Jak zadbać o rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym? Przeskocz do treści
coloalert

Jak zadbać o rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Wiek przed­szkol­ny to bard­zo ważny okres dla roz­wo­ju emocjon­al­nego dziec­ka. To właśnie wtedy inten­sy­wnie rozwi­ja­ją się kom­pe­tenc­je, które są fun­da­mentem dla życia w społeczeńst­wie. Bard­zo ważne jest więc zatroszcze­nie się o rozwój emocjon­al­ny dziec­ka w wieku przed­szkol­nym. Sprawdź, jak zro­bić to umiejętnie!rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym

Spis treś­ci:

 1. Czym jest rozwój emocjonalny?
 2. Jak prze­b­ie­ga rozwój emocjon­al­ny dziec­ka w wieku przedszkolnym?
 3. Jak zatroszczyć się o rozwój emocjon­al­ny dziec­ka w wieku przedszkolnym?

Czym jest rozwój emocjonalny?

Rozwój emocjon­al­ny to stop­niowe zdoby­wanie przez dziecko umiejęt­noś­ci związanych z emoc­ja­mi. Dzię­ki niemu dziecko uczy się, jak nazy­wać swo­je emoc­je, praw­idłowo je wyrażać, rozpoz­nawać u innych osób i na nie reagować. Umiejęt­noś­ci te mają ogromne znacze­nie dla jego poczu­cia włas­nej wartoś­ci oraz relacji z inny­mi ludźmi.

Jak przebiega rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Dziecko w wieku przed­szkol­nym jest już w stanie rozpoz­nawać i nazy­wać pod­sta­wowe emoc­je, takie jak złość czy smutek. Przed­szko­la­ki stop­niowo uczą się, jak nad nimi panować oraz w jaki sposób je wyrażać. Znaczenia nabier­a­ją dla nich także bardziej zaawan­sowane emoc­je, takie jak zaz­drość, lęk czy gniew.

Jak zatroszczyć się o rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym?

Rozwój emocjon­al­ny dziec­ka w wieku przed­szkol­nym może­my wspomóc poprzez następu­jące działania:

 • Częste zadawanie dziecku pytań, o to, jak się czu­je w danej sytuacji
 •  Akcep­towanie wszys­t­kich swoich uczuć — pamię­ta­jmy, że wszys­tkie emoc­je są potrzeb­ne i powin­niśmy pozwalać sobie na ich odczuwanie. Jeśli dziecko zobaczy, że akcep­tu­je­my wszys­tkie swo­je uczu­cia, to również zacznie akcep­tować swo­je. Dla naszej pociechy jesteśmy najlep­szym przykładem.
 •  Nie pozwalaj dziecku wyrażać emocji w sposób destruk­ty­wny – ucz je, jak robić to praw­idłowo i bez agresji
 •  Nie zaprzeczaj uczu­ciom dziec­ka — będzie ono wtedy czuło, że jego uczu­cia są nieodpowiednie
 •  Nie umniejszaj uczu­ciom dziec­ka poprzez słowa “nic się nie stało” czy “to nic takiego”
 •  Nie oce­ni­aj i nie kry­tykuj dziecka
 •  Słuchaj dziec­ka uważnie, gdy mówi o swoich emocjach
 •  Czy­ta­j­cie książecz­ki o emoc­jach — pomogą one zrozu­mieć dziecku, że nie tylko ono mierzy się z dany­mi odczuciami
 •  Nie rozwiązuj od razu prob­lemów dziec­ka – daj mu szan­sę samodziel­nie poradz­ić sobie z sytuacją
 •  Wykonu­j­cie wspól­nie ćwiczenia relak­sacyjne — dzię­ki temu maluch się wyciszy i będzie lep­iej radz­ił sobie ze stresem
Oceń
mail