Przeskocz do treści
coloalert

Jak bawi się dziecko z autyzmem?

Dzieci z autyzmem funkcjonu­ją nieco inaczej niż ich rówieśni­cy. Prze­jaw­ia się to w różnych sfer­ach życia m.in. w zabaw­ie. Przy­jem­ność autystykom spraw­iać mogą czyn­noś­ci, które dla innych dzieci nie będą ani trochę intere­su­jące. Jakie to czyn­noś­ci? Jak baw­ić się z dzieck­iem w spek­trum autyz­mu? Sprawdź najlep­sze przykłady zabawy dla dzieci z autyzmem!jak bawi się dziecko z autyzmem

Spis treś­ci:

 1. Zabawy dla dzieci autysty­cznych — dlaczego warto się wspól­nie bawić?
 2. Zabawy dla dzieci z autyzmem — przykłady

Zabawy dla dzieci autystycznych — dlaczego warto się wspólnie bawić?

Wspól­na zabawa z dzieck­iem autysty­cznym może przynieść wiele korzyś­ci nie tylko maluszkowi, ale także jego rodz­i­com. Dzię­ki niej:

 •  Uspraw­nia­cie funkcjonowanie dziec­ka autystycznego
 •  Wzmac­nia­cie wspól­ną więź
 •  Relak­su­je­cie się
 •  Dziecko wyład­owu­je nad­mi­ar energii
 •  Dziecko uczy się w przy­jem­ny dla niego sposób
 •  Uczy­cie się wza­jem­nie swoich zachowań

Zabawy dla dzieci z autyzmem — przykłady

Zabawy dla dzieci z zespołem Asperg­era czy autyzmem powin­ny przede wszys­tkim być zgodne z zain­tere­sowa­ni­a­mi malusz­ka. Powin­ny także być dość

proste i krótkie, aby dziecko mogło pozostać skon­cen­trowane przez cały czas. Przykłady tego typu zabaw to:

 •  Układanie wieży z klock­ów, a następ­nie burze­nie jej
 • Dmuchanie przez słomkę do wody — może­my także poprzez słomkę rozd­muchi­wać far­bę na papierze.
 •  Puszczanie ban­iek mydlanych
 •  Proste układan­ki i puzzle
 •  Proste gry plan­szowe, takie jak mem­o­ry czy chińczyk
 •  Turlanie piłki
 •  Zabawy sen­so­ryczne, takie jak wydoby­wanie przed­miotów zakopa­nych w misce ryżu czy zabawy z wyko­rzys­taniem różnego typu ciastolin.
 •  Oglą­danie książeczek — mogą być to klasy­czne książ­ki lub inter­ak­ty­wne alternatywy
 •  Prze­chodze­nie przez tory przeszkód — tory moż­na dowol­nie mody­fikować, dzię­ki czemu zabawa ta zbyt szy­bko się nie znudzi
 •  Zabawy w licze­nie z wyko­rzys­taniem plusza­ków, samo­chodzików czy kubeczków

Pamię­ta­jmy także, aby przed zabawą usunąć wszys­tkie zbędne rozprasza­cze, takie jak gra­ją­cy telewiz­or czy radio. Dzię­ki temu dziecko będzie mogło skupić się wyłącznie na zabaw­ie. Pamię­ta­j­cie także, aby wszys­tkie akty­wnoś­ci dos­tosowywać do potrzeb i możli­woś­ci dziec­ka. Jeśli będą one zbyt trudne, to maluszek szy­bko się do nich zniechę­ci. Autysty­cy mogą funkcjonować na różnych poziomach, dlat­ego bard­zo ważne jest indy­wid­u­alne dobranie zabaw. Dzię­ki temu spraw­ią one dziecku najwięcej przy­jem­noś­ci i przyniosą najwięk­sze korzyści.

Oceń
mail