Jak wspierać rozwój mowy swojego dziecka? Praktyczne porady Przeskocz do treści
coloalert

Wspieranie rozwoju mowy u dzieci — praktyczne porady

Mowa dziec­ka rozwi­ja się już od pier­wszych dni życia. Na to, jak będzie się ona ksz­tał­towała, ogrom­ny wpływ mają rodz­ice. Nawet bard­zo proste czyn­noś­ci mogą przynieść nam ogromne korzyś­ci. Sprawdź nasze prak­ty­czne porady na wspieranie roz­wo­ju mowy u dzieci!wspieranie rozwoju mowy u dzieci praktyczne porady

Spis treś­ci:

 1. Mów do dziec­ka jak najwięcej
 2. Słuchaj dziec­ka
 3. Czy­ta­j­cie książki
 4. Naśladu­j­cie wspól­nie dźwięki
 5. Wykonu­j­cie wspól­nie ćwiczenia oddechowe

Mów do dziecka jak najwięcej

Kąpiel słow­na to najlep­szy sposób wspiera­nia roz­wo­ju mowy u dzieci. Brz­mi bard­zo pros­to, a efek­ty może dać ogromne. Wystar­czy, że będziemy dziecku opowiadać o czyn­noś­ci­ach, które wykonu­je­my w danej chwili np. “Gotu­je­my ter­az zupę. Obier­am do niej warzy­wa. Mam tutaj marchewkę, pietruszkę i seler”.

Wszys­tkie komu­nikaty kierowane do dziec­ka powin­ny być czytelne, głośne i wyraźne. Stara­jmy się także inaczej intonować różne frag­men­ty wypowiedzi. Jest to szczegól­nie istotne w przy­pad­ku wspiera­nia mowy dzieci z autyzmem, ponieważ mają oni prob­le­my z rozu­mie­niem i uży­waniem intonacji czy akcentu.

Słuchaj dziecka

Nasze dziecko bard­zo szy­bko zacznie się z nami komu­nikować w inny sposób niż poprzez płacz. Pozwólmy mu na to. Dajmy dziecku naszą uwagę, gdy będzie do nas gurzyć, gaworzyć lub wypowiadać pier­wsze słowa. Nie próbu­jmy go w tym wyręczać, dopowiada­jąc mu kole­jne słowa czy całe zdania.

Czytajcie książki

Czy­tanie książek dzieciom ma bard­zo długą listę zalet. Jed­ną z nich jest właśnie wspieranie roz­wo­ju mowy. Ważne jest nie tylko samo czy­tanie tek­stu. Mowę sty­mu­lować szczegól­nie będzie więk­sze zaan­gażowanie dziec­ka w czy­tanie. Poprośmy więc malusz­ka o nazy­wanie ilus­tracji w książce. Po przeczy­ta­niu tek­stu może­my spróbować zadać dziecku kil­ka pytań.

Naśladujcie wspólnie dźwięki

Naślad­owanie dźwięków jest świet­nym ćwicze­niem artyku­la­cyjnym dla naszej buzi oraz języ­ka. Może­cie wspól­nie udawać zwierząt­ka czy dźwię­ki otoczenia. Będzie to nie tylko okaz­ja do wspar­cia roz­wo­ju mowy dziec­ka, ale także świet­na zabawa i okaz­ja do zdoby­cia wiedzy.

Wykonujcie wspólnie ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia odd­e­chowe to znakomi­ta okaz­ja do sty­mu­lowa­nia mowy naszego dziec­ka, a także do wyciszenia się i poradzenia sobie ze stre­sem. Szczegól­nie dobrze sprawdzą się następu­jące aktywności:

 •  Dmuchanie piłecz­ki ping-ponowej
 • Zdmuchi­wanie świeczki
 •  Dmuchanie ban­iek mydlanych
 •  Nady­manie buzi
 •  Przenosze­nie słomką kawałków papieru
 •  Dmuchanie do kub­ka z wodą przez słomkę
 •  Nad­muchi­wanie baloników
 •  Poszuki­wanie i wdy­chanie nosem ciekawych zapachów
 •  Dmuchanie w zaku­pi­one lub samodziel­nie wyko­nane wiatraczki
 • Rozd­muchi­wanie kolorowych farb na papierze
Oceń
mail