Rak jelita grubego: przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie Przeskocz do treści
coloalert

Rak jelita grubego — czym charakteryzuje się to schorzenie?

Rak jeli­ta grubego jest jed­nym z najpowszech­niejszych nowot­worów złośli­wych. Tylko w Polsce co roku jest on diag­no­zowany 18 000 razy[1] . Nieste­ty więk­szość osób prze­gry­wa walkę z chorobą przez zbyt późne postaw­ie­nie diag­nozy. Uniknąć tego moż­na poprzez rozpoz­nanie pier­wszych objawów i szy­bkie wyko­nanie testów diagnostycznych.rak jelita grubego

Spis treś­ci:

 1. Rak jeli­ta grubego — przyczyny
 2. Rak jeli­ta grubego — objawy
 3. Rak jeli­ta grubego — diagnostyka
 4. Rak jeli­ta grubego — leczenie

Rak jelita grubego — przyczyny

Przy­czy­na raka jeli­ta grubego nie została jeszcze poz­nana. Potwierd­zono jed­nak, że szanse na rozwój choro­by zwięk­sza­ją się pod wpły­wem czyn­ników gene­ty­cznych. Mówi się także o związku zachorowa­nia i diety pac­jen­ta, a konkret­nie spoży­wa­nia czer­wonego mięsa, węglowodanów i tłuszczów zwierzę­cych w nad­miernej ilości[2] .

Rak jelita grubego — objawy

Pier­wsze objawy raka jeli­ta grubego są mało charak­terysty­czne. Więk­szość pac­jen­tów nawet nie zda­je sobie sprawy, że mogą one oznaczać poważną chorobę. Warto być więc wyczu­lonym. Naszą uwagę zwró­cić powin­ny takie objawy, jak:

 •  Krwaw­ie­nie z odbytu
 •  Zmi­ana ryt­mu wypróżnień (pojaw­ie­nie się biegunek i zaparć)
 •  Ból w obrę­bie jamy brzusznej
 •  Nagła utra­ta masy ciała
 •  Uczu­cie niepełnego wypróżnienia się
 •  Ból w trak­cie wypróżniania
 •  Brak apetytu[3]

Rak jelita grubego — diagnostyka

Stan­dar­d­em w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego jest kolonoskopia. Badanie to pole­ga na obe­jrze­niu wnętrza jeli­ta grubego za pomocą spec­jal­nego urządzenia, które wprowadzane jest przez odbyt pac­jen­ta. Wielu pac­jen­tów obaw­ia się tego bada­nia ze wzglę­du na potenc­jal­ny dyskom­fort. W kon­sek­wencji całkowicie z niego rezygnu­ją. Ist­nieje jed­nak alter­naty­wa – test na raka jeli­ta grubego — ColoAlert®. Dzię­ki niemu może­my przeprowadz­ić diag­nos­tykę jedynie na pod­staw­ie prób­ki kału.

Rak jelita grubego — leczenie

Raka jeli­ta grubego moż­na wyleczyć, jeśli zostanie on wykry­ty we wczes­nym sta­di­um. Przeprowadza się u nich oper­ację usunię­cia guza nowot­worowego. Stosowana jest także chemioter­apia i radioterapia.

Źródła:

 1. https://www.zwrotnikraka.pl/objawy-raka-jelita-grubego/
 2. Par­ty­ka, R., Łobe­jko, I., Uttecht-Pudełko, A., Kocot, J., Koko­cińs­ka, D., & Jałowiec­ki, P. (2010). Rak jeli­ta grubego—główne czyn­ni­ki induku­jące kar­cyno­genezę. Chirur­gia Pol­s­ka, 12(2), 85–88.
 3. Banaszkiewicz, Z., Tojek, K., Jar­mo­cik, P., Frasz, J., & Jaw­ień, A. (2009). Klin­iczne objawy raka jeli­ta grubego–badanie ret­ro­spek­ty­wne. Współcz Onkol, 13(1), 34–40.
Oceń
mail