ūüĎČ Najciekawsze wpisy na portalu Genetyczne! Poszerz swojńÖ wiedzńô‚Ěó Przeskocz do treŇõci
badanie wes complex

Najciekawsze wpisy

now browsing by category

 
6 rzeczy, kt√≥re musisz spakowańá na porod√≥wkńô

6 rzeczy, kt√≥re musisz spakowańá na porod√≥wkńô

DzieŇĄ poro¬≠du zawsze wyda¬≠je sińô odlegŇāy ‚Äď jeszcze trymestr, jeszcze miesińÖc, jeszcze tydzieŇĄ ‚Äď a Ňľycie potrafi zaskaki¬≠wańá. To dlat¬≠ego tor¬≠bńô na porod√≥wkńô warto spakowańá znacznie wczeŇõniej. Niech sobie stoi spoko¬≠jnie, w wiadomym wszys¬≠tkim miejs¬≠cu, czeka¬≠jńÖc na tńô wielkńÖ chwilńô. Pod¬≠powiemy 6 rzeczy, kt√≥re powin¬≠naŇõ zabrańá na porod√≥wkńô, Ňľeby czuńá‚Ķ

nipt mazowieckie

Test NIPT MAZOWIECKIE ‚ÄĒ gdzie zrobińá?

Testy NIPT w wojew¬≠√≥dztwie mazowieckim moŇľesz wykon¬≠ańá w plac√≥wkach testD¬≠NA oraz w ramach wiz¬≠yt domowych w cenie bada¬≠nia. SprawdŇļ, gdzie zro¬≠bińá test NIFTY pro w wojew¬≠√≥dztwie mazowieckim. PoniŇľej zna¬≠jdziesz listńô auto¬≠ry¬≠zowanych plac√≥wek oraz infor¬≠ma¬≠c¬≠je o wiz¬≠y¬≠tach domowych w wojew¬≠√≥dztwie mazowieckim.  Tu zro¬≠bisz badanie z pobraniem pr√≥b¬≠ki w cenie bada¬≠nia oraz‚Ķ

dna w szczepionkach

DNA w szczepionkach mRNA ‚ÄĒ czy moŇľe byńá dla nas niebezpieczne?

Szczepi¬≠on¬≠ki mRNA sńÖ powszech¬≠nie stosowane, np. w celu uchronienia sińô przed zachorowaniem na COVID-19. Czy obce DNA w szczepi¬≠onkach moŇľe w jakikol¬≠wiek spos√≥b zaingerowańá w nasz ludz¬≠ki mate¬≠ri¬≠aŇā gene¬≠ty¬≠czny? W niniejszym artykule odpowiadamy na to pytanie. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Szczepi¬≠on¬≠ki mRNA ‚ÄĒ w jakim celu sińô je sto¬≠su¬≠je? 2. Czy‚Ķ

zegar epigenetyczny

Zegar epigenetyczny ‚ÄĒ co to takiego? Jak dziaŇāa zegar Horvatha?

Zegar epi¬≠gene¬≠ty¬≠czny (inaczej zegar Hor¬≠vatha) sŇāuŇľy do okreŇõla¬≠nia wieku bio¬≠log¬≠icznego orga¬≠niz¬≠mu na pod¬≠staw¬≠ie poziomu mety¬≠lacji DNA. Na czym pole¬≠ga ta meto¬≠da? Od czego zaleŇľy starze¬≠nie sińô w tym ujńô¬≠ciu? Zaprasza¬≠my do lek¬≠tu¬≠ry po wińôcej infor¬≠ma¬≠cji. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Czym jest zegar epi¬≠gene¬≠ty¬≠czny (zegar Hor¬≠vatha)? 2. Jak dzi¬≠aŇāa zegar epi¬≠gene¬≠ty¬≠czny (zegar‚Ķ

fop

FOP, czyli postńôpujńÖce kostniejńÖce zapalenie mińôŇõni ‚ÄĒ co to za choroba?

FOP to choro¬≠ba, w trak¬≠cie kt√≥rej mińôŇõnie, Ňõcińôgna i stawy zaczy¬≠na¬≠jńÖ zmieni¬≠ańá sińô w koŇõ¬≠ci, przez co poruszanie sińô sta¬≠je sińô niemoŇľli¬≠we. Jest to rzad¬≠ka choro¬≠ba, z kt√≥rńÖ skutecznie nie radz¬≠iŇāa sobie Ňľad¬≠na for¬≠ma ter¬≠apii. W 2022 roku ogŇāos¬≠zono, Ňľe zostaŇā opra¬≠cow¬≠any pier¬≠wszy lek na postńôpu¬≠jńÖce kost¬≠niejńÖce zapale¬≠nie mińôŇõni. Zobacz,‚Ķ

Zesp√≥Ňā von Hippla Lindaua

Zesp√≥Ňā von Hippla-Lindaua ‚ÄĒ czym jest? Jak sińô objawia?

Zesp√≥Ňā von Hip¬≠¬≠pla-Lin¬≠¬≠daua (VHL) to rzad¬≠ka choro¬≠ba gene¬≠ty¬≠cz¬≠na. Do jej gŇā√≥wnych objaw√≥w zal¬≠icza sińô naczy¬≠ni¬≠a¬≠ki pŇāodowe w p√≥Ňāku¬≠lach m√≥ŇľdŇľku i siatk√≥w¬≠ce. Schorze¬≠nie to wińÖŇľe sińô r√≥wnieŇľ ze zwińôk¬≠szonym ryzykiem zachorowa¬≠nia na nowot¬≠wory. Przeczy¬≠taj w naszym najnowszym artykule jak moŇľ¬≠na rozpoz¬≠nańá zesp√≥Ňā von Hip¬≠¬≠pla-Lin¬≠¬≠daua i jak sińô leczy tńô chorobńô! Spis‚Ķ

badanie wes complex

Badanie WES COMPLEX ‚ÄĒ przeŇāom w diagnostyce genetycznej

Choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne zawsze byŇāy ogrom¬≠nym wyzwaniem diag¬≠nos¬≠ty¬≠cznym. Niek¬≠t√≥re z nich Ňāat¬≠wo moŇľ¬≠na pomylińá z inny¬≠mi jed¬≠nos¬≠tka¬≠mi chorobowy¬≠mi. Aby uchronińá pac¬≠jen¬≠t√≥w od staw¬≠ia¬≠nia niepraw¬≠idŇāowych diag¬≠noz, pow¬≠staŇāo nowoczesne badanie gene¬≠ty¬≠czne WES COMPLEX. Jest to prawdzi¬≠wy przeŇāom w diag¬≠nos¬≠tyce gene¬≠ty¬≠cznej! WES COMPLEX ‚Äď badanie mul¬≠ti¬≠omiczne KorzyŇõ¬≠ci z bada¬≠nia WES Com¬≠plex WES Complex ‚Äď‚Ķ

choroba parkinsona

Choroba Parkinsona ‚ÄĒ objawy, przyczyny, diagnostyka i leczenie

Choro¬≠ba Parkin¬≠sona prowadzi do cińôŇľkiej niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci wskutek postńôpu¬≠jńÖcego i nieod¬≠wracal¬≠nego uszkodzenia struk¬≠tur m√≥zgu. Po czym poz¬≠nańá pier¬≠wsze objawy Parkin¬≠sona? Jakie sńÖ przy¬≠czyny choro¬≠by Parkin¬≠sona i na czym pole¬≠ga lecze¬≠nie? Odpowiadamy na pyta¬≠nia. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Parkin¬≠son ‚ÄĒ co to za choro¬≠ba? 2. Parkin¬≠son ‚ÄĒ pier¬≠wsze objawy 3. Choro¬≠ba Parkinsona ‚ÄĒ‚Ķ

cholera

Cholera ‚ÄĒ objawy, przyczyny, diagnostyka i moŇľliwoŇõci leczenia

Choro¬≠ba cholera jest czńôs¬≠ta w rejonach Afry¬≠ki, Azji i Amery¬≠ki o niskim poziomie warunk¬≠√≥w san¬≠i¬≠tarnych. Ostat¬≠nie dwie epi¬≠demie cholery miaŇāy miejsce na Haiti oraz w Jeme¬≠nie [1]. Jak objaw¬≠ia sińô cholera? Na czym pole¬≠ga¬≠jńÖ diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka i lecze¬≠nie? Pod¬≠powiadamy. Spis treŇõ¬≠ci: 1. Cholera ‚ÄĒ co to za choro¬≠ba? 2. Cholera ‚ÄĒ‚Ķ

Badania wolnego pŇāodowego DNA WrocŇāaw ‚ÄĒ cena, gdzie zrobińá?

Um√≥w badanie wol¬≠nego pŇāodowego DNA we WrocŇāaw¬≠iu.  NIFTY pro to bez¬≠pieczny test z krwi o wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci. Bada tri¬≠somińô 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somińô 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somińô 13. (zesp√≥Ňā Patau) i inne choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne juŇľ od 10 tygod¬≠nia cińÖŇľy. Dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j i uniknńÖńá niepotrzeb¬≠nej amniopunkcji.‚Ķ

Badania wolnego pŇāodowego DNA PoznaŇĄ ‚ÄĒ cena, gdzie zrobińá?

Um√≥w badanie wol¬≠nego pŇāodowego DNA w Poz¬≠na¬≠niu.  NIFTY pro to bez¬≠pieczny test z krwi o wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci. Bada tri¬≠somińô 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somińô 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somińô 13. (zesp√≥Ňā Patau) i inne choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne juŇľ od 10 tygod¬≠nia cińÖŇľy. Dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j i uniknńÖńá niepotrzeb¬≠nej amniopunkcji.‚Ķ

Badania wolnego pŇāodowego DNA Krak√≥w ‚ÄĒ cena, gdzie zrobińá?

Um√≥w badanie wol¬≠nego pŇāodowego DNA w Krakowie.  NIFTY pro to bez¬≠pieczny test z krwi o wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci. Bada tri¬≠somińô 21. (zesp√≥Ňā Dow¬≠na), tri¬≠somińô 18. (zesp√≥Ňā Edward¬≠sa), tri¬≠somińô 13. (zesp√≥Ňā Patau) i inne choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne juŇľ od 10 tygod¬≠nia cińÖŇľy. Dzińô¬≠ki wysok¬≠iej czuŇāoŇõ¬≠ci moŇľe pom√≥c odzyskańá spok√≥j i uniknńÖńá niepotrzeb¬≠nej amniopunkcji.‚Ķ

mail