Przeskocz do treści
coloalert

Jak zbudować dobrą relację z nastolatkiem?

Dobra relac­ja z nas­to­latkiem brz­mi jak wiel­ki sukces. Porozu­mie­nie się z dzieck­iem w wieku doras­ta­nia fak­ty­cznie może cza­sa­mi być wyzwaniem. Nie jest to jed­nak niemożli­we. Dowiedz się, jak zbu­dować dobrą relację z nastolatkiem!jak zbudować dobrą relację z nastolatkiem

Spis treś­ci:

  1. Ustal zasady i ich przestrzegaj
  2. Uważnie słuchaj dziecka
  3. Nie ograniczaj wol­noś­ci nastolatka
  4. Nie kry­tykuj zna­jomych dziecka

Ustal zasady i ich przestrzegaj

Więk­szość nas­to­latków będzie bun­tować się prze­ciw zasadom ustalonym przez rodz­iców. Może wydawać się im, że jest całkowicie odwrot­nie, ale potrze­bu­ją oni poczu­cia, że ktoś się o nich troszczy i nie są pozostaw­ieni sami sobie. Musimy więc jas­no określić granice, których nie będziemy przekraczać.

Zasady, których ma przestrze­gać nas­to­latek, powin­ny zostać ustalone razem z nim. Dzię­ki temu dużo łatwiej będzie mu się do nich stosować. Pod­czas ustaleń dochodź­cie do kom­pro­misów i argu­men­tu­j­cie swo­je zdanie. Ustal­cie także potenc­jalne kon­sek­wenc­je łama­nia zasad.

Uważnie słuchaj dziecka

Rodz­i­com może wydawać się, że sprawy, o których mówi dziecko, są bła­he i mało istotne. Jed­nak dla nas­to­lat­ka dana kwes­t­ia może być w danej chwili najważniejsza na świecie. Spróbu­jmy więc nieco zrozu­mieć jego per­spek­ty­wę, odłóżmy wszys­tkie zaję­cia na bok i wysłucha­jmy go. Dzię­ki temu dziecko poczu­je się wysłuchane i zrozu­mi­ane. Przyjdzie więc do nas, gdy będzie trapić je poważniejszy problem.

Nie ograniczaj wolności nastolatka

Wielu nas­to­latków słyszy w domu jedynie “nie”, “nie wol­no”, “nie możesz”. W ten sposób zamykamy nasze dziecko w złotej klatce. Ono dojrze­wa, a my powin­niśmy dać mu szanse się rozwinąć. Prze­suwa­jmy więc stop­niowo granice wol­noś­ci naszego nas­to­lat­ka. Powinien on z cza­sem być coraz bardziej samodziel­ny. Nie może­my cały czas go asekurować, ponieważ wychowamy niesamodziel­nego dorosłego. Może być to dla nas trudne, ale z pewnoś­cią zapro­cen­tu­je to w przyszłości.

Nie krytykuj znajomych dziecka

Dla doras­ta­jącego dziec­ka relac­je z rówieśnika­mi są bard­zo ważne. Przy­jaźnie naw­iązy­wane w tym okre­sie stanow­ią bard­zo ważny ele­ment tożsamoś­ci dziec­ka. My jako rodz­ice musimy to uszanować. Uważa­jmy więc na sposób trak­towa­nia zna­jomych nas­to­lat­ka. Postara­jmy się ich poz­nać. Jeśli jed­nak mamy do nich jakieś uwa­gi, to powiedzmy o nich nasze­mu dziecku spoko­jnym tonem i uar­gu­men­tu­jmy swo­je zdanie. Dzię­ki temu nas­to­latek nie poczu­je, że jest atakowany.

Oceń
mail