Kandydoza jamy ustnej, drożdżyca skóry - objawy oraz leczenie Przeskocz do treści
coloalert

Kandydoza jamy ustnej, drożdżyca skóry — objawy oraz leczenie

Kandy­doza jamy ust­nej oraz drożdży­ca skóry rozwi­ja­ją się w wyniku nad­miernego nam­noże­nia grzy­bów. W przy­pad­ku zakaże­nia układu pokar­mowego najczęś­ciej są to drożdża­ki z rodza­ju Can­di­da sp., nato­mi­ast skórę mogą zaatakować grzy­by drożdżopodob­ne, pleśnie, a także der­matofi­ty Trychopy­ton sp. Po czym poz­nać kandy­dozę i drożdży­cę? Na czym pole­ga lecze­nie? Podpowiadamy.kandydoza

Spis treś­ci:

1. Kandy­doza jamy ust­nej — co to za choroba?
2. Drożdży­ca skóry — co to za choroba?
3. Kandy­doza — objawy zakaże­nia grzybiczego
4. Kandy­doza jamy ust­nej — diag­nos­ty­ka i leczenie
5. Drożdży­ca skóry — diag­nos­ty­ka i leczenie

Kandydoza jamy ustnej — co to za choroba?

Kandy­doza to zakaże­nie wynika­jące z nad­miernego nam­noże­nia w orga­nizmie grzy­bów z rodza­ju Can­di­da sp. W przy­pad­ku kandy­dozy jamy ust­nej najczęś­ciej za infekcję odpowia­da gatunek Can­di­da albi­cans [1]. Jego nam­naża­niu się sprzy­ja niehigien­iczny tryb życia: alko­holizm, niedoży­wie­nie i niedobo­ry wit­a­minowe oraz zaży­wanie narko­tyków. Zakaże­nia grzy­bicze są częste także u osób, u których [1]:

• doszło do ciężkiego oparzenia lub zranienia,
• stosowano przez dłu­gi czas antybiotykoterapię,
• zdi­ag­no­zowano choro­by nowot­worowe, ostre zapale­nie trzust­ki schorzenia zakaźne (wiru­sowe i bak­teryjne), cukrzy­cę lub zaburzenia odpornoś­ci (wrod­zone oraz nabyte).

Drożdżyca skóry — co to za choroba?

Drożdży­ca skóry, czyli nad­mierne nam­noże­nie się grzy­bów drożdżopodob­nych w obrę­bie skóry, to jed­na z częst­szych przy­czyn wiz­y­ty u lekarza der­ma­tolo­ga. Wbrew pozorom choro­ba ta nie wyni­ka z braku higieny, drożdży­cy sprzy­ja­ją czyn­ni­ki, takie jak [2]:

• częste poży­czanie ręczników od innych osób,
• częste przymierzanie obuwia w sklepie,
• dotykanie bez­dom­nych zwierząt,
• korzys­tanie ze wspól­nych urządzeń san­i­tarnych (np. pryszniców na base­nie lub siłowni),
• korzys­tanie z usług kos­me­ty­cz­ki w ośrod­kach odnowy biologicznej,
• nosze­nie bielizny wyko­nanej z tworzyw sztucznych,
• nosze­nie niewygod­nego obuwia,
• nosze­nie poży­c­zonego obuwia, np. butów narciarskich,
• przewlekłe choro­by meta­bol­iczne,
• stosowanie anty­bio­tyków, kortykos­teroidów lub leków immunosupresyjnych,
zaburzenia odpornoś­ci (wrod­zone oraz nabyte).

Kandydoza — objawy zakażenia grzybiczego

Kandy­doza jamy ust­nej objaw­ia się poprzez charak­terysty­czne, czer­wono-białe zmi­any w obrę­bie języ­ka, dziąseł, błon ślu­zowych i gardła. Ich pojaw­ie­nie się może znacznie utrud­ni­ać połykanie pokar­mów. Tym­cza­sem drożdży­cę skóry moż­na poz­nać po licznych ogniskach złuszcza­jącej się skóry, obec­noś­ci rop­nych guzków nie­jas­nego pochodzenia oraz zmi­anach o charak­terze rumieniowo-obrzękowym, wywołu­ją­cych świąd lub pieczenie.

Kandydoza jamy ustnej — diagnostyka i leczenie

Kandy­dozę jamy ust­nej rozpoz­na­je się na pod­staw­ie obrazu klin­icznego, nato­mi­ast dla potwierdzenia diag­nozy wykony­wane są dodatkowo bada­nia myko­log­iczne [3]. Gdy zostanie postaw­ione rozpoz­nanie, lekarz przepisu­je odpowied­nie leki prze­ci­w­grzy­bicze, takie jak np. flukon­a­zol lub mikon­a­zol. W cięższych przy­pad­kach mogą być konieczne także anty­bio­ty­ki (aby zapo­biec wtórnym infekcjom bak­teryjnym) [4]. Aby lecze­nie było skuteczne, konieczne jest dban­ie o praw­idłową higienę jamy ust­nej oraz zmniejsze­nie podaży cukrów prostych w diecie.

Drożdżyca skóry — diagnostyka i leczenie

Gdy zaszło pode­jrze­nie drożdży­cy skóry, należy się udać do lekarza der­ma­tolo­ga. Spec­jal­ista obe­jrzy zmi­any skórne, zle­ci także bada­nia dodatkowe, które pomogą w ustal­e­niu rozpoz­na­nia (bada­nia myko­log­iczne oraz mikro­bi­o­log­iczne). Lecze­nie drożdży­cy pole­ga na zas­tosowa­niu miejs­cowo preparatów zewnętrznych o właś­ci­woś­ci­ach grzy­bobójczych, takich jak np. flukon­a­zol lub mikon­a­zol [2]. Czas trwa­nia kuracji może trwać od kilku dni do nawet kilku miesię­cy, w zależnoś­ci od tego, jaki obszar ciała został zain­fekowany przez grzy­by. Wynik kuracji zależy od stosowa­nia się do zale­ceń lekarza, jeśli ter­apia zostanie zakońc­zona zbyt wcześnie, może dojść do nawro­tu drożdży­cy.

 

Źródła:

1. Rogal­s­ki P. Kandy­doza prze­wodu pokar­mowego – fak­ty i mity. Gas­troen­terolo­gia Klin­icz­na 2; 3: 87–97 (2010).

2. https://www.mp.pl/pacjent/dermatologia/choroby/chorobyskory/73239,grzybice-skory

3. https://www.mp.pl/pacjent/stomatologia/choroby-i-leczenie-przyzebia/169186,kandydoza-blony-sluzowej-jamy-ustnej

4. https://instytut-mikroekologii.pl/dolegliwosci/grzybica-przewodu-pokarmowego/

Oceń
mail