Co powoduje zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci? Przeskocz do treści
coloalert

Wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe — przyczyny

Niemowlę­ta częs­to miewa­ją prob­le­my z praw­idłowym napię­ciem mięśniowym. U niek­tórych jest ono wzmożone, a u innych obniżone. Taki stan może być wywołany przez różne czyn­ni­ki. Sprawdź, jakie są najczęst­sze przy­czyny obniżonego i wzmożonego napię­cia mięśniowego u niemowlaka!obniżone napięcie mięśniowe przyczyny

Spis treś­ci:

  1. Niepraw­idłowe napię­cie mięśniowe u niemowla­ka — przyczyny
  2. Przy­czyny wzmożonego napię­cia mięśniowego u niemowlaka
  3. Przy­czyny obniżonego napię­cia mięśniowego u niemowlaka

Nieprawidłowe napięcie mięśniowe u niemowlaka — przyczyny

Zaburzenia napię­cia mięśniowego spowodowane są niepraw­idłowym funkcjonowaniem układu ner­wowego dziec­ka. W kon­sek­wencji mięśnie nie odbier­a­ją od niego praw­idłowych syg­nałów. Taki stan wywołany może być przez:

  •  Przy­czyny około­porodowe — do tej kat­e­gorii zal­icza­ją się wszelkie kom­p­likac­je, które pojaw­iły się w trak­cie ciąży lub poro­du, takie jak pale­nie papierosów czy prze­jś­cie infekcji w ciąży.
  • Przy­czyny środowiskowe — zwyk­le są to niepraw­idłowo wykony­wane czyn­noś­ci opiekuńc­zo-wychowaw­cze np. niepraw­idłowe trzy­manie dziec­ka czy niepoprawny sposób karmienia.
  • Przy­czyny gene­ty­czne, czyli mutac­je w genach – w tym przy­pad­ku niepraw­idłowe napię­cie mięśniowe jest objawem chorób gene­ty­cznych, takich jak zespół łam­li­wego chro­mo­so­mu X czy choro­by meta­bol­iczne.

Przyczyny wzmożonego napięcia mięśniowego u niemowlaka

Obniżone napię­cie mięśniowe u dzieci objaw­iać może się poprzez częsty płacz, zwięk­szoną ner­wowość, wygi­nanie ciała w ksz­tałt litery C oraz częste zasikanie piąstek. Dzieci z tym prob­le­mem mogą mieć także prob­le­my ze spoko­jnym snem.

Wzmożone napię­cie mięśniowe może mieć przy­czyny około­porodowe, środowiskowe i gene­ty­czne. Bard­zo częs­to jest ono także następst­wem innych schorzeń, takich jak:

Wzmożone napię­cie częś­ciowe jest także częstym następst­wem wcześ­ni­act­wa i niskiej masy urodzeniowej u dzieci.

Przyczyny obniżonego napięcia mięśniowego u niemowlaka

Dzieci z obniżonym napię­ciem mięśniowym dość słabo reagu­ją na bodźce. Przy­padłość ta powodu­je również rzad­ki płacz i prob­le­my ze ssaniem pier­si. Dzieci mogą również być wiotkie i “przele­wać się przez ręce” w trak­cie noszenia.
Obniżone napię­cie mięśniowe u niemowla­ka bard­zo częs­to wys­tępu­je wraz z choroba­mi układu ner­wowo-mięśniowego, taki­mi jak rdzeniowy zanik mięśni (SMA) czy neu­ropa­tia. Może ono także być powikłaniem niedotle­nienia w trak­cie poro­du, krwaw­ienia śród­cza­szkowego czy zakaże­nia ośrod­kowego układu nerwowego.

Oceń
mail