ūüíČ Jak wyglńÖda badanie przed szczepieniem? Zyskaj pewnoŇõńá ūüíČ Przeskocz do treŇõci
coloalert

Jak wyglńÖda badanie przed szczepieniem?

W dzisiejszych cza¬≠sach powielane sńÖ czńôs¬≠to nieprawdzi¬≠we infor¬≠ma¬≠c¬≠je o szkodli¬≠woŇõ¬≠ci szczepieŇĄ. WedŇāug tych danych szczepi¬≠on¬≠ki powodu¬≠jńÖ NOP‚ÄĎy, czyli NiepoŇľńÖ¬≠dane Odczyny Poszczepi¬≠enne. Infor¬≠ma¬≠c¬≠je te powodu¬≠jńÖ, Ňľe wielu rodz¬≠ic√≥w zas¬≠tanaw¬≠ia sińô, czy zaszczepi¬≠e¬≠nie dziec¬≠ka jest dobrym pomysŇāem.jak wyglńÖda badanie przed szczepieniem

Wszys¬≠tkie infor¬≠ma¬≠c¬≠je, pod¬≠da¬≠jńÖce wńÖt¬≠pli¬≠woŇõ¬≠ci bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepi¬≠onek, sńÖ bŇāńôdne. Dzieci warto szczepińá, poniewaŇľ moŇľe to je uchronińá przed niebez¬≠pieczny¬≠mi choroba¬≠mi. Ist¬≠niejńÖ oczy¬≠wiŇõ¬≠cie przy¬≠pad¬≠ki, w kt√≥rych ze szczepi¬≠enia naleŇľy zrezyg¬≠nowańá lub je odroczyńá. Aby mieńá pewnoŇõńá, Ňľe nasze dziecko moŇľe bez¬≠piecznie przyjńÖńá szczepi¬≠onkńô, warto wykon¬≠ańá bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem.

  1. Jakie bada¬≠nia powin¬≠no sińô wykon¬≠ańá przed szczepieniem?
  2. W jakim przy¬≠pad¬≠ku naleŇľy zrezyg¬≠nowańá lub odroczyńá szczepienie?
  3. Bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem ‚Äď bada¬≠nia genetyczne

Jakie badania powinno sińô wykonańá przed szczepieniem?

Przed przyjńô¬≠ciem szczepi¬≠on¬≠ki kaŇľdy pac¬≠jent powinien prze¬≠jŇõńá kwal¬≠i¬≠fikacjńô. NajczńôŇõ¬≠ciej lekarz osŇāuchu¬≠je dziecko i zaglńÖ¬≠da mu do gardŇāa, a nastńôp¬≠nie przeprowadza wywiad z rodz¬≠icem. Niek¬≠t√≥rym rodz¬≠i¬≠com wyda¬≠je sińô jed¬≠nak, Ňľe po takim bada¬≠niu lekarz ma zbyt maŇāo infor¬≠ma¬≠cji, aby zak¬≠wal¬≠i¬≠fikowańá dziecko do szczepi¬≠enia. Jed¬≠nak wbrew pozorom takie badanie m√≥wi lekar¬≠zowi juŇľ doŇõńá duŇľo o stanie zdrowia dziec¬≠ka i moŇľe on pod¬≠jńÖńá decyzjńô o szczepieniu.szczepińá czy nie

Oczy¬≠wiŇõ¬≠cie ist¬≠niejńÖ wyjńÖt¬≠ki, w kt√≥rych taka kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepieŇĄ nie jest wystar¬≠cza¬≠jńÖ¬≠ca. W takim przy¬≠pad¬≠ku pedi¬≠atra kieru¬≠je pac¬≠jen¬≠ta na bada¬≠nia krwi i moczu oraz bada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne u dziec¬≠ka. Czńôs¬≠to konieczne jest r√≥wnieŇľ wyko¬≠nanie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dziec¬≠ka. Warto je wykon¬≠ańá, poniewaŇľ wiele chor√≥b o podŇāoŇľu gene¬≠ty¬≠cznym przez kil¬≠ka lat moŇľe nie objaw¬≠iańá sińô w Ňľaden charak¬≠terysty¬≠czny spos√≥b.

Dla poczu¬≠cia spoko¬≠ju i pewnoŇõ¬≠ci rodz¬≠ice czńôs¬≠to wykonu¬≠jńÖ dzieciom bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem we wŇāas¬≠nym zakre¬≠sie, aby mieńá pewnoŇõńá, Ňľe po szczepi¬≠e¬≠niu nie wys¬≠tńÖpińÖ Ňľadne niepoŇľńÖ¬≠dane dzi¬≠aŇāa¬≠nia np. stan zapal¬≠ny czy zaburzenia krzepli¬≠woŇõ¬≠ci krwi.

W jakim przypadku naleŇľy zrezygnowańá lub odroczyńá szczepienie?

Pod¬≠stawńÖ do odroczenia lub zrezyg¬≠nowa¬≠nia ze szczepi¬≠enia sńÖ prze¬≠waŇľnie schorzenia, kt√≥re rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô bezob¬≠ja¬≠wowo. W takim przy¬≠pad¬≠kach dziecko prze¬≠waŇľnie wyglńÖ¬≠da na zdrowe, wińôc nikt nie pode¬≠jrze¬≠wa niebez¬≠piecznej choro¬≠by. Schorzenia te majńÖ najczńôŇõ¬≠ciej podŇāoŇľe gene¬≠ty¬≠czne, wińôc warto wykon¬≠ańá testy gene¬≠ty¬≠czne. PotwierdzńÖ lub wyk¬≠luczńÖ one chorobńô, co pomoŇľe uniknńÖńá skutk√≥w ubocznych po przyjńô¬≠ciu szczepionki.jak wyglńÖda badanie przed szczepieniem

Zrezyg¬≠nowańá ze szczepi¬≠enia muszńÖ oso¬≠by boryka¬≠jńÖce sińô z chorobńÖ z grupy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci (PNO). SńÖ to choro¬≠by o podŇāoŇľu gene¬≠ty¬≠cznym. Schorzenia te uniemoŇľli¬≠wia¬≠jńÖ ukŇāad¬≠owi odpornoŇõ¬≠ciowe¬≠mu praw¬≠idŇāowe dzi¬≠aŇāanie. Oso¬≠by z PNO sńÖ bard¬≠zo podatne na r√≥Ňľne infekc¬≠je i bard¬≠zo cińôŇľko je prze¬≠chodzńÖ. Do grupy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci naleŇľy np. zesp√≥Ňā Wiskot¬≠ta i Aldricha, cińôŇľ¬≠ki zŇāoŇľony niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci (SCID), przewlekŇāa choro¬≠ba ziar¬≠ni¬≠akowa (CGD) czy selek¬≠ty¬≠wny niedob√≥r immunoglob¬≠u¬≠lin A. Niebez¬≠piecznym powikŇāaniem chor√≥b z grupy PNO sńÖ nowot¬≠wory oraz sep¬≠sa. Oso¬≠by chore na jeden z pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci nie mogńÖ szczepińá sińô tzw. Ňľywy¬≠mi szczepi¬≠onka¬≠mi. Nie mogńÖ wińôc oni przyjńÖńá szczepi¬≠on¬≠ki prze¬≠ci¬≠wko gruŇļl¬≠i¬≠cy, odrze, Ňõwince, r√≥Ňľy¬≠czce (czyli szczepi¬≠on¬≠ki MMR) oraz ospie wietrznej. Nie ma jed¬≠nak prze¬≠ci¬≠wwskazaŇĄ do przyj¬≠mowa¬≠nia szczepi¬≠onek martwych, dzińô¬≠ki kt√≥rym zysku¬≠je sińô odpornoŇõńá na choro¬≠by zakaŇļne. Z powodu choro¬≠by moŇľe byńá jed¬≠nak konieczne podanie dw√≥ch dawek szczepi¬≠on¬≠ki martwej.

odroczenie szczepieniaZ kolei w przy¬≠pad¬≠ku choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe zostańá odroc¬≠zone. Ta gru¬≠pa schorzeŇĄ powodu¬≠je nierozkŇāadanie wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wie sub¬≠stancji, kt√≥re przyswa¬≠jamy z poŇľy¬≠wie¬≠niem. Skutku¬≠je to gro¬≠madze¬≠niem sińô w orga¬≠nizmie niebez¬≠piecznych sub¬≠stancji, kt√≥re mogńÖ uszkodz¬≠ińá organy. Schorzenia te r√≥wnieŇľ sńÖ wywoŇāane czyn¬≠nika¬≠mi gene¬≠ty¬≠czny¬≠mi. Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne mogńÖ wsp√≥Ňāwys¬≠tńôpowańá z objawa¬≠mi autysty¬≠czny¬≠mi oraz op√≥Ňļnie¬≠niem roz¬≠wo¬≠ju intelek¬≠tu¬≠al¬≠nego. Choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na to np. feny¬≠loke¬≠tonuria czy fruk¬≠tozemia. Choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na nie jest prze¬≠ci¬≠wwskazaniem do szczepi¬≠enia, ale moŇľe byńá powo¬≠dem jego odroczenia. To, czy dziecko moŇľe przyjńÖńá szczepi¬≠onkńô, jest zaleŇľne od jego stanu zdrowia. Dziecko z chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ powin¬≠no byńá takŇľe dobrze przy¬≠go¬≠towane do przyjńô¬≠cia szczepi¬≠on¬≠ki oraz mon¬≠i¬≠torowane zaraz po niej, poniewaŇľ moŇľe dojŇõńá do gro¬≠madzenia sińô niebez¬≠piecznej sub¬≠stancji. Jest to tzw. stan dekom¬≠pen¬≠sacji metabolicznej.

Badania przed szczepieniem ‚Äď badania genetyczne

Aby byńá pewnym, Ňľe po szczepi¬≠e¬≠niu nie wys¬≠tńÖpińÖ Ňľadne dzi¬≠aŇāa¬≠nia niepoŇľńÖ¬≠dane, warto wykon¬≠ańá bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. PotwierdzńÖ one czy dziecko cier¬≠pijak wyglńÖda badanie przed szczepieniem na chorobńô z grupy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci czy chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych. Lekarze najczńôŇõ¬≠ciej zale¬≠ca¬≠jńÖ wyko¬≠nanie bada¬≠nia kom¬≠plek¬≠sowego np. tes¬≠tu WES profilaktyka.

Badanie WES pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠ka pod¬≠da¬≠je anal¬≠izie caŇāy mate¬≠ri¬≠aŇā gene¬≠ty¬≠czny czŇāowieka, czyli 23 000 gen√≥w. Jest ono wykony¬≠wane za pomocńÖ tech¬≠nologii NGS (Sek¬≠wencjonowa¬≠nia Nowej Gen¬≠er¬≠acji). Jest to bard¬≠zo dokŇāadne i czuŇāe badanie. MoŇľ¬≠na je wykon¬≠ańá z pr√≥b¬≠ki pobranej z krwi lub wymazu z policz¬≠ka. Wymaz moŇľ¬≠na pobrańá samodziel¬≠nie w domu. Jest to proste i bezbolesne, a dodatkowo nie stre¬≠su¬≠je dziec¬≠ka wiz¬≠ytńÖ w przy¬≠chod¬≠ni. Na wynik bada¬≠nia oczeku¬≠je sińô okoŇāo 6‚Äď7 tygod¬≠ni. Jest to ide¬≠alne badanie jako badanie przed szczepi¬≠e¬≠niem.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

‚≠źBadanie WES cena

‚≠źBada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne u dzieci

‚≠źBadanie FRAX ‚ÄĒ czym jest?

OceŇĄ
mail