Nadwrażliwość na dźwięki - przyczyny i objawy Przeskocz do treści
coloalert

Jak radzić sobie z nadwrażliwością na dźwięki?

Zwykłe dźwię­ki nies­tanow­iące prob­le­mu dla więk­szoś­ci osób, u niek­tórych powodować mogą dyskom­fort, a nawet ból. Jest to przy­padłość nazy­wana nad­wrażli­woś­cią na dźwię­ki. Może ona być bard­zo uciążli­wa w codzi­en­nym życiu. Zobacz, jak moż­na sobie radz­ić z nad­wrażli­woś­cią na dźwięki!nadwrażliwość na dźwięki

Spis treś­ci:

  1. Czym jest nad­wrażli­wość na dźwięki?
  2. Jak objaw­ia się nad­wrażli­wość słuchowa?
  3. Skąd bierze się nad­wrażli­wość na dźwięki?
  4. Jak radz­ić sobie z nad­wrażli­woś­cią słuchową?

Czym jest nadwrażliwość na dźwięki?

Nad­wrażli­wość na dźwię­ki to zwięk­szona wrażli­wość na różnego typu odgłosy, które u więk­szoś­ci osób nie wywołu­ją żad­nej reakcji. Dźwię­ki te u pac­jen­tów wywoły­wać dyskom­fort, a nawet ból.

Jed­nym z najczęst­szych rodza­jów nad­wrażli­woś­ci na dźwię­ki jest mizo­fo­nia. Oso­by z tą przy­padłoś­cią mają prob­le­my z pow­tarzal­ny­mi dźwięka­mi, taki­mi jak mlaskanie, pocią­ganie nosem, pisanie na klaw­iaturze, tykanie zegara, żucie czy kapanie wody z kranu. Częstym rodza­jem tego zaburzenia jest także hiper­akuz­ja, która powodu­je, że codzi­enne dźwię­ki wyda­ją się być dużo głośniejsze.

Jak objawia się nadwrażliwość słuchowa?

Najczęst­sze objawy nad­wrażli­woś­ci na dźwię­ki to:

• Unikanie hałaśli­wych miejsc
• Zasła­ni­an­ie uszu rękami
• Ner­wowe reagowanie na ciche dźwięki
• Częste ata­ki złoś­ci i agresja
• Pró­by zagłuszenia nieprzy­jem­nych odgłosów poprzez krzyk
• Prob­le­my z kon­cen­tracją uwagi
• Unikanie zabawy przed­mio­ta­mi wyda­ją­cy­mi dźwięki
• Słysze­nie echa tam, gdzie go nie ma

Skąd bierze się nadwrażliwość na dźwięki?

Zwyk­le przy­czyną nad­wrażli­woś­ci na dźwię­ki jest uszkodze­nie ośrod­ków w mózgu odpowiada­ją­cych za słuch i przetwarzanie dźwięków. Może ona jed­nak być następst­wem chorób, takich jak bore­lioza, ast­ma czy infekc­je ucha wewnętrznego. Częs­to współwys­tępu­je ona także z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu.

Jak radzić sobie z nadwrażliwością słuchową?

Nad­mier­na wrażli­wość na dźwię­ki może być naprawdę uciążli­wa. Powin­niśmy więc przede wszys­tkim unikać odgłosów, których nie toleru­je­my. Warto również zaopa­trzyć się w spec­jalne słuchaw­ki wygłusza­jące i zakładać je w głośnych miejscach.

Mimo wszel­kich starań nie da się całkowicie uniknąć hała­su. Zale­ca się więc również wdroże­nie spec­jal­nej ter­apii, która pomoże nam okiełz­nać prob­lem. Jej najpop­u­larniejsze formy to:

• Ter­apia inte­gracji sen­so­rycznej, w trak­cie której wyk­sz­tał­cane są praw­idłowe wzorce odbiera­nia i przetwarza­nia bodźców dźwiękowych
• Tin­ni­tus Retrain­ing Ther­a­py (TRT), czyli odczu­lanie na dźwię­ki za pomocą gen­er­a­to­ra szumu
• Ter­apia Johanse­na IAS pole­ga­ją­ca na sty­mu­lowa­niu słu­chowym przez słuchanie spec­jal­nej ścież­ki dźwiękowej

Oceń
mail