Przeskocz do tre艣ci
coloalert

Jak reagowa膰 na agresj臋 dziecka autystycznego?

Autyzm nie jest jed颅norod颅n膮 chorob膮. Do zaburze艅 autysty颅cznych nale偶y m.in. autyzm wczesnodzieci臋颅cy, zesp贸艂 Asparg颅era czy zesp贸艂 Ret颅ta. Dlat颅ego te偶 objawy zaburze艅 ze spek颅trum autyz颅mu mog膮 by膰 bard颅zo r贸偶ne. Najcz臋艣颅ciej pojaw颅ia颅j膮 si臋 prob颅le颅my w relac颅jach mi臋dzy颅ludz颅kich, szty颅wne zachowa颅nia i zain颅tere颅sowa颅nia oraz prob颅le颅my z komu颅nikacj膮. W wielu przy颅pad颅kach autyzm objaw颅ia si臋 tak偶e poprzez zachowa颅nia agresy颅wne i autoa颅gresy颅wne, kt贸re mog膮 by膰 niebez颅pieczne. Dowiedz si臋, jak reagowa膰, gdy autystyk zachowu颅je si臋 agresywnie.autyzm atypowy agresja

  1. Autyzm- prze颅jawy agresji
  2. Sk膮d u dzieci autysty颅cznych bierze si臋 agresja?
  3. Agres颅ja u autysty颅ka- co zrobi膰?
  4. Agresy颅wne zachowa颅nia u dzieci autysty颅cznych- leki
  5. Autyzm a bada颅nia genetyczne

Autyzm- przejawy agresji

Agres颅ja u dzieci z autyzmem mo偶e przyj颅mowa膰 r贸偶ne formy. Dzieci cz臋s颅to krzy颅cz膮, wpada颅j膮 w sza艂, bij膮, szczyp颅i膮, gryz膮 i kopi膮 innych, a tak偶e rzu颅ca颅j膮 przed颅mio颅ta颅mi. Cz臋s颅to te偶 pojaw颅ia si臋 autoa颅gres颅ja m.in. w formie gryzienia prze颅dramion, uderza颅nia g艂ow膮 o twarde powierzch颅nie np. 艣cian臋 oraz uderzanie g艂owy d艂o艅颅mi czy szczy颅panie si臋.

Sk膮d u dzieci autystycznych bierze si臋 agresja?

Jed颅nym z prze颅jaw贸w autyz颅mu s膮 ogranic颅zone, szty颅wne zachowa颅nia i zain颅tere颅sowa颅nia. Daj膮 one autystykom poczu颅cie bez颅piecze艅st颅wa. Ka偶颅da zmi颅ana w codzi颅en颅nej rutynie mo偶e wywo艂a膰 z艂o艣膰, kt贸ra mo偶e si臋 objaw颅i膰 zachowaniem agresywnym.agresja u dzieci autystycznych

Dzieci autysty颅czne cz臋s颅to r贸wnie偶 nie rozu颅miej膮, dlaczego ich zachowanie nie jest poprawne. Nie potrafi膮 one tak偶e wyra偶a膰 swoich uczu膰 w spos贸b s艂owny, dlat颅ego uczu颅cie z艂o艣颅ci cz臋s颅to pokazu颅j膮 poprzez agresj臋.

Agres颅ja dziec颅ka autysty颅cznego najcz臋艣颅ciej wyni颅ka z bezrad颅no艣颅ci. Bard颅zo wa偶颅na jest obserwac颅ja autysty颅ka, aby dowiedzie膰 si臋, w jakich sytu颅ac颅jach jego bezrad颅no艣膰 najcz臋艣颅ciej prz颅er颅adza si臋 w z艂o艣膰 i zachowa颅nia agresywne.

Agresja u autystyka- co zrobi膰?

Je艣li u naszego dziec颅ka zauwa偶ymy zachowa颅nia agresy颅wne (a dziecko jest ju偶 po bada颅ni颅ach na autyzm i wiemy, 偶e to zaburze颅nie go doty颅czy), to warto przede wszys颅tkim sko颅rzys颅ta膰 z ter颅apii. Pomoc颅ne b臋d膮 tak偶e roz颅mowy z rodzi颅ca颅mi dzieci autysty颅cznych oraz udzi颅a艂 w warsz颅tat颅ach i wyk艂adach dla rodz颅ic贸w, kt贸re cz臋s颅to s膮 orga颅ni颅zowane przez r贸偶ne fun颅dac颅je. Nale偶y tak偶e pokazy颅wa膰 dziecku w domu, 偶e jego zachowanie jest niew艂a艣颅ci颅we i musi ponie艣膰 jego kon颅sek颅wenc颅je. Autyzm nie powinien by膰 uza颅sad颅nie颅niem pob艂a偶liwo艣ci.autyzm agresja

Jed颅n膮 z form ter颅apii jest ter颅apia behaw颅io颅ral颅na. Jej celem jest naucze颅nie dziec颅ka praw颅id艂owych zachowa艅 oraz reakcji na dane bod藕ce. Sto颅su颅je si臋 w niej metod臋 nagr贸d (wzmoc颅nie艅 pozy颅ty颅wnych), kt贸re pozy颅ty颅wnie wzmac颅ni颅a颅j膮 konkretne zachowanie- po偶膮颅dane zachowa颅nia s膮 nagradzane, a w przy颅pad颅ku zachowa颅nia agresy颅wnego dziecko nie dosta颅je nagrody. Cz臋s颅to ter颅apeu颅ci sto颅su颅j膮 r贸wnie偶 tech颅nik臋 wzmoc颅nienia odwrot颅nego, kt贸ra pole颅ga na pozbaw颅ie颅niu dziec颅ka atrak颅cyjnej dla niego rzeczy po wys颅t膮pi颅e颅niu dzi颅a艂a颅nia niepo偶膮颅danego (agresji).

Powin颅no tak偶e si臋 膰wiczy膰 z dzieck颅iem komu颅nikowanie swoich potrzeb i emocji. Przyk艂ad颅owo, gdy dziecko potrze颅bu颅je do toale颅ty, to powin颅ni艣my uczy膰 go, 偶e ma o tym m贸wi膰, zami颅ast np. szczy颅pa膰. Nale偶y z dzieck颅iem du偶o o tym roz颅maw颅ia膰 i samemu jas颅no komu颅nikowa膰 mu swo颅je emocje.

W przy颅pad颅ku agresy颅wnych autystyk贸w pop颅u颅lar颅na jest te偶 tech颅ni颅ka gospo颅dar颅ki 偶etonowej. Ka偶de w艂a艣颅ci颅we zachowanie dziec颅ka nale偶y nagradza膰 偶etonem, kt贸rym mo偶e by膰 np. nakle颅j颅ka albo kamy颅czek. Za ka偶de zachowanie agresy颅wne dziecku zabier颅amy jeden 偶eton. Uzbieranie konkret颅nej licz颅by 偶eton贸w daje dziecku nagrod臋. O wi臋k颅szej nagrodzie warto powiedzie膰 dziecku wcze艣niej lub wywiesi膰 w widocznym miejs颅cu jej zdj臋颅cie, aby dziecko by艂o zmo颅ty颅wowane do dzia艂ania.

Agresywne zachowania u dzieci autystycznych- leki

Agresy颅wnym autystykom cz臋s颅to poda颅je si臋 tak偶e leki. Maj膮 one dzi颅a艂anie uspoka颅ja颅j膮ce oraz nor颅mal颅izu颅j膮 nas颅tro颅je dziec颅ka. Sto颅su颅je si臋 prze颅wa偶nie leki zjak reagowa膰 na agresj臋 dziecka autystycznego grupy neu颅rolep颅tyk贸w aty颅powych oraz leki prze颅ci颅w颅padaczkowe. Najcz臋艣颅ciej dzieciom autysty颅cznym w przy颅pad颅ku agresji poda颅je si臋 risperi颅don oraz aryp颅ipra颅zol. Rzadziej autystykom zale颅ca si臋 za偶y颅wanie olan颅za颅piny, kloza颅piny oraz kwe颅ti颅apiny, poniewa偶 leki te wywo艂u颅j膮 wi臋cej dzi颅a艂a艅 niepo偶膮颅danych ni偶 risperi颅don i aryp颅ipra颅zol. Z lek贸w o dzi颅a艂a颅niu prze颅ci颅w颅padaczkowym najcz臋艣颅ciej sto颅su颅je si臋 kwas wal颅proinowy oraz kar颅ba颅mazepin臋, ale cz臋艣膰 lekarzy pow膮t颅piewa w ich skuteczno艣膰. Nale偶y pami臋颅ta膰, 偶e lecze颅nie far颅mako颅log颅iczne wprowadza si臋 wy艂膮cznie w przy颅pad颅kach, w kt贸rych ter颅apia nie przynosi zamier颅zonych efek颅t贸w. Powin颅na by膰 ona zawsze pier颅wszym pod颅j臋颅tym krok颅iem. Bard颅zo wa偶ne jest tak偶e poz颅nanie przy颅czyn autyz颅mu na co pozwala颅j膮 spec颅jal颅isty颅czne bada颅nia na autyzm.

Autyzm a badania genetyczne

Je艣li Two颅je dziecko zachowu颅je si臋 agresy颅wnie, to warto wykon颅a膰 test gene颅ty颅czny na autyzm. Mo偶颅na wykon颅a膰 badanie pan颅elowe, kt贸re sprawdzi jedynie geny pow颅i膮zane ze spek颅trum autyz颅mu lub kom颅plek颅sowe badanie mate颅ri颅a艂u gene颅ty颅cznego 鈥 badanie WES.  Badanie to wykonu颅je si臋 za pomoc膮 tech颅nologii NGS (Sek颅wencjonowanie Nowej Generacji).agresja u dzieci z autyzmem

Badanie kom颅plek颅sowe daje r贸wnie偶 mo偶li颅wo艣膰 sprawdzenia wra偶li颅wo艣颅ci dziec颅ka na konkretne sub颅stanc颅je zawarte w lekach. Dzi臋颅ki temu, je艣li autyzm zostanie potwierd颅zony, to dziecku zostan膮 podane bez颅pieczne i skuteczne leki. Przyk艂a颅dem takiego bada颅nia jest test WES pre颅mi颅um. Jest to najnowocze艣niejsze i naj颅dok艂ad颅niejsze badanie na rynku test贸w gene颅ty颅cznych. Jest ono tak偶e wykony颅wane za pomoc膮 tech颅nologii NGS. Badanie WES pre颅mi颅um mo偶颅na wykon颅a膰 z pr贸b颅ki pobranej z krwi lub z wymazu z policzka.

Wi臋cej infor颅ma颅cji

Masz pyta颅nia odno艣nie bada艅 dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz te偶:

Badanie WES cena

Jakie bada颅nia przed szczepi颅e颅niem warto wykona膰?

Co zro颅bi膰 gdy dziecko ci膮颅gle choruje?

2.5/5 鈥 (55 g艂os贸w / g艂osy) 
mail