ūüĎČ Jak uodporniamy organizm dziecka? Jak wzmocnińá jego odpornoŇõńá? Przeskocz do treŇõci
coloalert

Jak uodparniamy organizm dziecka?

UkŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy jest bard¬≠zo waŇľnńÖ czńôŇõ¬≠cińÖ orga¬≠niz¬≠mu czŇāowieka. Dzińô¬≠ki niemu wirusy i bak¬≠terie ŇľyjńÖce w Ňõrodowisku nie sńÖ dla nas niebez¬≠pieczeŇĄst¬≠wem. UkŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy caŇāy czas uczy sińô zwal¬≠czańá nowe drob¬≠nous¬≠tro¬≠je, aby m√≥c nas przed wszys¬≠tkim ochronińá. Jed¬≠nak w przy¬≠pad¬≠ku maŇāych dzieci nie dzi¬≠aŇāa on jeszcze, tak jak u dorosŇāych, wińôc sńÖ one bardziej naraŇľone na infekc¬≠je. PoniŇľej zna¬≠jdziecie odpowiedŇļ na pytanie, jak uod¬≠pornińá orga¬≠nizm dziecka.jak uodparniamy organizm dziecka

 1. Dowiedz sińô, dlaczego dziecko ma sŇāabńÖ odpornoŇõńá
 2. Uod­par­ni­an­ie orga­niz­mu dziecka
 3. Uod¬≠par¬≠ni¬≠an¬≠ie orga¬≠niz¬≠mu dziec¬≠ka- dieta
 4. Uod¬≠par¬≠ni¬≠an¬≠ie orga¬≠niz¬≠mu dziec¬≠ka- akty¬≠wnoŇõńá fizyczna
 5. Jak uod¬≠pornińá orga¬≠nizm niemowlaka?
 6. Uod¬≠por¬≠ni¬≠an¬≠ie orga¬≠niz¬≠mu dziec¬≠ka- jakie bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne wykon¬≠ańá, aby poz¬≠nańá przyczynńô?

Dowiedz sińô, dlaczego dziecko ma sŇāabńÖ odpornoŇõńá

Zan¬≠im zaczniemy wzmac¬≠ni¬≠ańá odpornoŇõńá dziec¬≠ka, warto sińô dowiedzieńá, co jest przy¬≠czynńÖ sŇāabej odpornoŇõ¬≠ci. MoŇľe ona wynikańá z:

 • Niedostate¬≠cznie rozwinińôtego ukŇāadu odpornoŇõciowego
 • NiewŇāaŇõ¬≠ci¬≠wej diety ubo¬≠giej w wit¬≠a¬≠miny i mikroelementy
 • OsŇāa¬≠bi¬≠enia po prze¬≠bytej infekcji i antybiotykoterapii
 • Wrod¬≠zony niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci, kt√≥ry ma podŇāoŇľe genetycznejak uodparniamy organizm niemowlaka

Na ukŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy czŇāowieka skŇāa¬≠da sińô wiele kom√≥rek i biaŇāek. Wszys¬≠tkie jego czńôŇõ¬≠ci majńÖ dokŇāad¬≠nie okreŇõlone funkc¬≠je. KaŇľdy ele¬≠ment jest waŇľny. Niek¬≠t√≥re z nich rozpoz¬≠na¬≠jńÖ ciaŇāa obce w orga¬≠nizmie, a inne muszńÖ je zneu¬≠tral¬≠i¬≠zowańá. JeŇõli ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny funkcjonu¬≠je praw¬≠idŇāowo, to broni sińô przed ciaŇāa¬≠mi obcy¬≠mi bez Ňľad¬≠nego wspomagania.

JeŇõli do naszego orga¬≠niz¬≠mu dostanie sińô ciaŇāo obce np. bak¬≠te¬≠ria, to jest ona od razu ziden¬≠ty¬≠fikowana jako ciaŇāo obce. Nastńôp¬≠nie zosta¬≠je otoc¬≠zona kom√≥rka¬≠mi- neu¬≠tro¬≠fil¬≠a¬≠mi, przez co ginie. JeŇõli do orga¬≠niz¬≠mu wtargnńÖ poje¬≠dyncze bak¬≠terie, to ukŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy sobie z nimi poradzi. Prob¬≠lem pojaw¬≠ia sińô, gdy bak¬≠terii jest wińôcej, a ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny nie ma wystar¬≠cza¬≠jńÖcej iloŇõ¬≠ci neu¬≠tro¬≠fil¬≠ii, aby je zneutralizowańá.

Brak wystar¬≠cza¬≠jńÖcej iloŇõ¬≠ci neu¬≠tro¬≠fil¬≠ii oraz inne niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w funkcjonowa¬≠niu ukŇāadu immuno¬≠log¬≠icznego mogńÖ byńá wynikiem mutacji w budowie gen√≥w. Mutac¬≠je te mogńÖ powodowańá np. schorze¬≠nie z grupy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci. Aktu¬≠al¬≠nie ist¬≠nieje ich okoŇāo 300. AŇľ 170 z nich jest wynikiem mutacji poje¬≠dynczego genu. Nazy¬≠wa sińô to chorobńÖ na tle monogenowym.

Jed¬≠nym z pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci jest zesp√≥Ňā SCID. Jest to bard¬≠zo zŇāoŇľona choro¬≠ba. Dziecko, kt√≥re na nińÖ cier¬≠pi, jest podatne na czńôste infekc¬≠je, kt√≥re sńÖ trudne do wyleczenia np. zapale¬≠nie pŇāuc czy opon m√≥zgowo-rdzeniowych.slaba odpornosc

Wrod¬≠zone niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci nieste¬≠ty sńÖ bard¬≠zo rzad¬≠ko praw¬≠idŇāowo diag¬≠no¬≠zowane. Sza¬≠cu¬≠je sińô, Ňľe aŇľ 80% os√≥b z pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci w Europie nie ma postaw¬≠ionej wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wej diag¬≠nozy. Wyni¬≠ka to z tego, Ňľe niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w dzi¬≠aŇāa¬≠niu ukŇāadu odpornoŇõ¬≠ciowego przyp¬≠isu¬≠je sińô czyn¬≠nikom nat¬≠u¬≠ral¬≠nym. Wielu rodz¬≠ic√≥w powiela opinińô, Ňľe dziecko musi ‚Äúsińô wychorowańá‚ÄĚ. Choro¬≠by z grupy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci nie sńÖ takŇľe diag¬≠no¬≠zowane, poniewaŇľ najczńôŇõ¬≠ciej ich prze¬≠bieg nie jest zbyt gwaŇā¬≠towny. Wyni¬≠ka to z tego, Ňľe pac¬≠jent nie wyglńÖ¬≠da na chorego. MoŇľe mieńá on alergie, czńôŇõ¬≠ciej chorowańá oraz borykańá sińô z chorobńÖ autoim¬≠muno¬≠log¬≠icznńÖ, ale nikt nie dopa¬≠tru¬≠je sińô w tym innej choro¬≠by, poniewaŇľ wrod¬≠zone niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci nie sńÖ w Ňľaden spos√≥b widoczne. Pac¬≠jent nie ma zmienionej budowy ciaŇāa, zachowu¬≠je sińô nor¬≠mal¬≠nie. Jedynym sposobem zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠nia tych chor√≥b jest diag¬≠noza gene¬≠ty¬≠cz¬≠na, kt√≥ra poz¬≠woli na wdroŇľe¬≠nie efek¬≠ty¬≠wnego leczenia oraz wzmoc¬≠nie¬≠nie odpornoŇõ¬≠ci pacjenta.

W przy¬≠pad¬≠ku obniŇľonej odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka warto wykon¬≠ańá bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne, kt√≥re wskaŇľńÖ nam jej przy¬≠czynńô (m. in. czy nie jest to SCID) Bez znalezienia podŇāoŇľa osŇāa¬≠bi¬≠enia odpornoŇõ¬≠ci, jej wzmac¬≠ni¬≠an¬≠ie moŇľe nie mieńá sensu.

Uodparnianie organizmu dziecka

Pro¬≠ces uod¬≠par¬≠ni¬≠a¬≠nia orga¬≠niz¬≠mu dziec¬≠ka moŇľe bard¬≠zo dŇāu¬≠go trwańá. NajwaŇľniejsza w nim jest kon¬≠sek¬≠wenc¬≠ja- nie wzmoc¬≠n¬≠imy odpornoŇõ¬≠ci dziec¬≠ka w cińÖgu kilku dni. Pod¬≠stawńÖ pro¬≠ce¬≠su uod¬≠par¬≠ni¬≠a¬≠nia jest wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wa dieta, akty¬≠wnoŇõńá fizy¬≠cz¬≠na oraz odpowied¬≠nia iloŇõńá snu. Bez tego nie ma po co podawańá dziecku wit¬≠a¬≠min czy suple¬≠men¬≠t√≥w. BńôdńÖ one po pros¬≠tu nieskuteczne. Nie naleŇľy sińô¬≠gańá takŇľe po Ňľadne lekarst¬≠wa na odpornoŇõńá, poniewaŇľ ich skŇāad pozostaw¬≠ia wiele do Ňľyczenia.

Uodparnianie organizmu dziecka- dieta

Dieta jest bard¬≠zo waŇľnym ele¬≠mentem uod¬≠par¬≠ni¬≠a¬≠nia orga¬≠niz¬≠mu dziec¬≠ka. WaŇľne jest, aby byŇāa ona boga¬≠ta w wit¬≠a¬≠m¬≠inńô C i betakaroten. Warto wybier¬≠ańá takie pro¬≠duk¬≠ty, kt√≥re dziecku smaku¬≠jńÖ i podawańá je w atrak¬≠cyjnej wiz¬≠ual¬≠nie formie. Wit¬≠a¬≠m¬≠inńô C i betakaroten zna¬≠jdziemy w:jak uodparniamy organizm niemowlaka

 • Porzeczce
 • Natce pietrusz¬≠ki
 • Czer¬≠wonej papryce
 • Bruk¬≠selce
 • BrokuŇāach
 • Szczy¬≠p¬≠i¬≠orku
 • Marchew¬≠ce
 • Szpinaku
 • Porze
 • Czosnku
 • Cebu¬≠li
 • Kiwi
 • PomaraŇĄczach

WaŇľne jest takŇľe, aby w diecie dziec¬≠ka znalazŇāy sińô kiszon¬≠ki, poniewaŇľ sńÖ one Ňļr√≥dŇāem kwa¬≠su mlekowego, kt√≥ry wpŇāy¬≠wa na florńô jeli¬≠towńÖ. Hamu¬≠jńÖ one r√≥wnieŇľ rozw√≥j pato¬≠gen√≥w w jeli¬≠tach. W posiŇākach dzieci powin¬≠na sińô wińôc znaleŇļńá kapus¬≠ta i og√≥r¬≠ki kiszone.

Do posiŇāk√≥w dzieci warto dorzu¬≠cańá takŇľe orzechy peŇānoziar¬≠niste. SńÖ one Ňļr√≥dŇāem cynku, kt√≥ry jest waŇľny w walce z wirusami.

Uodparnianie organizmu dziecka- aktywnoŇõńá fizyczna

W uod¬≠par¬≠ni¬≠a¬≠n¬≠iu orga¬≠niz¬≠mu dziec¬≠ka waŇľ¬≠na jest takŇľe wit¬≠a¬≠m¬≠i¬≠na D3. Jej syn¬≠tezńô sty¬≠mu¬≠lu¬≠je pobyt na sŇāoŇĄcu. Warto wińôc zabier¬≠ańá dziecko na spac¬≠er lub orga¬≠ni¬≠zowańá mu r√≥Ňľne zabawy ruchowe na ŇõwieŇľym powietrzu.

Jak uodpornińá organizm niemowlaka?

Uod¬≠por¬≠ni¬≠an¬≠ie orga¬≠niz¬≠mu niemowla¬≠ka wyglńÖ¬≠da inaczej niŇľ uod¬≠par¬≠ni¬≠an¬≠ie orga¬≠niz¬≠mu starszego dziec¬≠ka. UkŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy malucha jest jeszczejak uodparniamy organizm dziecka sŇāabo przys¬≠tosowany do obrony orga¬≠niz¬≠mu. Nie oznacza to jed¬≠nak, Ňľe dziecko musi prze¬≠jŇõńá wiele infekcji, aby zaczńÖŇā on wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wie dzi¬≠aŇāańá. U niemowla¬≠ka pod¬≠stawńÖ uod¬≠par¬≠ni¬≠a¬≠nia takŇľe jest dieta. Najko¬≠rzyst¬≠niejsze dla dziec¬≠ka bńôdzie karmie¬≠nie pier¬≠sińÖ, kt√≥re zapo¬≠b¬≠ie¬≠ga prze¬≠dosta¬≠niu sińô bak¬≠terii do krwioo¬≠biegu. JeŇõli mama prze¬≠chodzi infekcjńô, to dziecko poprzez karmie¬≠nie uod¬≠par¬≠nia sińô na wirusy, kt√≥re jńÖ wywoŇāaŇāy. W mleku mamy zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô takŇľe pre¬≠bio¬≠ty¬≠czne oligosachary¬≠dy, czyli cukry zŇāoŇľone, kt√≥re przy¬≠cińÖ¬≠ga¬≠jńÖ ‚Äúdobre bak¬≠terie‚ÄĚ i przez to wzmac¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ odpornoŇõńá dziecka.

W przy¬≠pad¬≠ku niemowla¬≠ka bard¬≠zo waŇľne jest reg¬≠u¬≠larne wietrze¬≠nie pokoi. Tem¬≠per¬≠atu¬≠ra w poko¬≠ju, w kt√≥rym prze¬≠by¬≠wa niemowlak, powin¬≠na wynosińá od 19 do 22 stop¬≠ni Cel¬≠sjusza. Dziec¬≠ka nie wol¬≠no takŇľe ubier¬≠ańá zbyt grubo, aby sińô nie prze¬≠grza¬≠Ňāo. Malucha naleŇľy takŇľe zabier¬≠ańá reg¬≠u¬≠larnie na spacery.

Uodpornianie organizmu dziecka- jakie badania genetyczne wykonańá, aby poznańá przyczynńô?

Aby sprawdz¬≠ińá, czy przy¬≠czynńÖ sŇāabej odpornoŇõ¬≠ci dziec¬≠ka sńÖ geny, to musimy przeprowadz¬≠ińá bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. Jed¬≠nym z takich badaŇĄ jest test WES. Jest to najnowoczeŇõniejsze i najbardziej pre¬≠cyzyjne badanie na rynku test√≥w DNA. Wykry¬≠je ono potenc¬≠jalne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci. Badanie WES wykonu¬≠je sińô za pomocńÖ tech¬≠nologii NGS (Sek¬≠wencjonowa¬≠nia Nowej Gen¬≠er¬≠acji). Anal¬≠izie pod¬≠da¬≠je sińô w nim eksomy, kt√≥re opowiada¬≠jńÖ za 89% chor√≥b o podŇāoŇľu gene¬≠ty¬≠cznym. W sum¬≠ie w bada¬≠niu WES sprawdza sińô 23 000 gen√≥w.

Ist¬≠nieje takŇľe rozsz¬≠er¬≠zona wer¬≠s¬≠ja bada¬≠nia WES- test WES Pre¬≠mi¬≠um. Opr√≥cz eksom√≥w sprawdzane sńÖ w nim takŇľe dobrze poz¬≠nane przez gene¬≠tykńô introny, kt√≥re odpowiada¬≠jńÖ za 11% chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. MoŇľ¬≠na w tym rodza¬≠ju bada¬≠nia WES r√≥wnieŇľ sprawdz¬≠ińá wraŇľli¬≠woŇõńá pac¬≠jen¬≠ta na konkretne leki. Anal¬≠izie pod¬≠da¬≠je sińô 89 sub¬≠stancji, kt√≥re zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô w 550 lekach.

Oba bada¬≠nia moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá z pr√≥b¬≠ki pobranej z krwi lub z wymazu z policz¬≠ka. SńÖ one niein¬≠wazyjne i bezbolesne. Na wynik czeka sińô 6‚Äď7 tygodni.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ na odpornoŇõńá?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

‚≠źBadanie WES cena

‚≠źBada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne u dzieci

‚≠źBadanie FRAX ‚ÄĒ czym jest?

OceŇĄ
mail