ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

Dlaczego ciągle jest mi zimno? Poznaj przyczyny ciągłego uczucia zimna

Ciągłe uczu­cie zim­na najczęś­ciej związane jest ze zmęcze­niem, podeszłym wiekiem, niską masą ciała lub stre­sem. Nie należy jed­nak go bagatelizować, ponieważ marznię­cie jest nie tylko nieprzy­jemne, ale może być również objawem chorób: m.in. depresji, schorzeń układu ser­cowo-naczyniowego, ane­mii czy niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy i Hashimo­to.

Uczucie zimna – przyczyny związane z układem krążenia (stres, brak ruchu czy zmęczenie)

W wielu przy­pad­kach za ciągłe uczu­cie zim­na odpowiada­ją przewlekłe zmęcze­nie lub stres. W tych momen­tach orga­nizm kon­cen­tru­je dobrze dotle­nioną krew w najważniejszych narzą­dach, a inne takiej krwi dosta­ją mniej. Marznię­cie nasi­la się więc, szczegól­nie w takich par­ti­ach ciała, jak dłonie czy stopy. Podob­ny wpływ na krąże­nie mają również niek­tóre choro­by ser­ca, nosze­nie zbyt cias­nej odzieży czy brak ruchu. Należy wymienić też alko­hol oraz kofeinę, które rozsz­erza­ją naczy­nia krwionośne, co powodu­je szyb­szy przepływ krwi, a tym samym – trud­niejsze jej ogrzanie. Przy naduży­wa­niu tych sub­stancji może pojaw­ić się więc przewlekłe uczu­cie zim­na. Ciągłe marznię­cie wys­tępu­je też u osób chorych na ane­mię oraz u tych, u których obser­wu­je się niskie ciśnie­nie.

Uczucie zimna – przyczyny to również podeszły wiek, niska masa ciała i menopauza

Oso­by starsze są bardziej wrażli­we na zim­no, ponieważ z upły­wem lat zmniejsza się licz­ba recep­torów czu­cia ciepła. W związku z tym odczuwanie zim­na jest dla nich w pewien sposób nat­u­ralne. Również u kobi­et prze­chodzą­cych menopauzę uczu­cie prz­er­aźli­wego zim­na jest nor­malne i wiąże się ze zmi­ana­mi hor­mon­al­ny­mi w orga­nizmie. Także niska masa ciała (szczegól­nie związana z małą iloś­cią masy mięśniowej) ma wpływ na wyt­warzanie energii, która nie ma gdzie się przek­sz­tał­cać.

Uczucie zimna a Hashimoto – jeden z powszechniejszych objawów choroby

Przewlekłe uczu­cie zim­na to jeden z częst­szych objawów choro­by Hashimo­to oraz niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy. Ma to związek ze zmi­ana­mi hor­mon­al­ny­mi w orga­nizmie, a także upośledze­niem dzi­ała­nia gruc­zołów potowych i łojowych. Przy Hashimo­to pojaw­ia się również zmęcze­nie, niewytłu­maczal­ny wzrost masy ciała, obrzę­ki (szczegól­nie twarzy), zaparcia, osła­bi­e­nie, bóle mięśni czy spadek nas­tro­ju, a nawet depres­ja. Obser­wu­je się również wypadanie włosów, nad­mierną potli­wość i szorstką skórę.

Hashimoto – na czym polega i jakie są jej przyczyny?

Hashimo­to to choro­ba, która wiąże się z zaburzeni­a­mi układu odpornoś­ciowego – przes­ta­je on chronić orga­nizm przed pojaw­ie­niem się infekcji, a zaczy­na atakować własne tkan­ki. Powodu­je to pojaw­ie­nie się przewlekłego stanu zapal­nego tar­czy­cy i najczęś­ciej również niedoczyn­noś­ci tego gruc­zołu. Na rozwój Hashimo­to wpływ mają zwyk­le predys­pozy­c­je gene­ty­czne, jed­nak mówi się również o wpły­wie dużego stre­su, zaburzeni­ach meta­bol­icznych czy zaburzeni­ach flo­ry bak­teryjnej. Nie wszys­tkie przy­czyny schorzenia są znane – wciąż prowad­zone są na ten tem­at bada­nia.

Wykrycie i leczenie Hashimoto

Przy pojaw­ie­niu się objawów choro­by Hashimo­to (w tym przewlekłego uczu­cia zim­na) należy wykon­ać szereg badań, które wykony­wane razem dadzą całoś­ciowy obraz stanu zdrowia. Należą do nich przede wszys­tkim bada­nia krwi w kierunku stęże­nia: TSH (hor­monu przysad­ki móz­gowej), fT3 i fT4 (hor­monów tar­czy­cowych), anty-TPO i anty-TG (badanie prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wtar­czy­cowych), cho­les­terolu oraz glukozy. Dobrze jest wykon­ać również USG tar­czy­cy.

Lecze­nie rozpoczy­na się najczęś­ciej dopiero wtedy, gdy u oso­by chorej pojaw­ia się niedoczyn­ność (lub ewen­tu­al­nie nad­czyn­ność) tar­czy­cy. Najczęś­ciej pole­ga na podawa­niu odpowied­niej daw­ki tyroksyny, która dos­tosowywana jest indy­wid­u­al­nie – w zależnoś­ci od stop­nia zaawan­sowa­nia niedoczyn­noś­ci, wieku chorego, a także jego masy ciała. Zwyk­le podawanie leku wystar­czy, by popraw­ić jakość życia i zmniejszyć nasile­nie objawów.

baner-celiakia

Hashimoto a celiakia – często ze sobą współistnieją

Ze wzglę­du na to, że Hashimo­to jest chorobą autoim­muno­log­iczną, bard­zo częs­to współist­nieje z inny­mi choroba­mi o tym samym podłożu. Jed­nym z takich schorzeń jest celi­akia, czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu, która u chorych na Hashimo­to pojaw­ia się 10 razy częś­ciej niż u innych osób. Warto więc zdawać sobie sprawę, że po wykryciu Hashimo­to dobrze jest również wykon­ać testy gene­ty­czne w kierunku celi­akii, by mieć pewność co do stanu swo­jego zdrowia.

Jeśli także celi­akia zostanie wykry­ta, konieczne będzie prze­jś­cie na dietę bezg­lutenową. Jest to jedyny sposób, by ustrzec się przed kon­sek­wenc­ja­mi nielec­zonej celi­akii, do których należą m.in. liczne niedobo­ry, ane­mia, prob­le­my z płod­noś­cią, poronienia czy nawet nowot­wory. Dieta bezg­lutenowa przynosi korzyś­ci zdrowotne również w lecze­niu Hashimo­to.

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA w kierunku celi­akii? Napisz do nas na adres: redakcja@genetyczne.pl

 

 

 

 

 

Dlaczego cią­gle jest mi zim­no? Poz­naj przy­czyny ciągłego uczu­cia zim­na

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
szybki wzrost dziecka przyczyny
Twoje dziecko rośnie zbyt szybko? Jaka może być tego przyczyna

Szybki wzrost dziecka może być spowodowany wieloma czynnikami. Najczęściej należą do nich nadmiar hormonu wzrostu,...

Zamknij
,,,