Przeskocz do treści
coloalert

Rola kwasu foliowego przed i w trakcie ciąży

Kwas foliowy, czyli wit­a­m­i­na B9, powinien być suple­men­towany przed ciążą oraz w jej trak­cie. Dzię­ki tej suple­men­tacji może­my uniknąć wielu groźnych kom­p­likacji, które mogły­by zagrażać życiu naszego dziec­ka. Sprawdź, jaka jest rola kwa­su foliowego przed i w trak­cie ciąży!rola kwasu foliowego przed i w trakcie ciąży

Spis treś­ci:

  1. Rola kwa­su foliowego przed ciążą
  2. Rola kwa­su foliowego w trak­cie ciąży
  3. Rola kwa­su foliowego przed i w trak­cie ciąży — w jakich dawkach go przyjmować?

Rola kwasu foliowego przed ciążą

Suple­men­tac­ja kwa­su foliowego przed ciążą ma ogromne znacze­nie dla zdrowia Two­jego przyszłego dziec­ka. Bada­nia wykazu­ją, że reg­u­larne spoży­cie odpowied­niej daw­ki kwa­su foliowego przez przyszłą matkę może znacznie zmniejszyć ryzyko wys­tąpi­enia wad cewy ner­wowej u dziec­ka, takich jak np. rozszczep krę­gosłu­pa czy bezmóz­gowie. Sza­cu­je się, że ryzyko to zmniejsza się aż o 70%. Suple­men­tację należy rozpocząć co najm­niej pół roku przed zajś­ciem w ciążę. Jed­nak im wcześniej to zro­bimy, tym lepiej.
Przyj­mowanie kwa­su foliowego przed ciążą może dać również dużo korzyś­ci przyszłej mamie. Zapo­b­ie­ga on ane­mii, bierze udzi­ał w proce­sach meta­bol­icznych oraz zapew­nia praw­idłową akty­wność organów wewnętrznych. Dzię­ki temu kobi­eta może mieć dużo lep­sze samopoczu­cie w trak­cie stara­nia się o dziecko.

Rola kwasu foliowego w trakcie ciąży

Pod­czas ciąży kwas foliowy odgry­wa nadal kluc­zową rolę w roz­wo­ju pło­du. Jest on niezbęd­ny do praw­idłowego tworzenia się układu ner­wowego dziec­ka oraz do biosyn­tezy jego DNA, czyli mate­ri­ału gene­ty­cznego. Kwas foliowy przy­czy­nia się również do dojrze­wa­nia czer­wonych krwinek, czyli erytrocytów.

Rola kwasu foliowego przed i w trakcie ciąży — w jakich dawkach go przyjmować?

Zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Ginekologów i Położników kobi­ety planu­jące macierzyńst­wo oraz ciężarne do 12 tygod­nia powin­ny przyj­mować kwas foliowy w daw­ce 0,4–0,8 mg na dzień. Po 12 tygod­niu dawka ta powin­na wynosić 0,6–0,8 mg na dzień.
Ist­nieją przy­pad­ki, w których dawka kwa­su foliowego przyj­mowanego przed i w trak­cie ciąży powin­na być więk­sza. Zal­icza­my do nich ciążę bliź­ni­aczą, BMI powyżej 30 oraz urodze­nie w przeszłoś­ci dziec­ka z wadą cewy ner­wowej. W takiej sytu­acji dawkę usta­la lekarz indywidualnie.
Oprócz suple­men­tacji warto zatroszczyć się także o dostar­czanie sobie kwa­su foliowego wraz z poży­wie­niem. Zna­jdziemy go m.in. w szpinaku, bruk­selce, sała­cie, kapuś­cie włoskiej czy rośli­nach strączkowych.

Oceń
mail