Przeskocz do treści
coloalert

Jak odzwyczaić dziecko od smoczka? 7 skutecznych sposobów

Smoczek to mała rzecz, bez której wiele niemowląt i ich rodz­iców nie wyobraża sobie życia. W końcu jed­nak przy­chodzi moment, gdy zaczy­na przynosić on więcej szkody niż korzyś­ci. Pora więc się z nim pożeg­nać. Ale jak odzwycza­ić dziecko od smocz­ka? Sprawdź 7 sposobów, które Ci w tym pomogą!jak odzwyczaić dziecko od smoczka

Spis treś­ci:

 1. Odzwycza­janie dziec­ka od smocz­ka — kiedy zacząć?
 2. Jak odzwycza­ić dziecko od smoczka?

Odzwyczajanie dziecka od smoczka — kiedy zacząć?

Ze smocz­ka moż­na korzys­tać tak naprawdę od samych nar­o­dzin dziec­ka. Noworodek ma bard­zo sil­ny odruch ssa­nia i to właśnie smoczek może pomóc mu sobie z nim poradz­ić. Ten mały sylikonowy towarzysz może dziecku zapewnić także poczu­cie bezpieczeństwa.
Smoczek z cza­sem może przes­tać przynosić korzyś­ci nasze­mu dziecku. Należy więc stop­niowo się z nim żeg­nać. Najlep­szy moment na rozpoczę­cie odzwycza­ja­nia od smocz­ka to czas między 3 a 6 miesiącem życia. Wtedy odruch ssa­nia nie jest już tak nasilony. Dzię­ki rozpoczę­ciu odzwycza­ja­nia w tym momen­cie uchron­imy dziecko przed wielo­ma przykry­mi kon­sek­wenc­ja­mi, taki­mi jak:

 •  Niepraw­idłowe ułoże­nie zębów
 • Opóźnie­nie mowy
 •  Seplenienie
 •  Więk­sze ryzyko częstych infekcji ucha środkowego

Jak odzwyczaić dziecko od smoczka?

Niek­tóre dzieci szy­bko i łat­wo żeg­na­ją się ze smoczkiem. Dla innych z kolei jest to bard­zo trud­ny pro­ces, w trak­cie którego pojaw­ia się wiele łez. Niełatwy może on także być dla rodz­iców, dla których wcześniej smoczek był sposobem na uspoko­je­nie dziec­ka w razie nagłej paniki.
Pro­ces odzwycza­ja­nia dziec­ka od smocz­ka wcale nie musi być trud­ny. Wystar­czy sięgnąć po odpowied­nie metody, takie jak:

 •  Na początku chowanie smocz­ka, gdy dziecko jest czymś zajęte, a następ­nie w trud­niejszych dla dziec­ka momen­tach, takich jak płacz czy marudzenie
 •  Wyj­mowanie smocz­ka z buzi dziec­ka po zaśnięciu
 •  Znalezie­nie alter­naty­wy dla smocz­ka w trud­nych sytu­ac­jach np. kocy­ka czy zabawki
 •  Roz­mowa z dzieck­iem na tem­at tego, dlaczego należy porzu­cić smoczek. W trak­cie roz­mowy warto pod­kreślić, że maluch jest już za duży na smoczek.

Dzię­ki czemu poprzez jego porzuce­nie będzie chci­ał pokazać swo­ją dorosłość.

 •  Czy­tanie książeczek na tem­at pożeg­na­nia smoczka
 •  Zro­bi­e­nie dzi­ur­ki w smoczku, dzię­ki czemu nie będzie dało się go ssać

Pamię­taj, aby wybrać dobry moment na rozpoczę­cie odzwycza­ja­nia od smocz­ka. Staraj się nie zaczy­nać tego w trud­nych chwilach, takich jak pójś­cie do żłob­ka czy choroba.

Oceń
mail