Nieinwazyjna diagnostyka raka jelita grubego - test ColoAlert ® Przeskocz do treści
coloalert

Przełom w diagnostyce: nieinwazyjny test na raka jelita grubego ColoAlert®

Rak jeli­ta grubego to choro­ba, która częs­to jest diag­no­zowana dopiero w zaawan­sowanym sta­di­um. Znacznie mniejsza to szanse pac­jen­ta na poko­nanie choro­by. Rozwiązaniem tego prob­le­mu jest innowa­cyjny test na raka jeli­ta grubego — ColoAlert®. Dowiedz się, jak dzi­ała ten skuteczny i wygod­ny test!test na raka jelita grubego

Spis treś­ci:

  1. Test na raka jeli­ta grubego — dlaczego warto go wykonać?
  2. Kolonoskopia jako pod­sta­wowy test na raka jeli­ta grubego
  3. ColoAlert ® — nowość w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego

Test na raka jelita grubego — dlaczego warto go wykonać?

Rak jeli­ta grubego to pod­stęp­na choro­ba, która częs­to jest wykry­wana zbyt późno. Nieste­ty w kon­sek­wencji wielu pac­jen­tów prze­gry­wa walkę z chorobą. W Polsce rocznie na raka jeli­ta grubego umiera aż 12 000 osób[1] . Oznacza to, że dzi­en­nie śmierć ponoszą nawet 32 oso­by. Takiego losu moż­na uniknąć jedynie dzię­ki wczes­nej diag­nozie. Rak jeli­ta grubego wykry­ty we wczes­nym sta­di­um roz­wo­ju jest niemal w 100% wyleczalny.

Kolonoskopia jako podstawowy test na raka jelita grubego

Stan­dar­d­owym badaniem diag­nos­ty­cznym w przy­pad­ku pode­jrzenia raka jeli­ta grubego jest kolonoskopia. Pozwala ona na dokładne obe­jrze­nie wnętrza jeli­ta grubego pac­jen­ta, w celu wykrycia polipów, guzów i innych niepoko­ją­cych zmi­an. Jest ona przeprowadzana przez wprowadze­nie kamery i innych za pomocą spec­jal­nej rur­ki i innych spec­jal­nych narzędzi do odby­tu pacjenta.
Wielu pac­jen­tów próbu­je uniknąć kolonoskopii ze wzglę­du na wstyd czy obawę przed bólem. W kon­sek­wencji nie pod­da­ją się oni diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego. Przekła­da się to na zbyt późne wykry­wanie choro­by i wysoką śmiertelność.

ColoAlert ® — nowość w diagnostyce raka jelita grubego

Kolonoskopia przes­ta­je być jedyną dostęp­ną metodą diag­nos­ty­ki raka jeli­ta grubego. Pac­jen­ci chcą­cy uniknąć tego bada­nia, mają alter­naty­wę. Jest nią test na raka jeli­ta grubego — ColoAlert®. Badanie to pole­ga na anal­izie prób­ki kału, dzię­ki czemu jest bezbolesne i kom­for­towe dla pac­jen­ta. Dla zwięk­szenia kom­for­tu prób­ka może zostać pobrana we włas­nym domu, a następ­nie przekazana do lab­o­ra­to­ri­um do analizy.
Test ColoAlert® jest równie skuteczny co kolonoskopia. Jego czułość wynosi 85%, a specy­ficzność 92% [2]. Jego dokład­ność moż­na więc porów­nać z kolonoskopią. Umożli­wia to anal­iza prób­ki pod kątem czterech następu­ją­cych składników:

  • Stęże­nie ludzkiego DNA w kale, które inten­sy­wnie się nam­naża­ją i są wydalane wraz z kałem w przy­pad­ku obec­noś­ci guza
  • Mutac­ja w genie KRAS charak­terysty­cz­na dla raka jeli­ta grubego.
  • Mutac­ja w genie BRAF charak­terysty­cz­na dla raka jeli­ta grubego.
  • Obec­ność krwi uta­jonej w kale, która pojaw­ia się w przy­pad­ku guza

Musimy pamię­tać, że test ColoAlert® nie zastępu­je kolonoskopii. Jest on jedynie jej uzu­pełnie­niem. Badanie to warto przeprowadz­ić na początku pro­ce­su diag­nozy. Dzię­ki temu unikniemy naty­ch­mi­as­towego wykony­wa­nia kolonoskopii. Przeprowadz­ić może­my ją dopiero po wykryciu ewen­tu­al­nych niepraw­idłowoś­ci w teś­cie ColoAlert®.

Źródła:

  1. https://www.zwrotnikraka.pl/przerzutowy-rak-jelita-grubego/
  2. Dollinger MM et al. (2018), Clin­Lab 64(10), 1719–1730.
Oceń
mail