Przeskocz do treści
coloalert

Jakie badania na wykrycie raka w organizmie najlepiej wykonać?

Każdy rodzaj choro­by nowot­worowej powinien zostać wykry­ty jak najszy­b­ciej. Dzię­ki temu szanse na jej poko­nanie będą znacznie więk­sze. Im później zostanie postaw­iona diag­noza, tym rokowa­nia pac­jen­ta będą gorsze. Odpowied­nie testy należy więc przeprowadz­ić jak najszy­b­ciej. Przeczy­taj, jakie bada­nia na wykrycie raka w orga­nizmie najlepiej wykonać!jakie badania na wykrycie raka w organizmie

Spis treś­ci:

  1. Jakie bada­nia na wykrycie raka w orga­nizmie? Mark­ery nowotworowe
  2. Jakie bada­nia na wykrycie raka w orga­nizmie? Bada­nia obrazowe
  3. Jakie bada­nia na wykrycie raka w orga­nizmie? Kolonoskopia
  4. Jakie bada­nia na wykrycie raka w orga­nizmie? Cytologia

Jakie badania na wykrycie raka w organizmie? Markery nowotworowe

Raka w orga­nizmie wykryć moż­na poprzez sprawdze­nie poziomu mark­erów nowot­worowych. Są to sub­stanc­je zna­j­du­jące się we krwi, moczu i pły­nach ustro­jowych, których poziom rośnie u osób chorych na raka .

Najczęś­ciej sprawdzane mark­ery nowot­worowe to:

  •  CA 125 – sprawdza się go w przy­pad­ku pode­jrzenia raka jajnika
  •  CA 15–3 – jego pod­wyżs­zony poziom świad­czyć może o raku pier­si, raku jeli­ta grubego oraz raku wątroby
  •  CA 19–9 – ten mark­er sprawdzany jest u osób, u których pode­jrze­wa się raka trzustki
  •  CEA – jego pod­wyżs­zony poziom może oznaczać raka odby­tu lub raka jeli­ta grubego
  •  AFP – pow­iązany jest on z rakiem jądra

Jakie badania na wykrycie raka w organizmie? Badania obrazowe

Rak wykry­ty może zostać także w trak­cie badań obra­zowych, takich jak tomo­grafia kom­put­erowa, rezo­nans mag­ne­ty­czny oraz pozytonowa tomo­grafia emisyj­na. Pozwala­ją one nie tylko wykryć chorobę, ale także dokład­nie zlokali­zować zmi­anę nowot­worową w organizmie.

Jakie badania na wykrycie raka w organizmie? Kolonoskopia

Rak jeli­ta grubego najczęś­ciej jest wykry­wany w trak­cie kolonoskopii. Badanie to umożli­wia lekar­zowi zajrze­nie do wnętrza jeli­ta grubego pac­jen­ta. Dzię­ki temu może on jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć obec­ność zmi­an nowot­worowych w obrę­bie jeli­ta grubego.
Kolonoskopię wykonu­je się poprzez umieszcze­nie w odby­cie pac­jen­ta giętkiej rur­ki z kamerą. Z tego powodu nie jest to badanie, na które pac­jen­ci zgłasza­ją się zbyt chęt­nie. Oso­by w takiej sytu­acji mogą zde­cy­dować się na alter­natwę — test ColoAlert. Jest to niein­wazyjne badanie w kierunku raka jeli­ta grubego. Do jego wyko­na­nia potrzeb­na jest jedynie prób­ka kału.

Jakie badania na wykrycie raka w organizmie? Cytologia

Cytolo­gia to badanie pro­fi­lak­ty­czne dla kobi­et. Dzię­ki niemu wykryć moż­na raka szyj­ki maci­cy. Jest to możli­we, nawet jeśli choro­ba nie zaczęła się jeszcze w żaden sposób objawiać .
Cytolo­gia jest bezbolesnym badaniem, które wykonu­je się na fotelu gineko­log­icznym. Pole­ga ono na pobra­niu wymazu z szyj­ki maci­cy, który następ­nie zosta­je przekazany do anal­izy. Takie badanie każ­da kobi­eta powin­na wykony­wać przy­na­jm­niej raz na trzy lata.

Źródła:

  1. https://www.zwrotnikraka.pl/co-to-sa-markery-nowotworowe/
Oceń
mail