Przeskocz do treści
coloalert

Jak zapewnić spokojną ciążę? Porady

Ciąża powin­na być spoko­jnym cza­sem. Brak stre­su bard­zo korzyst­nie wpły­wa na rozwój naszego dziec­ka. Jak jed­nak zapewnić sobie spoko­jną ciążę, gdy cały czas martwimy się o naszego malusz­ka? Zda­je­my sobie sprawę, że wcale nie jest to takie prost­sze. Przy­go­towal­iśmy więc porad­nik, z którego dowiesz się, jak zapewnić spoko­jną ciążę. Porady zna­jdziesz poniżej!jak zapewnić spokojną ciążę porady

Spis treś­ci:

  1. Przede wszys­tkim zad­baj o siebie
  2. Reg­u­larnie kon­troluj zdrowie swo­jego dziecka

Przede wszystkim zadbaj o siebie

Two­je­mu dziecku stworzysz najlep­sze warun­ki do roz­wo­ju, jeśli odpowied­nio o siebie zad­basz. W tym celu powinnaś:

  •  Zwracać uwagę na to, co jesz – dieta kobi­ety ciężarnej powin­na być zbi­lan­sowana, różnorod­na i peł­na skład­ników odży­w­czych. Przede wszys­tkim nie powin­no być w niej miejs­ca na alko­hol, słod­kie napo­je i fast-foody. Reg­u­larnie powin­naś spoży­wać warzy­wa i owoce, pro­duk­ty pełnoziar­niste oraz białko roślinne i zwierzęce.
  •  Reg­u­larnie się ruszaj — akty­wność fizy­cz­na w ciąży jest zale­cana każdej kobiecie, u której nie ma do tego wyraźnych prze­ci­wwskazań. Nie musisz od razu upraw­iać inten­sy­wnych sportów. Wystar­czy spac­er z psem, roz­cią­ganie czy joga. Nie tylko pozy­ty­wnie wpłynie to na rozwój Two­jego dziec­ka, ale także przy­go­tu­je Two­je ciało do zbliża­jącego się porodu.
  •  Zad­baj o swo­ją skórę — przede wszys­tkim powin­naś ją naw­ilżać i natłuszczać. Od pier­wszych tygod­ni ciąży warto także stosować pro­duk­ty zapo­b­ie­ga­jące rozstępom.
  •  Pamię­taj o odpoczynku – w ciąży możesz mieć nieco mniej energii. Odpoczy­waj więc, kiedy tylko masz na to czas. Pozwól sobie na relaks i drzem­ki w ciągu dnia.

Regularnie kontroluj zdrowie swojego dziecka

Każ­da kobi­eta w ciąży powin­na reg­u­larnie odwiedzać ginekolo­ga oraz wykony­wać bada­nia, które zale­ci jej lekarz. Dzię­ki temu na bieżą­co będziemy wiedzieć, czy u naszego maleńst­wa wszys­tko w porząd­ku. W porę wykry­je­my także ewen­tu­alne prob­le­my zdrowotne.

Kobi­eta ciężar­na nie może zapom­nieć o wyko­na­niu badań pre­na­tal­nych. Szczegól­nie ważne jest wyko­nanie USG gene­ty­cznego oraz tes­tu prze­siewowego z krwi mat­ki. Ciężarnym pole­ca się test NIFTY pro. Jest to badanie wol­nego płodowego DNA (cffD­NA), dzię­ki które­mu u dziec­ka wykryć moż­na aż 94 choro­by wrod­zone. W teś­cie NIFTY pro sprawd­zona może zostać także płeć dziec­ka, jeśli rodz­ice mają takie życze­nie. Decy­du­jąc się na to badanie, może­my więc zyskać pewność, że nasze dziecko jest zdrowe i zapewnić sobie spoko­jną ciążę.

Oceń
mail