Schizofrenia: dowiedz się, czym jest ta choroba i jak się objawia! Przeskocz do treści
coloalert

Schizofrenia — 14 września Światowy Dzień Chorych na Schizofrenię

14 wrześ­nia to Świa­towy Dzień Chorych na Schizofrenię. Jest to choro­ba psy­chicz­na powodu­ją­ca “roz­pad osobowoś­ci”. Schizofre­nia to wciąż tem­at tabu dla wielu osób. Jest ona także częs­to powo­dem do stra­chu. Takie myśle­nie wyni­ka przede wszys­tkim z niewystar­cza­jącej wiedzy na tem­at schizofrenii. Wyjaśn­imy więc dziś wszys­tko, co warto wiedzieć na tem­at tej choroby!schizofrenia

Spis treś­ci:

1. Co to jest schizofrenia?
2. Schizofre­nia — objawy
3. Rodza­je schizofrenii
4. Diag­noza schizofrenii
5. Lecze­nie schizofrenii

Co to jest schizofrenia?

Schizofre­nia w dosłownym tłu­macze­niu z języ­ka greck­iego oznacza rozszczepi­e­nie umysłu. Schizofreni­cy nie cier­pią jed­nak na rozd­wo­je­nie jaźni, jak myl­nie myśli wiele osób. U chorego nie wys­tępu­je spójność między tym, co robi, myśli i odczuwa. Zachowu­je się on przez to kom­plet­nie nier­acjon­al­nie i niezrozu­mi­ale dla innych osób. Schizofreni­cy mają także prob­le­my z oce­nie­niem samego siebie, otoczenia i innych ludzi.

Ryzyko roz­wo­ju schizofrenii wynosi jedynie 1%. Na schizofrenię zwyk­le zaczy­na­ją chorować oso­by w okol­i­cy 30 roku życia. Zwyk­le choro­ba ta ma podłoże wie­loczyn­nikowe. Do jej roz­wo­ju przy­czy­ni­a­ją się czyn­ni­ki gene­ty­czne, środowisko, w którym chory się wychowywał oraz sytu­acje trau­maty­czne, które przeżył.

Schizofrenia — objawy

Do głównych objawów schizofrenii zal­icza się:

● Uro­je­nia, czyli posi­adanie fałszy­wych przekonań.
● Halucy­nac­je, czyli widze­nie nieprawdzi­wych obrazów, słysze­nie głosów w swo­jej głowie oraz czu­cie nieist­nieją­cych zapachów i smaków
● Apa­tia – schizofreni­cy przes­ta­ją intere­sować się rzecza­mi, które wcześniej spraw­iały im radość i satysfakcję
● Izolowanie się od innych ludzi
● Prob­le­my z komunikacją
● Porzuce­nie pra­cy lub nauki
● Reagowanie niead­ek­watne do sytuacji

Nie są to jedyne symp­to­my, które może wywołać schizofre­nia. Początkowe objawy choro­by mogą być bardziej delikatne. Zal­icza się do nich m.in. zaburzenia uwa­gi, prob­le­my ze snem, drażli­wość i lęki.

Rodzaje schizofrenii

Wyróż­nia się następu­jące rodza­je schizofrenii:

● Schizofre­nia para­noidal­na – jej głównym objawem są uro­je­nia i halucy­nac­je. Są to tzw. objawy pozytywne.
● Schizofre­nia hebe­frenicz­na – w tym przy­pad­ku chory zachowu­je się nieprzewidy­wal­nie, dziecin­nie i niead­ek­wat­nie do sytuacji
● Schizofre­nia kata­ton­icz­na – u schizofreni­ka częs­to dochodzi do tzw. osłupi­enia kata­ton­icznego. Jest to stan, w którym chory mil­czy, nie rusza się i nie kon­tak­tu­je z inny­mi osoba­mi. Może on nagle prze­jść w stan pobudzenia.
● Schizofre­nia pros­ta – jest to rodzaj schizofrenii o naj­wol­niejszym roz­wo­ju. Domin­u­ją­cy­mi objawa­mi choro­by w tym przy­pad­ku jest izolowanie się od społeczeńst­wa, apa­tia i prob­le­my z komunikacją.
● Schizofre­nia rezy­d­u­al­na – jest to choro­ba o małym nasile­niu. Pod­czas jej prze­biegu pojaw­ia się głównie apa­tia i izolowanie się. Na pewnym etapie może dojść także do uro­jeń i omamów.
● Schizofre­nia niezróżni­cow­ana, czyli rodzaj schizofrenii, którego nie da się zak­wal­i­fikować do żad­nego z wyżej wymienionych typów.

Diagnoza schizofrenii

Diag­nozą schizofrenii zaj­mu­je się psy­chi­a­tra. Choro­ba rozpoz­nawana jest głównie na pod­staw­ie roz­mowy z pac­jen­tem i jego rodz­iną oraz obserwacji pac­jen­ta. Psy­chi­a­tra wyko­rzys­tu­je do tego spec­jalne kwes­t­ionar­iusze. Konieczne mogą być także inne bada­nia w celu wyk­luczenia innych zaburzeń.

Leczenie schizofrenii

Schizofre­nia to choro­ba, którą trze­ba leczyć przez całe życie. Nieste­ty nigdy nie uleczymy jej całkowicie, ale może­my wyciszyć jej objawy poprzez ter­apię. W tym celu sto­su­je się:

● Lecze­nie farmakologiczne
● Psychoterapię
● Tren­ing funkcjonowa­nia poznawczego
● Psy­choe­dukację, którą obe­j­mu­je się rodz­inę i blis­kich pac­jen­ta. Ma ona na celu zwięk­sze­nie ich świado­moś­ci na tem­at schizofrenii.
● Ter­apię zaję­ciową, pod­czas której chory uczy się radzenia sobie z chorobą

W skra­jnych przy­pad­kach pac­jen­ci pod­dawani są lecze­niu w szpi­talu psy­chi­a­trycznym. Dzieje się tak jedynie w przy­pad­ku ostrych napadów choroby.

Oceń
mail