Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY a VERAgene, test NIFTY a VERACITY – jakie badanie wybrać?

Test NIFTY a VERAgene, test NIFTY a VERACITYPlanu­jesz wyko­nanie niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych, ale nie wiesz, jakie są różnice pomiędzy testem NIFTY a VERACITY oraz czym się różnią test NIFTY a VER­A­gene? Niniejszy artykuł pod­powia­da, czym różnią się te bada­nia i czym warto się kierować pod­czas wyboru bada­nia wol­nego płodowego DNA.

 

PROMOCJA NIFTY! Odbierz zniżkę na badanie NIFTY pro w całej Polsce. Więcej infor­ma­cji »

 

Test NIFTY a VERAgene, test NIFTY a VERACITY – czym się kierować przy wyborze badania prenatalnego?

Zas­tanaw­ia Cię, jakie są różnice pomiędzy testem NIFTY a VERACITY oraz czym się różnią test NIFTY a VER­A­gene? Bada­nia z grupy NIPT (z języ­ka ang­iel­skiego Non Inva­sive Pre­na­tal Test­ing) mają podob­ną czułość i cenę, a wybier­a­jąc badanie warto zwró­cić uwagę na aspek­ty takie jak:

  • wal­i­dac­ja klin­icz­na i licz­ba badań wyko­nanych na całym świecie, co świad­czy o wiary­god­noś­ci testu;
  • czas oczeki­wa­nia na wynik badania;
  • zakres badanych chorób;
  • dostęp­ność placów­ki lub możli­wość zor­ga­ni­zowa­nia wiz­y­ty domowej w cenie badania;
  • możli­wość kon­sul­tacji wyniku z lekarzem gene­tykiem (w cenie badania);
  • możli­wość ubez­pieczenia wyniku,
  • dodatkowe udo­god­nienia takie jak raty.

Jak wybrać test nipt

Test NIFTY a VERAgene i VERACITY – podobieństwa

W czym są podob­ne test NIFTY i VER­A­gene i VERACITY? Oba bada­nia należą do grupy NIPT i korzys­ta­ją z metody anal­izy wol­nego poza­komórkowego DNA pło­du obec­nego w krwi ciężarnej. Są to bada­nia bez­pieczne dla dziec­ka i mamy, gdyż pobiera się do nich małą próbkę krwi mamy. Mimo wysok­iej czułoś­ci (wyższej niż czułość tes­tu PAPP‑a i USG) są bada­ni­a­mi prze­siewowy­mi i ich pozy­ty­wny wynik jest wskazaniem do potwierdzenia go np. w amniopunkcji.

Test NIFTY a VERAgene i VERACITY – różnice

Czym się różnią test NIFTY a VERACITY?

  • Badanie VERACITY anal­izu­je najczęst­sze tri­somie oraz ane­u­ploi­die chro­mo­somów płciowych, dodatkowo wykry­wa także kil­ka mikrod­elecji (delec­ja 1p36, zespół DiGeorge’a, zespół Wol­fa-Hirschhor­na oraz zespół Smith-Mage­nis). Test VER­A­gene wykry­wa najczęst­sze ane­u­ploi­die – np. zespół Dow­na (tri­so­mia 21), choro­by monogenowe – np. mukowis­cy­dozę oraz kil­ka mikrod­elecji. Tym­cza­sem NIFTY pro bada 94 różne choro­by gene­ty­czne w tym najczęst­sze tri­somie, rzad­kie tri­somie, ane­u­ploi­die chro­mo­somów płci i sze­ro­ki pan­el mikrod­elecji i mikroduplikacji.
  • W odróżnie­niu od VERACITY czy VERACITY, badanie NIFTY pro jest objęte ubez­piecze­niem wyniku. Obow­iązu­je ono zarówno w sytu­acji uzyska­nia rezul­tatu fałszy­wie negaty­wnego, jak i pozy­ty­wnego. Jest to jedyny NIPT z ubez­piecze­niem. Trze­ba zaz­naczyć, że wyni­ki fałszy­wie negaty­wne są niezwyk­le rzad­kie i mogą doty­czyć wszys­t­kich NIPT, nato­mi­ast tylko w NIFTY pro rodz­ice mogą uzyskać wów­czas rekom­pen­satę wynoszącą ok. 210 000 zł.

Test NIFTY wyróż­nia to, że był pier­wszym tego typu testem dostęp­nym w Polsce, ma najsz­er­szą wal­i­dację klin­iczną i do dzisi­aj wykon­ało go już pon­ad 9 mln Mam. Czy­taj więcej o NIFTY pro »

Czy­taj więcej o bada­ni­ach pre­na­tal­nych w ser­wisie genetyczne.pl:

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl 

4.2/5 — (8 głosów / głosy) 
mail