Test VERAgene i test VERACITY – na czym polegają? Przeskocz do treści
coloalert

Test VERAgene i test VERACITY – na czym polegają?

Test VER­A­gene oraz test VERACITY to niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne. Anal­izu­ją one ryzyko pojaw­ienia się u dziec­ka niepraw­idłowej licz­by chro­mo­somów oraz mikrod­elecji. Test Ver­a­gene bada dodatkowo ryzyko wys­tąpi­enia chorób jednogenowych. Testy te mogą zostać wyko­nane zarówno w ciąży poje­dynczej, jak i ciąży bliź­ni­aczej. Jaka jest ich cena?

Spis treś­ci:veragene, veracity, veragene cena, veracity cena

 1. Test VERACITY – infor­ma­c­je o badaniu
 2. Test VER­A­gene — na czym polega?
 3. Test VER­A­gene i test VERACITY – jakie choro­by mogą wykryć?
 4. Test VERACITY – cena
 5. Test VER­A­gene — cena badania
 6. Test VER­A­gene i test VERACITY – wskaza­nia do wyko­na­nia badania
 7. Test VER­A­gene i test VERACITY – prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia badania
 8. Test VER­A­gene i test VERACITY a badanie NIFTY pro i inne testy prenatalne

Test VERACITY – informacje o badaniu

Test VERACITY to niein­wazyjne badanie pre­na­talne (prze­siewowe). Sprawdza się w nim wolne poza­komórkowe DNA pło­du, które zna­j­du­je się w próbce krwi przyszłej mamy. Badanie to moż­na wykon­ać już w 10 tygod­niu ciąży. Na jego wynik czeka się śred­nio kil­ka dni roboczych.

Test VERACITY jest bard­zo czułym badaniem, które nie niesie za sobą ryzy­ka powikłań. Nie jest to jed­nak badanie diag­nos­ty­czne więc jeśli wykaże niepraw­idłowoś­ci, to konieczne będzie wyko­nanie badań bardziej inwazyjnych np. amniop­unkcji w celu potwierdzenia wyniku.

Test VERAgene — na czym polega?

Test VER­A­gene to połącze­nie najbardziej rozsz­er­zonej bada­nia VERACITY oraz screeningu rodz­iców dziec­ka. Wykon­ać moż­na je najw­cześniej w 10 tygod­niu ciąży po otrzy­ma­niu skierowa­nia od ginekolo­ga prowadzącego ciążę. Do wyko­na­nia tes­tu VER­A­gene potrzeb­na jest prób­ka krwi ciężarnej oraz wymaz z policz­ka ojca dziec­ka. Mate­ri­ał gene­ty­czny przyszłych rodz­iców jest anal­i­zowany pod kątem 2000 mutacji gene­ty­cznych, które powodu­ją choro­by monogenowe. Dzię­ki temu moż­na wykryć, czy w genach dziec­ka również zna­j­du­ją się takie mutacje.

Test VERAgene i test VERACITY – jakie choroby mogą wykryć?

Test VERACITY jest w stanie wykryć niety­powe zmi­any licz­by chro­mo­somów oraz kil­ka mikrod­elecji. Choro­by, które jest w stanie wykryć to:

 • Zespół Dow­na (tri­so­mia chro­mo­so­mu 21);
 • Zespół Edward­sa (tri­so­mia chro­mo­so­mu 18);
 • Zespół Patau (tri­so­mia chro­mo­so­mu 13);
 • Zmi­any licz­by chro­mo­somów płci — zespół Turn­era (mono­so­mia X), zespół potrójnego X (tri­so­mia X), zespół Kline­fel­tera (XXY), zespół Jacob­sa (XYY);
 • Mikrod­elec­je – delec­ja 1p36, zespół DiGeorge’a, zespół Wol­fa-Hirschhor­na, zespół Smith-Magenis;

Z kolei test VER­A­gene jest w stanie wykryć wszys­tkie wyżej wymienione zmi­any licz­by chro­mo­somów oraz mikrod­elec­je. Może on także wykryć zwięk­szone ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka około 100 chorób monogenowych np. mukowis­cy­dozy czy feny­loke­tonurii.

Test VERACITY – cena

Cena tes­tu VERACITY jest zależ­na od zakre­su chorób, które iden­ty­fikowane są pod­czas bada­nia. Wynosi ona od ok. 2 100 do ok. 2 500 zł.

Test VERAgene — cena badania

Cena tes­tu VER­A­gene wynosi śred­nio ok. 3 000 zł.

Test VERAgene i test VERACITY – wskazania do wykonania badania

Zarówno test VERACITY, jak i test VER­A­gene może wykon­ać każ­da kobi­eta ciężar­na. Bada­nia te są jed­nak szczegól­nie wskazane w przy­pad­kach, w których ist­nieje ryzyko urodzenia się dziec­ka z chorobą o podłożu gene­ty­cznym. Testy te powin­ny zostać wyko­nane szczegól­nie w przy­pad­kach niepraw­idłowych wyników pozostałych badań pre­na­tal­nych np. tes­tu PAPP‑a lub tes­tu potrójnego.

Test VERAgene i test VERACITY – przeciwwskazania do wykonania badania

Ist­nieją również prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu VER­A­gene oraz tes­tu VERACITY. Tych badań pre­na­tal­nych nie powin­no się wykony­wać w przypadku:

 • Bliskiego pokrewieńst­wa rodziców;
 • Moza­icyz­mu łożys­ka przyszłej mamy lub płodu;
 • Prze­bytego przez matkę przeszczepu narządu;
 • Wyko­na­nia trans­fuzji krwi w prze­ciągu ostat­niego roku;
 • Translokacji zrównoważonej u mat­ki lub ojca;

Test VERAgene i test VERACITY a badanie NIFTY pro i inne testy prenatalne

Przys­zli rodz­ice częs­to nie wiedzą czym test VER­A­gene i test VERACITY różni się od pre­na­tal­nego tes­tu NIFTY pro i innych NIPT. Wszys­tkie te testy to niein­wazyjne bada­nia, w których trak­cie anal­izu­je się wolne płodowe DNA. Różnią się one jed­nak przede wszys­tkim zakre­sem sprawdzanych schorzeń:

 • W teś­cie VERACITY bada się niek­tóre mikrod­elec­je oraz zmi­any licz­by chromosomów;
 • W teś­cie VERAGENE bada się niek­tóre mikrod­elec­je, zmi­any licz­by chro­mo­somów oraz 100 chorób jednogenowych;
 • W teś­cie NIFTY pro bada się 94 choro­by, a w tym tri­somie, zmi­any licz­by chro­mo­somów oraz 84 mikrod­elec­je i mikroduplikacje;
 • Test NIFTY pro zaw­iera także ubez­piecze­nie, które gwaran­tu­je wysok­ie odszkodowanie w przy­pad­ku m. In. fałszy­wie negaty­wnego wyniku (i doty­czy ono wszys­t­kich badanych chorób). Żaden inny NIPT nie posi­a­da takiego ubezpieczenia.

Zas­tanaw­iasz się jak wybrać pre­na­tal­ny test NIPT? Zobacz artykuł: Porów­nanie testów NIPT

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl 

Oceń
mail