Przeskocz do treści
coloalert

Mózgowe porażenie dziecięce — co to za choroba? Jak się objawia?

Móz­gowe poraże­nie dziecięce (MPD) to zespół chorób spowodowanych uszkodze­niem mózgu. Zwyk­le dochodzi do niego w okre­sie około­porodowym. Na MPD cho­ru­je jed­no na 500 dzieci. Pier­wsze objawy zaburzenia zauważyć może­my u kilku­miesięcznego niemowla­ka. Dziecięce poraże­nie móz­gowe nieste­ty jest nieuleczalne. Może­my jedynie wprowadz­ić ter­apię, która ułatwi dziecku codzi­enne funkcjonowanie.mózgowe porażenie dziecięce

Spis treś­ci:

1. Co to jest móz­gowe poraże­nie dziecięce?
2. Dziecięce poraże­nie móz­gowe — czyn­ni­ki ryzyka
3. Móz­gowe poraże­nie dziecięce — objawy
4. Dziecięce poraże­nie móz­gowe — diagnostyka
5. Móz­gowe poraże­nie dziecięce — leczenie

Co to jest mózgowe porażenie dziecięce?

Dziecięce poraże­nie móz­gowe to gru­pa chorób. Powodu­je ona zaburzenia roz­wo­ju psy­chomo­to­rycznego u dzieci.
Uszkodze­nie mózgu pow­stałe w życiu płodowym lub okre­sie około­porodowym jest bezpośred­nim czyn­nikiem wywołu­ją­cym poraże­nie móz­gowe. Przy­czyny takiego stanu mogą być różne. Najczęś­ciej uszkodze­nie mózgu jest wywołane przez niedotle­nie­nie, niedokr­wie­nie, zatru­cie toksy­na­mi oraz wady gene­ty­czne.

Dzieci z poraże­niem móz­gowym mogą funkcjonować na różnym poziomie. Niek­tóre z nich mogą jedynie niesta­bil­nie chodz­ić lub mieć prob­lem z pre­cyzyjny­mi rucha­mi dłoni. Inne z kolei nie są w stanie poruszać się bez spec­jal­isty­cznego sprzętu.

Dziecięce porażenie mózgowe — czynniki ryzyka

Lekarze wyróż­ni­a­ją kil­ka czyn­ników, które mogą się przy­czynić do pow­sta­nia poraże­nia móz­gowego. Zal­icza się do nich:

● Picie alko­holu w ciąży
● Pale­nie papierosów w ciąży
● Prze­jś­cie w ciąży infekcji np. tok­so­plaz­mozy, róży­cz­ki czy cytomegalii
● Ciąża mnoga
● Wcześniactwo
● Niedobór kwa­su foliowego

Mózgowe porażenie dziecięce — objawy

Niepraw­idłowe funkcjonowanie moto­ryczne to główny symp­tom wywołany przez móz­gowe poraże­nie dziecięce. Pier­wsze objawy tego zaburzenia zwyk­le są widoczne między 3 a 5 miesiącem życia. Rodz­ice właśnie wtedy zauważa­ją, że ich dziecko nie opanowało umiejęt­noś­ci charak­terysty­cznych dla danego wieku. Maluszek może np. mieć prob­le­my z pod­nosze­niem głów­ki czy nauką samodziel­nego siadania.

Dziecięce poraże­nie móz­gowe może wywołać także inne objawy. Należą do nich:

● Prob­le­my z napię­ciem mięśniowym
● Asym­e­tryczne układanie się dziec­ka po 3 miesiącu życia (wcześniej jest to normalne)
● Trud­noś­ci z jedzeniem
● Zaburzenia wzroku i słuchu
● Przykur­cze mięśni
● Niepraw­idłowa postawa ciała
● Zaburzenia mowy
● Wiotkość

Dziecięce porażenie mózgowe — diagnostyka

Dziecięce poraże­nie móz­gowe to tak różnorodne zaburze­nie, że nie ist­nieją kry­te­ria rozpoz­nawa­nia go. W kon­sek­wencji diag­noza MPD jest trud­na i czasochłon­na. Zawsze rozpoczy­na się ona od roz­mowy z rodzi­ca­mi dziec­ka. Lekarz zada im pyta­nia o prze­bieg ciąży i poro­du i rozwój dziec­ka. Na roz­mowę warto zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka.

W przy­pad­ku pode­jrzenia MPD lekarze zwyk­le zale­ca­ją badanie neu­ro­log­iczne, w którym oce­nia się funkcjonowanie mięśni dziec­ka oraz pojaw­ia­jące się odruchy. Konieczne może być także badanie wzroku i słuchu oraz badanie obra­zowe np. tomo­grafia kom­put­erowa czy USG.

Mózgowe porażenie dziecięce — leczenie

Móz­gowe poraże­nie dziecięce to nieuleczalne zaburze­nie. Możli­wa jest jed­nak ter­apia, która zmin­i­mal­izu­je jego objawy. Jej rodzaj dobiera się do stop­nia zaawan­sowa­nia MPD u pac­jen­ta. Dostęp­ne możli­woś­ci to:

● Fizjoter­apia metodę NDT Boobath
● Fizjoter­apia metodą Vojty
● Zabie­gi neu­rochirur­giczne i ortopedyczne
● Lecze­nie farmakologiczne
● Ter­apia logopedyczna
● Ter­apia pedagogiczna

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail