Przeskocz do treści
coloalert

Jak zadbać o nawodnienie dziecka?

Nawod­nie­nie ma znacze­nie szczegól­nie w przy­pad­ku dzieci. Woda jest im niezbęd­na do praw­idłowego roz­wo­ju. Odwod­nie­nie może prowadz­ić do poważnych powikłań zdrowot­nych, dlat­ego lep­iej go unikać. Pod­powiemy więc dziś jak zad­bać o nawod­nie­nie i jak wybrać wysoko­jakoś­ciową i bez­pieczną wodę dla Two­jego dziecka!nawodnienie dziecka

Spis treś­ci:

  1. Nawad­ni­an­ie dziec­ka a jego rozwój
  2. Jak podawać wodę dziecku?
  3. Jak nauczyć dziecko picia wody?

Nawadnianie dziecka a jego rozwój

Woda w orga­nizmie to aż 70% masy ciała człowieka. Jest ona obec­na we krwi, lim­fie i wszys­t­kich komórkach. Dzię­ki niej praw­idłowo wchła­ni­a­ją się skład­ni­ki z poży­wienia, usuwa­ją się toksyny z orga­niz­mu i utrzymy­wana jest odpowied­nia tem­per­atu­ra ciała.

Zbyt mała ilość płynów może prowadz­ić do odwod­nienia u dziec­ka. Jest to niebez­pieczne szczegól­nie dla niemowląt. Prowadzi ono do przyspieszenia czyn­noś­ci ser­ca, obniże­nia ciśnienia tęt­niczego, apatii, a nawet utraty przy­tom­noś­ci. Na skutek odwod­nienia dojść może także do pojaw­ienia się objawów neu­ro­log­icznych, takich jak drgaw­ki. Przy dużym odwod­nie­niu koniecz­na może być hospitalizacja.

Jak podawać wodę dziecku?

Dziecko do 6 miesią­ca życia nie musi jeszcze pić wody. Jego jedynym pokarmem powin­no być mleko mamy lub mleko mody­fikowane, które powin­no być przy­go­towywane na wodzie źród­lanej. Po ukończe­niu szóstego miesią­ca życia może­my dziecku wprowadz­ić wodę w ramach rozsz­erza­nia diety. Dla takich maluszków bez­piecz­na jest woda źród­lana nisko lub średniozmineralizowana.

Tak małe dziecko nie powin­no pić wody wysokozmin­er­al­i­zowanej. Zaw­iera ona w sobie zbyt dużą ilość skład­ników min­er­al­nych, której wątro­ba i ner­ki dziec­ka nie były­by w stanie praw­idłowo przetworzyć. Pamię­ta­jmy, że musi ona być źród­lana. Taka woda podle­ga bard­zo restryk­cyjnym przepi­som, dlat­ego może­my mieć pewność, że jest bez­piecz­na dla maluszka.

Jak nauczyć dziecko picia wody?

Nieste­ty nie każde dziecko chęt­nie pije wodę. Rodz­ice muszą więc próbować naszyć mal­ca tego dobrego nawyku. Najlepiej jest podawać ją już od szóstego miesią­ca życia. Powinien być to pier­wszy ele­ment rozsz­erza­nia diety.
Starsze dziecko zachęcimy do picia wody przede wszys­tkim poprzez dawanie mu przykładu. Dzieci chcą pić to, co rodz­ice. Pro­ponu­jmy więc dziecku wodę pod­czas wspól­nego posiłku i sami po nią sięg­ni­jmy. Unika­jmy także kupowa­nia do domu napo­jów słod­zonych, takich jak soki i napo­je gazowane. Dzię­ki temu powin­no nam się udać przekon­ać dziecko do picia wody.

Oceń
mail