Test NACE a test NIFTY pro – które badanie wybrać? Przeskocz do treści
coloalert

Test NACE a test NIFTY pro – które badanie wybrać? Czym się różnią?

Test NACE a test NIFTY proTest NACE oraz test NIFTY pro pozwala­ją wykryć ryzyko wys­tąpi­enia różnych niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznych jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka. Oba bada­nia należą do grupy NIPT i korzys­ta­ją z metody anal­izy wol­nego płodowego DNA. Są więc bez­pieczne i mają wysoką czułość. Co je różni? Sprawdź porów­nanie test NACE a test NIFTY pro.

Test NACE a test NIFTY pro – na czym polegają te badania?

Zan­im prze­jdziemy do tego, czym się różnią test NACE a test NIFTY pro, warto wyjaśnić, czym są bada­nia NIPT (z języ­ka ang­iel­skiego: Non Inva­sive Pre­na­tal Test­ing). Bada­nia zal­iczane do tej grupy wykonu­je się zwyk­le od 10. tygod­nia ciąży, aby osza­cow­ać ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka najczęst­szych chorób gene­ty­cznych. Korzys­ta­ją one z metody anal­izy wol­nego płodowego DNA obec­nego w krwi ciężarnej, są niein­wazyjne i mają charak­ter prze­siewowy, cho­ci­aż mają czułość dużo wyższą niż pod­sta­wowe bada­nia typu PAPP‑a i USG.

Test NACE a test NIFTY pro – podobieństwa i różnice

Porów­nanie test NACE a test NIFTY pro warto zacząć od zestaw­ienia podobieństw między tymi dwoma bada­ni­a­mi. Należą do nich:

 • podob­na cena – od około 2100–2400 zł do około 3100 zł w przy­pad­ku rozsz­er­zonej wer­sji NACE;
 • rodzaj bada­nia – oba bada­nia należą do grupy NIPT, mają niein­wazyjny charak­ter (próbkę stanowi krew ciężarnej) i anal­izu­ją wolne płodowe DNA z wyko­rzys­taniem metody NGS;
 • możli­wość wyko­na­nia już od 10 tygod­nia ciąży;
 • możli­wość wyko­na­nia w ciąży bliźniaczej;
 • możli­wość ustal­e­nia płci dziec­ka na życzenie;
 • wyso­ka czułość wykry­wa­nia chorób genetycznych;
 • podob­ny czas oczeki­wa­nia na wynik wynoszą­cy kil­ka dni (NACE — 6 dni, NIFTY pro — 5–6, maksy­mal­nie 10).

A co z różni­ca­mi? Warto zwró­cić uwagę na zakres badanych chorób, ubez­piecze­nie i miejsce analiz.

Test NACE a test NIFTY pro – zakres badanych chorób i ubezpieczenie

Test NIFTY pro w ciąży poje­dynczej iden­ty­fiku­je aż 94 różne choro­by, w tym:

 • 84 mikrod­elecji i mikroduplikacji,
 • 6 tri­somii: 21. – zespół Dow­na, 18. – zespół Edward­sa, 13. – zespół Patau, a także tri­so­mia 9. 16. i 22. chromosomu,
 • 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi licz­by chro­mo­somów płci — zespół Turn­era (X), zespół Kline­fel­tera (XXY), tri­so­mia chro­mo­so­mu X (zespół XXX), zespół Jacob­sa (XYY).

Test NACE w najsz­er­szej wer­sji bada:

 • wybrane mikrod­elec­je i mikroduplikacje,
 • choro­by związane z niepraw­idłową liczbą chro­mo­somów płci X i Y,
 • tri­somie 13., 18., 21.i ane­u­ploi­die innych chromosomów.

Ubezpieczenie

Dodatkowo badanie NIFTY pro jest objęte ubez­piecze­niem na wypadek uzyska­nia wyniku fałszy­wie negaty­wnego lub pozy­ty­wnego. Rodz­ice mogą liczyć na wysok­ie odszkodowanie, a także zwrot kosztów diag­nos­ty­ki inwazyjnej po wyniku niepraw­idłowym. Test NIFTY pro jest jedynym NIPT z ubezpieczeniem.

Miejsce wykonywania analiz

Test NIFTY pro jest wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu, nato­mi­ast pro­du­cen­tem NACE jest Igenomix, S.L. i anal­izy odby­wa­ją się w Hisz­panii.

Test NACE a test NIFTY pro – które badanie wybrać?

Jak wybrać test nipt

Test NACE i NIFTY pro tak jak inne NIPT mają podob­ną czułość oraz cenę, z tego powodu, wybier­a­jąc badanie NIPT, warto zwró­cić uwagę przede wszys­tkim na zakres badanych chorób. Im jest on więk­szy, tym więk­sza pewność, że uda się dokład­nie sprawdz­ić zdrowie dziec­ka. Tym samym rodz­ice zyska­ją cen­ny spokój i będą mogli cieszyć się ciążą. Wybier­a­jąc badanie NIPT warto też zwró­cić uwagę na wal­i­dację klin­iczną, liczbę badań wyko­nanych na całym świecie oraz takie udo­god­nienia jak raty czy wynik online.

Inne ważne kry­teri­um wyboru to dostęp­ność placów­ki lub nawet możli­wość pobra­nia prób­ki do tes­tu DNA w domu, bez dodatkowych opłat. Przed zlece­niem bada­nia warto się upewnić, gdzie moż­na wykon­ać test DNA oraz, czy jest dostęp­na wiz­y­ta domowa.

Czy­taj więcej o bada­ni­ach pre­na­tal­nych w ser­wisie genetyczne.pl:

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl | Aktu­al­iza­c­ja: 19.08.2021

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail