Archiwa: Wydarzenia - Genetyczne.pl Przeskocz do treści
badanie wes complex

Wydarzenia

now browsing by category

Kon­fer­enc­je naukowe, sym­poz­ja, spotka­nia, obchody świąt poświę­conych konkret­nym  chorobom gene­ty­cznym. Bądź na bieżą­co z wydarzeni­a­mi ze świa­ta genetyki…

 
kto jest narażony na urodzenie dziecka z zespołem Downa

Kto jest narażony na urodzenie dziecka z Zespołem Downa lub inną chorobą dziedziczną?

Zaawan­sowane bada­nia naukow­ców dają owoce, które przy­da­ją się także zwykłym oby­wa­telom. Dzię­ki nim wiemy już, kto jest narażony na urodze­nie dziec­ka z Zespołem Dow­na. Tyczy się to też innych, niebez­piecznych dla zdrowia i życia dzieci chorób gene­ty­cznych. Grupy ryzy­ka powin­ny znać wszys­tkie oso­by, które są w tzw. wieku pro­duk­cyjnym. Jednak…

czy kwas foliowy chroni przed zespołem Downa

Czy kwas foliowy chroni przed Zespołem Downa i innymi chorobami?

Kwas foliowy jest związkiem, którego orga­nizm człowieka nie potrafi wyt­worzyć. Zale­ca się, aby suple­men­towała go każ­da kobi­eta w ciąży? Dlaczego? Czy kwas foliowy chroni przed Zespołem Dow­na? Jaki ma wpływ na rozwój dziec­ka? Sprawdź! Spis treś­ci: Wpływ niedoboru kwa­su foliowego na płód Kiedy należy suple­men­tować kwas foliowy? Czy wystar­czy dieta bogata…

jak zmniejszyć ryzyko zespołu Downa

Jak można zmniejszyć ryzyko Zespołu Downa? Na co uważać?

Zespół Dow­na stwierdza się śred­nio u 1 na 700 noworod­ków. Na częs­totli­wość tego schorzenia nie wpły­wa­ją takie czyn­ni­ki jak np. warun­ki soc­jalne, kli­mat czy rasa. Czy moż­na, więc ustrzec swo­je dziecko przed tri­somią 21? Jak moż­na zmniejszyć ryzyko Zespołu Dow­na? Przeczy­taj, a się dowiesz! Spis treś­ci: Zespół Dow­na a wiek matki…

zespół Downa rodzaje

Zespół Dawna — rodzaje i wpływ na życie człowieka

W wyniku zmi­an w pol­skim usta­wodaw­st­wie, coraz więcej par obaw­ia się powoła­nia na świat chorego dziec­ka. Czy słusznie? Prob­lem ten przed­staw­imy na przykładzie tri­somii 21, znanej bardziej jako Zespół Daw­na. Rodza­je, w których on wys­tępu­je różnicu­je sposób funkcjonowa­nia chorego. Spis treś­ci: Zespół Dow­na — objawy fizy­czne i psy­chiczne Zespół Downa…

choroba Wolmana

Czym jest choroba Wolmana?

Choro­ba Wol­mana to dość tajem­nicza nazwa. Mało osób zda­je sobie sprawę o ist­nie­niu tego schorzenia, ponieważ jest ono bard­zo rzad­ko diag­no­zowane. Warto jed­nak zdawać sobie sprawę z ist­nienia tej choro­by, ponieważ ma ona bard­zo poważny prze­bieg. Czym więc jest choro­ba Wol­mana? Jak ją rozpoz­nać? Dowiesz się z naszego najnowszego artykułu!…

choroba Jansky'ego Bielschowsky'ego

Choroba Jansky’ego Bielschowsky’ego — co to za schorzenie?

Choro­ba Jan­sky’ego Bielschowsky’ego to rzad­ka choro­ba meta­bol­icz­na, której pier­wsze objawy pojaw­ia­ją się już u niemowląt. Nieste­ty ma ona bard­zo cięż­ki prze­bieg i częs­to prowadzi do śmier­ci dziec­ka. Czy moż­na się przed tym uchronić? Jak w ogóle rozpoz­nać chorobę Jan­sky’ego Bielschowsky’ego? Odpowiedzi na te i inne pyta­nia zna­jdziesz w naszym najnowszym…

choroba Santavuori Haltia

Choroba Santavuoriego-Haltii

Choro­ba San­­tavuoriego-Haltii to rzad­ka choro­ba gene­ty­cz­na. Jej pier­wsze objawy zobaczyć może­my już u małych dzieci. Nieste­ty choro­ba ta ma bard­zo cięż­ki prze­bieg. Jak moż­na ją rozpoz­nać? Czy da się wyleczyć chorobę San­­tavuoriego-Haltii? Dowiedz się z naszego najnowszego artykułu! Spis treś­ci: Choro­ba San­­tavuoriego-Haltii — co to jest? Choro­ba San­­tavuoriego-Haltii — objawy Choroba…

postępujące porażenie najądrowe

Postępujące porażenie najądrowe — objawy, przyczyny, leczenie

Postępu­jące poraże­nie jądrowe to niebez­pieczne schorze­nie, które w krótkim cza­sie doprowadza do całkowitego unieru­chomienia pac­jen­ta. Częs­to myli się je z chorobą Parkin­sona, ponieważ choro­by te mogą objaw­iać się podob­nie. Co jest przy­czyną postępu­jącego poraże­nia najądrowego? Jak rozpoz­nać tę chorobę? Czy moż­na ją wyleczyć? Dowiedz się poniżej! Spis treś­ci: Czym jest…

choroba Alexandra

Choroba Alexandra — co to takiego? Jak się objawia?

Choro­ba Alexan­dra to rzad­kie schorze­nie gene­ty­czne. Ma ono cięż­ki i postępu­ją­cy prze­bieg. Już w ciągu kilku miesię­cy może ona doprowadz­ić do śmier­ci. Jak się objaw­ia? Czy da się wyleczyć chorobę Alexan­dra? Odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia zna­jdziesz poniżej! Spis treś­ci: Czym jest choro­ba Alexan­dra? Przy­czyny choro­by Alexan­dra Objawy choro­by Alexan­dra Czy…

stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) — co to za choroba?

Stward­nie­nie zanikowe boczne (ALS) to choro­ba powodu­ją­ca utratę kon­troli nad mięś­ni­a­mi. Jest ona spowodowana uszkodze­niem struk­tur układu ner­wowego. Nieste­ty stward­nie­nie zanikowe boczne jest chorobą o bard­zo ciężkim prze­biegu. Jak się objaw­ia? Jakie są rokowa­nia pac­jen­ta z ALS? Sprawdź poniżej! Spis treś­ci: Czym jest stward­nie­nie zanikowe boczne? Stward­nie­nie zanikowe boczne —…

demencja jest chorobą

Czym jest demencja?

Demenc­ja to ogólne pogorsze­nie sprawnoś­ci umysłowej. Wys­tępu­je ona zwyk­le u seniorów i jest spowodowana uszkodze­niem mózgu. Jak moż­na ją rozpoz­nać? Czy demencję moż­na wyleczyć? Dowiedz się z naszego najnowszego artykułu! Spis treś­ci: Co to jest demenc­ja? Objawy demencji Jak diag­nozu­je się demencję? Lecze­nie demencji Co to jest demenc­ja? Demenc­ja (inaczej…

jak można najprościej rozpoznać ataksję

Ataksja — przyczyny, objawy i leczenie

Atak­s­ja to zaburze­nie powodu­jące prob­le­my z koor­dy­nacją ruchową. Nie jest to choro­ba, ale objaw neu­ro­log­iczny. Może on być dla pac­jen­tów bard­zo uciążli­wy, dlat­ego warto jak najszy­b­ciej go rozpoz­nać i poz­nać jego przy­czynę. Zobacz, jak moż­na najproś­ciej rozpoz­nać atak­sję i co zro­bić dalej! Spis treś­ci: Czym jest atak­s­ja? Objawy atak­sji Jak zdiagnozować…

mail