Przeskocz do treści
coloalert

Paraplegia spastyczna u dzieci — co to za schorzenie?

Para­ple­gia spasty­cz­na to rodzaj par­al­iżu, który pojaw­ić może się na skutek urazu lub choro­by wrod­zonej. Nieste­ty jest on nieod­wracal­ny. Jed­nak dzię­ki właś­ci­wej diag­nozie i lecze­niu może­my zmniejszyć jego skut­ki. Sprawdź, co należy zro­bić, aby usprawnić funkcjonowanie oso­by z para­plegią spastyczną!paraplegia spastyczna u dzieci

Spis treś­ci:

 1. Para­ple­gia spasty­cz­na — czym jest?
 2. Para­ple­gia spasty­cz­na — objawy
 3. Para­ple­gia spasty­cz­na — jakie bada­nia wykonać?
 4. Para­ple­gia spasty­cz­na — leczenie

Paraplegia spastyczna — czym jest?

Para­ple­gia spasty­cz­na jest neu­ro­log­iczną przy­padłoś­cią powodu­jącą par­al­iż kończyn. Jest to spowodowane uszkodze­niem rdzenia krę­gowego, do którego może dojść na skutek:

 • Urazów
 •  Choro­by wrod­zonej – jest ona nazy­wana dziedz­iczną para­plegią spasty­czną. Powodu­je ją wada w obrę­bie genu ALS2.
 •  Móz­gowego poraże­nia dziecięcego
 •  Udaru mózgu
 •  Stward­nienia rozsianego
 •  Guzów rdzenia kręgowego
 •  Choro­by Heinego-Medina

Paraplegia spastyczna — objawy

Objawy para­plegii spasty­cznej zależą od tego, jak rozległe jest uszkodze­nie rdzenia krę­gowego. Dolegli­woś­ci będą tym sil­niejsze, im wyżej dojdzie do uszkodzenia. Jed­nak w każdym przy­pad­ku objawy będą pojaw­iały się stop­niowo. Pier­wszy­mi objawa­mi para­plegii spasty­cznej mogą być następu­jące dolegliwości:

 •  Skur­cze mięśni
 •  Spadek siły mięśniowej
 •  Zaburzenia równowagi
 •  Nietrzy­manie moczu

Wraz z roz­wo­jem para­plegii spasty­cznej dojść może później do częś­ciowego niedowładu lub całkowitego paraliżu.

Paraplegia spastyczna — jakie badania wykonać?

Diag­nos­tyką para­plegii spasty­cznej zaj­mu­je się neu­rolog. Skieru­je on pac­jen­ta na wyko­nanie bada­nia rentgenowskiego oraz rezo­nan­su mag­ne­ty­cznego. Dzię­ki temu będzie mógł stwierdz­ić lub wyk­luczyć para­plegię spasty­czną. W dal­szej kole­jnoś­ci konieczne będzie zdi­ag­no­zowanie jej przy­czyny. W tym celu zale­ca się przeprowadze­nie bada­nia genetycznego.

Paraplegia spastyczna — leczenie

Para­ple­gia spasty­cz­na jest nieod­wracal­ną przy­padłoś­cią. Pac­jen­tom zale­cane jest jed­nak lecze­nie, ponieważ może ono popraw­ić ich kom­fort życia. W szczegól­noś­ci rekomen­dowana jest fizjoter­apia, która usprawni narząd ruchu i zapo­bieg­nie powikłan­iom, takim jak odleżyny czy zani­ki mięśniowe. Rozpocząć należy ją niezwłocznie po otrzy­ma­niu diag­nozy. Dzię­ki temu osiąg­niemy najlep­sze efekty.
Pac­jen­ci z para­plegią spasty­czną powin­ni zostać obję­ci także pomocą psy­cho­log­iczną. Dzię­ki temu łatwiej będzie im pogodz­ić się z trud­ną sytu­acją życiową.

1/5 — (1 głosów / głosy) 
mail