Przeskocz do treści
coloalert

Rola witaminy D w rozwoju dziecka

Do praw­idłowego roz­wo­ju dziec­ka niezbędne są różne wit­a­miny. Jed­ną z najbardziej kluc­zowych jest wit­a­m­i­na D. To właśnie ona odd­zi­ału­je na rozwój koś­ci, a także pracę układu odpornoś­ciowego. Jaka jest dokład­nie rola wit­a­miny D w roz­wo­ju dziec­ka? Sprawdź poniżej!rola witaminy D w rozwoju dziecka

Spis treś­ci:

 1. Wit­a­m­i­na D — skąd się bierze?
 2. Jaka jest rola wit­a­miny D w roz­wo­ju dziecka?
 3. Rola wit­a­miny D w roz­wo­ju dziec­ka — czy koniecz­na jest suplementacja?

Witamina D — skąd się bierze?

Wit­a­m­i­na D to tak naprawdę gru­pa wit­a­min. Wyróż­nia się:

 •  Wit­a­m­inę D1 (kalcyfer­ol)
 •  Wit­a­m­inę D2 (ergokalcyfer­ol)
 •  Wit­a­m­inę D3 (cholekalcyfer­ol)

Nat­u­ral­nie wit­a­m­inę tę przyswa­jamy z dwóch źródeł:

 •  Poprzez dietę — wit­a­m­i­na D zna­j­du­je się m.in. w łoso­siu, makre­li, sar­dynkach czy żółtku kurzego jaja
 •  Poprzez syn­tezę skórną — wit­a­m­inę D3 wchła­ni­ać może­my poprzez prze­by­wanie na słońcu. W wystar­cza­ją­cych iloś­ci­ach jest to możli­we jed­nak jedynie w okre­sie wiosen­no-let­nim, czyli od kwiet­nia do wrześ­nia. W pozostałych miesią­cach syn­teza skór­na prak­ty­cznie nie zachodzi.

Jaka jest rola witaminy D w rozwoju dziecka?

W roz­wo­ju dziec­ka wit­a­m­i­na D:

 •  Wpły­wa na praw­idłowy rozwój kości
 •  Poma­ga we wchła­ni­a­n­iu wap­nia i fos­foru z pożywienia
 •  Zapew­nia praw­idłowy rozwój zębów
 •  Wspiera rozwój zdrowych mięśni poprzez zwięk­sze­nie syn­tezy białek mięśniowych
 •  Zwięk­sza dziecięcą odporność
 •  Zapo­b­ie­ga roz­wo­jowi cukrzy­cy typu I
 •  Zmniejsza ryzyko wys­tąpi­enia krzywicy

Niedobór wit­a­miny D dla dziecięcego orga­niz­mu może mieć przykre kon­sek­wenc­je, takie jak:

 •  Krzywica
 •  Zmi­any kostne
 •  Więk­sze ryzyko roz­wo­ju chorób układu krąże­nia, takich jak nad­ciśnie­nie czy niewydol­ność serca

Rola witaminy D w rozwoju dziecka — czy konieczna jest suplementacja?

Nieste­ty w okre­sie jesi­en­no-zimowym nie jesteśmy w stanie nat­u­ral­nie dostar­czyć sobie odpowied­nich iloś­ci wit­a­miny D. Koniecz­na jest więc suple­men­tac­ja. Dawka suple­men­towanej wit­a­miny D zależ­na jest od wieku:

 •  Dzieci do 6 miesią­ca życia przyj­mować powin­ny 400 IU wit­a­miny D dziennie
 •  Dzieci od 6 do 12 miesią­ca życia przyj­mować powin­ny 600 IU wit­a­miny D dziennie
 •  Dzieci od 1 do 10 roku życia przyj­mować powin­ny 600‑1000 IU wit­a­miny D dziennie
 •  Dzieci od 11 do 18 roku życia przyj­mować powin­ny 800‑2000 IU wit­a­miny D dziennie

Dokład­na dawka zależ­na jest przede wszys­tkim od iloś­ci cza­su spędzanego na słońcu oraz masy ciała. Jeśli nie jesteśmy pewni, ile wit­a­miny D powin­no przyj­mować nasze dziecko, to warto skon­sul­tować się z lekarzem przed rozpoczę­ciem suplementacji.

Oceń
mail