Test Neobona – cena i zakres badanych chorób Przeskocz do treści
coloalert

Test Neobona – cena i zakres badanych chorób

Test Neobona jest niein­wazyjnym badaniem pre­na­tal­nym, pod­czas którego anal­i­zowane jest wolne płodowe DNA obec­ne w krwio­biegu mat­ki w cza­sie ciąży. Jego celem jest osza­cow­anie ryzy­ka wys­tąpi­enia u dziec­ka wad gene­ty­cznych. Jakie choro­by wykry­wa? Jaka jest jego cena? Wyjaśniamy.test neobona, test neobona cena, test neobona opinie

Spis treś­ci:

 1. Test Neobona – co to za badanie?
 2. Test Neobona – jakie choro­by wykrywa?
 3. Test Neobona – cena badania
 4. Test Neobona – wskaza­nia do badania
 5. Test Neobona a badanie NIFTY pro

Test Neobona — co to za badanie?

Test Neobona to niein­wazyjne badanie pre­na­talne. Sprawdza się w nim wolne płodowe DNA, które zna­j­du­je się w krwi ciężarnej. Test Neobona pozwala na osza­cow­anie szans na wys­tąpi­e­nie u dziec­ka choro­by gene­ty­cznej bez ryzy­ka wys­tąpi­enia powikłań. Moż­na wykon­ać go już w 10 tygod­niu ciąży na pod­staw­ie prób­ki krwi pobranej od przyszłej mamy. Test jest przeprowadzany w lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym w Polsce. Na wynik tes­tu oczeku­je się około 7–14 dni roboczych.

Test Neobona jest bard­zo czułym badaniem. Jeśli wynik tes­tu Neobona będzie praw­idłowy, to ciężar­na może uniknąć inwazyjnych badań pre­na­tal­nych np. amniop­unkcji. W przy­pad­ku wyniku niepraw­idłowego koniecz­na będzie dal­sza diag­nos­ty­ka, dzię­ki której zostanie postaw­iona pew­na diagnoza.

Test Neobona — jakie choroby wykrywa?

Test Neobona moż­na wykon­ać w wer­sji pod­sta­wowej (Neobona) oraz rozsz­er­zonej (Neobona Advanced). Pod­sta­wową wer­sję bada­nia moż­na wykon­ać zarówno w przy­pad­ku ciąży poje­dynczej, jak i mno­giej. Wer­s­ja rozsz­er­zona z kolei jest przez­nac­zona tylko dla ciąż pojedynczych.

Pod­sta­wowa wer­s­ja tes­tu Neobona wykry­wa ryzyko pojaw­ienia się u dziec­ka zespołu Dow­na (tri­somii chro­mo­so­mu 21), zespołu Edwar­da (tri­somii chro­mo­so­mu 18) oraz zespołu Patau (tri­somii chro­mo­so­mu 13). Rozsz­er­zona wer­s­ja może ziden­ty­fikować także zmi­any chro­mo­somów płciowych, do których należy:

 • Zespół Turn­era;
 • Zespół Kline­fel­tera;
 • Zespół Jacob­sa;
 • Tri­so­mia chro­mo­so­mu X;

W niek­tórych placówkach ist­nieje możli­wość wyko­na­nia tes­tu pre­na­tal­nego rozsz­er­zonego. Jest to rozsz­er­zona wer­s­ja tes­tu Neobona pow­ięk­szona o iden­ty­fikację 5 mikrod­elecji (delecji 1p36, zespołu DiGeorge’a, zespołu Angel­mana/Pradera-Williego, zespołu Cri du chat oraz zespołu Wol­fa-Hirschhor­na). Ist­nieje także możli­wość wyko­na­nia tes­tu pre­na­tal­nego rozsz­er­zonego, którego zakres pow­ięk­szono o rozpoz­nanie zmi­an liczbowych pozostałych chro­mo­somów. Bada­nia te wykony­wane są w lab­o­ra­to­ri­um w Stanach Zjednoczonych.

Test Neobona w obu wer­s­jach oraz testy pre­na­talne rozsz­er­zone mogą także ziden­ty­fikować płeć dziecka.

Test Neobona — cena badania

Test Neobona jest badaniem pre­na­tal­nym, którego nie obe­j­mu­je refun­dac­ja z NFZ. Jaka jest więc cena tes­tu Neobona? Otóż wynosi ona około 2 000 zł w przy­pad­ku pod­sta­wowej wer­sji bada­nia. Z kolei w wer­sji rozsz­er­zonej test Neobona kosz­tu­je 2 700 ‑2 950 zł w zależnoś­ci od placówki.

Test Neobona — wskazania do badania

Test Neobona może wykon­ać każ­da przyszła mama, ale jest on szczegól­nie wskazany, gdy:

 • Przyszła mama ukończyła 35 lat;
 • Przyszła mama nie może mieć wyko­nanych inwazyjnych badań pre­na­tal­nych np. amniopunkcji;
 • Rodz­ice chcą potwierdz­ić praw­idłowy wynik innego niein­wazyjnego bada­nia prenatalnego;
 • W poprzed­niej ciąży wys­tąpiły aber­rac­je chromosomowe;
 • Wynik bada­nia USG lub tes­tu PAPP‑a był nieprawidłowy;

Test Neobona a badanie NIFTY pro

Wiele przyszłych rodz­iców nie wie, które bada­nia pre­na­talne powin­ni wykon­ać w pier­wszej kole­jnoś­ci. Częs­to waha­ją się oni między testem Neobona a testem NIFTY pro. Jakie są między nimi różnice?

Test Neobona i test NIFTY pro to niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne, które anal­izu­ją wolne płodowe DNA. Różnią się one jed­nak przede wszys­tkim zakre­sem iden­ty­fikowanych chorób. Test NIFTY pro potrafi wykryć aż 94 choro­by, a w tym 84 mikrod­elec­je i mikrodu­p­likac­je. Z kolei test Neobona Advanced anal­izu­je mate­ri­ał gene­ty­czny jedynie pod kątem 5 mikrod­elecji. Wer­s­ja pod­sta­wowa ich nie wykry­wa. Test NIFTY pro wykry­wa także 6 tri­somii, a test Neobona 3.

Test NIFTY pro jest także jedynym badaniem pre­na­tal­nym, które posi­a­da ubez­piecze­nie w przy­pad­ku wyniku fałszy­wie negaty­wnego w całym zakre­sie badanych chorób. W takim przy­pad­ku odszkodowanie wynosi do ok. 210 000 zł (w zależnoś­ci od kur­su walu­toweo). Żaden inny NIPT nie posi­a­da takiego ubez­pieczenia. Zas­tanaw­iasz się jak wybrać pre­na­tal­ny test NIPT? Zobacz artykuł: Porów­nanie testów NIPT

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl 

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail