Przeskocz do treści
coloalert

Test SANCO. Na czym polega i jaka jest jego cena?

Test SANCO to niein­wazyjny, gene­ty­czny test pre­na­tal­ny wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um w Polsce. Badanie sprawdza stan zdrowia dziec­ka pod kątem różnorod­nych chorób gene­ty­cznych. Ile kosz­tu­je test SANCO? Co wykry­wa? Czym jest test SANCO Plus? Podpowiadamy.

Spis treś­ci:test sanco, test sanco cena, test sanco plus, test sanco opinie

 1. Test SANCO — na czym pole­ga badanie?
 2. Test SANCO, test SANCO Plus — zakres iden­ty­fikowanych chorób
 3. Tes­tu SANCO, test SANCO Plus — wskaza­nia i prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia badania
 4. Test SANCO — cena badania
  Test SANCO — opinie na tem­at badań pre­na­tal­nych pomogą w pod­ję­ciu decyzji, które z nich wykonać

Test SANCO — na czym polega badanie?

Test SANCO to niein­wazyjne gene­ty­czne badanie pre­na­talne z grupy NIPT (Non Inva­sive Pre­na­tal Test­ing). Badanie jest wykony­wane już od 10. tygod­nia ciąży, próbkę stanowi krew ciężarnej. To właśnie w niej obec­ne jest wolne płodowe DNA (cffD­NA), czyli mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka, który obec­ny jest w krwio­biegu mat­ki w cza­sie ciąży. Na pod­staw­ie niewielkiej prób­ki krwi moż­na sprawdz­ić stan zdrowia dziec­ka pod kątem różnorod­nych niepraw­idłowoś­ci, takich jak np. tri­so­mia 21 (zespół Dow­na). W teś­cie SANCO możli­we jest także oznacze­nie jego płci oraz anal­iza para­metru Rh istot­nego z punk­tu widzenia kon­flik­tu serologicznego.

Test SANCO, test SANCO Plus — zakres identyfikowanych chorób

Test SANCO, a także test SANCO Plus to bada­nia, które są niein­wazyjne, a więc całkowicie bez­pieczne dla mat­ki i dziec­ka. Wyróż­nia je duża czułość. Jakie choro­by badają?

 • Test SANCO w wer­sji pod­sta­wowej anal­izu­je liczbę wszys­t­kich chro­mo­somów oraz wykry­wa zespoły mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji o wielkoś­ci co najm­niej 7 mil­ionów par zasad dla chro­mo­somów auto­so­ma­l­nych. Zakres oraz rozdziel­czość tego bada­nia jest porówny­wal­na z badaniem kar­i­o­ty­pu z płynu owodniowego.
 • Test SANCO Plus anal­izu­je liczbę wszys­t­kich chro­mo­somów auto­so­ma­l­nych oraz ane­u­ploi­die X i Y, a także wykry­wa kil­ka wybranych mikrodelecji.

Test SANCO, test SANCO Plus — wskazania i przeciwwskazania do wykonania badania

Test SANCO jest właś­ci­wym wyborem, gdy:

 • ciężar­na ma więcej niż 35 lat;
 • ciężar­na ma prze­ci­wwskaza­nia do inwazyjnej diag­nos­ty­ki prenatalnej;
 • para otrzy­mała niepraw­idłowe wyni­ki bada­nia USG lub pre­na­tal­nych testów biochemicznych;
 • u jed­nego z rodz­iców zdi­ag­no­zowano zrównoważoną translokację robertsonowską;
 • w rodzinie lub w poprzed­niej ciąży pojaw­iały się choro­by gene­ty­czne.

Badanie jest dostęp­ne dla ciąży poje­dynczej, ciąży bliź­ni­aczej, ciąży po zapłod­nie­niu in vit­ro oraz ciąży u bior­czyni komór­ki jajowej i/lub nasienia.

Test SANCO Plus stanowi właś­ci­wy wybór dla pac­jen­tek, które chcą wykon­ać bada­nia w kierunku 5 wybranych zespołów dele­cyjnych takich jak: zespoły Angel­mana/Pradera-Williego (delec­ja 15q11.2), zespół DiGeorge’a (delec­ja 22q11), delec­ja 1p36, zespół Wol­fa-Hirschhor­na (4p16.3) oraz zespół Cri-du-chat (5p). Bada­nia SANCO Plus nie wykonu­je się w ciąży mnogiej.

Prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu SANCO stanowią:

 • choro­ba nowotworowa;
 • obu­mar­cie bliź­ni­a­ka w ciąży mno­giej po 8. tygodniu
 • przeszczep szpiku lub narządu;
 • ter­apia komórka­mi macierzysty­mi pochodzą­cy­mi od innej osoby;
 • toczeń rumieniowaty układowy;
 • trans­fuz­ja krwi w ciągu ostat­nich 3 miesięcy;
 • wiek ciąży poniżej 10. tygodnia.

Test SANCO — cena badania

Ile kosz­tu­je test SANCO? Cena bada­nia zależy od placów­ki, w której jest ono wykony­wane. Wpły­wa na nią także zakres iden­ty­fikowanych chorób. Test SANCO kosz­tu­je 2000 zło­tych, nato­mi­ast cena tes­tu SANCO Plus wynosi 2500 zło­tych w przy­pad­ku real­iza­cji bada­nia w placów­ce wykonu­jącej je w Warsza­w­ie. Jeśli para chce otrzy­mać na wyniku bada­nia adno­tac­je o para­metrze Rh, koniecz­na jest dopła­ta w wysokoś­ci kilkuset zło­tych. Cena tes­tu San­co w innych placówkach może się różnić.

Test SANCO — opinie na temat badań prenatalnych pomogą w podjęciu decyzji, które z nich wykonać

Nie wiesz, które badanie NIPT wybrać? Har­mo­ny, VERACITY, NIFTY a może test SANCO? Opinie na tem­at badań pre­na­tal­nych, fora dla rodz­iców oraz strony inter­ne­towe lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych to miejs­ca, w których zna­jdziesz wiary­godne infor­ma­c­je na ten tem­at. Warto się z nimi zapoz­nać przed pod­ję­ciem ostate­cznej decyzji.

Test SANCO a NIFTY pro i inne badania prenatalne

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl 

4.1/5 — (14 głosów / głosy) 
mail