bada­nia. Odszkodowanie może być wypła­cone, gdy:

 • test NIFTY pro dał fałszy­wie negaty­wny wynik, a dziecko przyszło na świat z jed­ną z badanych w teś­cie chorób gene­ty­cznych – wysokość rekom­pen­saty wynosi do około 210 000 złotych.
 • test NIFTY pro dał fałszy­wie negaty­wny wynik przed nar­o­dz­i­na­mi, z ter­mi­nacją ciąży – odszkodowanie wynosi do około 11 000 złotych.
 • test NIFTY pro dał pozy­ty­wny wynik i konieczne było przeprowadze­nie inwazyjnych badań diag­nos­ty­cznych – rodz­ice mogą otrzy­mać zwrot kosztów do kwoty około 2 600 złotych.

Wyni­ki fałszy­wie negaty­wne są bard­zo rzad­kie i mogą wys­tąpić w każdym teś­cie prze­siewowym. Jed­nak tylko w NIFTY pro rodz­ice mogą wów­czas liczyć na wysoką rekompensatę.

Warto pod­kreślić, że test NIFTY zatwierd­zono w najwięk­szym bada­niu na świecie, poświę­cone­mu skutecznoś­ci klin­icznej NIPT, którym objęte było 146 958 ciąż. Badanie to wyko­nano już u pon­ad 6 000 000 kobi­et na świecie, co świad­czy o wiary­god­noś­ci. Czy­taj więcej: Test NIFTY pro — nowa wer­s­ja NIFTY jest już dostęp­na w Polsce

Test Neobona a test NIFTY pro – o czym informuje ich wynik?

Test Neobona i test NIFTY mogą przed­staw­iać wynik pozy­ty­wny (wysok­ie ryzyko, wykry­ta niepraw­idłowość) lub negaty­wny (niskie ryzyko, brak wykry­tej nieprawidłowości).

 • Wynik pozy­ty­wny, czyli niepraw­idłowy, zaw­iera infor­ma­c­je, że praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia choro­by gene­ty­cznej jest wysok­ie. By jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć tę diag­nozę, przeprowadza się inwazyjne bada­nia diag­nos­ty­czne, takie jak np. amniopunkcja.
 • Wynik negaty­wny, czyli praw­idłowy, jest najczęst­szym wynikiem otrzymy­wanym z badań pre­na­tal­nych. Oznacza to, że test Neobona czy test NIFTY pro nie wykaza­ły żad­nych niepraw­idłowoś­ci. Dla rodz­iców jest to bez­cen­na infor­ma­c­ja, ponieważ zysku­ją spokój, że rozwój ich dziec­ka nie jest zagrożony badany­mi choroba­mi gene­ty­czny­mi. Mogą wtedy też pod­jąć decyzję o rezy­gnacji z amniop­unkcji (jeśli była zale­cona ze wzglę­du na pod­wyżs­zone ryzyko choro­by gene­ty­cznej określone w bada­ni­ach bio­chemicznych i USG, które mają niższą czułość).

Zobacz też: Bada­nia pre­na­talne I trymestru

Test Neobona a test NIFTY pro – informacje o badaniach

Oba testy, test Neobona i test NIFTY pro, to bada­nia pre­na­talne, które anal­izu­ją cffD­NA, czyli wolne, poza­komórkowe DNA dziec­ka, wyi­zolowane z prób­ki krwi ciężarnej kobi­ety. Dzię­ki temu, że stęże­nie mate­ri­ału gene­ty­cznego pło­du w orga­nizmie kobi­ety wzras­ta z roz­wo­jem ciąży, możli­we jest badanie DNA dziec­ka i pod­danie go anal­izie pod kątem ewen­tu­al­nych nieprawidłowości.

Są to bada­nia prze­siewowe, a ich celem jest osza­cow­anie ryzy­ka wys­tępowa­nia chorób o podłożu gene­ty­cznym. Oba bada­nia wykonu­je się już od 10 tygod­nia ciąży. Wykazu­ją bard­zo wysoką czułość, np. dla tri­somii 21. wynosi ona powyżej 99%. A jed­nocześnie dzię­ki zas­tosowanej metodzie są bada­ni­a­mi bez­pieczny­mi.

Czy­taj więcej o bada­ni­ach prenatalnych:

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl 

Oceń
mail