antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

Sucha skóra – efekt błędów w pielęgnacji czy objaw choroby?

Sucha skóra ze skłon­noś­cią do łuszczenia się  jest prob­le­mem wielu Polaków. Częs­to pojaw­ia się wtedy również uczu­cie napię­cia, piecze­nie i świąd. Nad­mier­na suchość skóry może być wynikiem niewłaś­ci­wej pielę­gnacji lub złej diety. Nasza skóra robi się też sucha pod wpły­wem warunk­ów atmos­fer­ycznych – gdy jest zbyt upal­nie lub mroźno. Dolegli­woś­ci skórne mogą pojaw­ić się także w prze­biegu chorób uwarunk­owanych gene­ty­cznie – atopowego zapale­nia skóry, łuszczy­cy, cukrzy­cy czy choro­by Hashimo­to.

sucha skóra

Sucha skóra – przyczyną może być niewłaściwa pielęgnacja lub zła dieta

Sucha skóra jest częs­to efek­tem stosowa­nia dostęp­nych na rynku mydeł,  które zmieni­a­ją praw­idłowe pH skóry i pozbaw­ia ją sebum (łoju skórnego). Nieko­rzyst­nie na kondy­cję skóry wpły­wa­ją także zbyt długie i zbyt gorące kąpiele. Abyśmy mogli cieszyć się piękną skórą musimy pon­ad­to odpowied­nio nawad­ni­ać nasz orga­nizm. Nieste­ty w ciągu dnia, w natłoku codzi­en­nych obow­iązków, bard­zo częs­to zapom­i­namy o tym, żeby wyp­ić wystar­cza­jącą ilość płynów. Wygląd naszej skóry popraw­ić może za to dieta boga­ta w tłuszcze. Nie chodzi tu jed­nak o tłuste, smażone potrawy, a zna­j­du­jące się np. w orzechach, ole­jach roślin­nych czy rybach tłuszcze nien­asy­cone. Jeśli chce­my pozbyć się suchej i łuszczącej się skóry, warto abyśmy zad­bali również o odpowied­nią podaż wit­a­miny A i E.

 Sucha skóra a warunki pogodowe i tryb życia

Nasza skóra nie lubi ani zim­na, ani zbyt­niego upału. Innym czyn­nikiem sprzy­ja­ją­cym nad­mierne­mu wysusze­niu skóry są wia­tr i promieniowanie UV. Taki stan może wynikać również z dłu­gotr­wałego prze­by­wa­nia w pomieszczeni­ach z kli­matyza­cją lub oświ­et­lanych jarzeniówka­mi. Sucha skóra bywa też częstą bolączką osób, które z racji wykony­wanego zawodu muszą częs­to trzy­mać ręce w wodzie albo mają kon­takt z deter­gen­ta­mi. Doty­czy to np. kucharzy, fryz­jerów czy osób zawodowo zaj­mu­ją­cych się sprzą­taniem.

Sucha skóra w przebiegu atopowego zapalenia skóry, łuszczycy i cukrzycy

Skóra robi się sucha nie tylko na skutek dzi­ała­nia czyn­ników zewnętrznych. Może być to również syg­nał pochodzą­cy z wnętrza orga­niz­mu, świad­czą­cy o rozwi­ja­jącej się w nim choro­bie. Sucha skóra, z ten­dencją do łuszczenia się jest jed­nym z głównych objawów atopowego zapale­nia skóry (AZS) – choro­by autoim­muno­log­icznej o podłożu gene­ty­cznym. Skóra atopi­ka nierzad­ko bywa też zacz­er­wieniona i swędzą­ca. Objawy AZS mogą być mniej lub bardziej nasilone (obser­wu­je się zarówno okresy zaostrzenia jak i remisji choro­by). Warto dodać, że atopowe zapale­nie skóry, jak każ­da choro­ba gene­ty­cz­na, jest nieuleczalne. Łagodz­ić moż­na tylko jego objawy, m.in. poprzez zaży­wanie leków prze­ci­whis­t­a­minowych i stery­dowych. Sto­su­je się też preparaty natłuszcza­jące wysus­zoną skórę.

Inną chorobą, która wywołu­je prob­le­my skórne i podob­nie jak AZS ma podłoże gene­ty­czne jest łuszczy­ca. Ist­nieje kil­ka odmi­an tej choro­by, a każ­da z nich ma nieco inny prze­bieg. Najczęś­ciej mamy jed­nak do czynienia z tzw. łuszczy­cą zwycza­jną. Na powierzch­ni skóry oso­by dotkniętej tym schorze­niem pojaw­ia­ją się czer­wone, płask­ie grud­ki o wyraźnie zaz­nac­zonych brze­gach, które pokryte są charak­terysty­czną sre­brzys­tą łuską. Wielu chorych uskarża się również na upor­czy­we swędze­nie i uczu­cie suchoś­ci skóry. W lecze­niu łuszczy­cy sto­su­je się zarówno różnego rodza­ju kre­my, jak i preparaty doustne.

Sucha skóra, ze skłon­noś­cią do łuszczenia się bywa również częstą bolączką cukrzyków. Jest ona u nich także bardziej wrażli­wa i podat­na na uszkodzenia czy zakaże­nia. Prob­le­my skórne w cukrzy­cy są najczęś­ciej wynikiem zmi­an naczyniowych i tzw. angiopatii cukrzy­cowej. Choro­ba uszkadza naczy­nia krwionośne, przez co skóra dia­bety­ka jest sła­biej ukr­wiona – m.in. właśnie stąd biorą się ww. dolegli­woś­ci. Oso­by dotknięte cukrzy­cą powin­ny więc szczegól­nie zad­bać o odpowied­nią pielę­gnację i naw­ilże­nie prze­sus­zonej skóry. Na szczęś­cie pol­s­ki rynek kos­me­ty­czny obfi­tu­je w różnego typu preparaty, które im w tym poma­ga­ją – niek­tóre z nich zostały stwor­zone właśnie z myślą o dia­betykach.

Sucha skóra może być również objawem choroby Hashimoto i celiakii

Gene­ty­cznie uwarunk­owanej, autoim­muno­log­icznej choro­by zapal­nej tar­czy­cy. W Hashimo­to dochodzi do niedoczyn­noś­ci tego narzą­du, co skutku­je zbyt niskim poziomem hor­monów tar­czy­cowych w orga­nizmie. Dość charak­terysty­cznym objawem choro­by Hashimo­to jest nagły, trud­ny do wyjaśnienia, wzrost wagi. Chory szy­b­ciej też marznie, braku­je mu energii i chę­ci do dzi­ała­nia. Niedoczyn­ność tar­czy­cy wys­tępu­ją­ca przy choro­bie Hashimo­to może być pon­ad­to przy­czyną prob­lemów ze skórą —  sta­je się ona sucha i szorstka w dotyku. Nie pomogą tutaj jed­nak żadne kre­my naw­ilża­jące. Konieczne jest usta­bi­li­zowanie poziomu hor­monów tar­czy­cowych. Stan chorych nierzad­ko popraw­ia się również po odstaw­ie­niu glutenu. Dlaczego?

Oso­ba cho­ru­ją­ca na Hashimo­to jest aż 10 razy bardziej narażona na celi­ak­ię – inne schorze­nie autoim­muno­log­iczne o podłożu gene­ty­cznym. Właśnie dlat­ego pac­jen­ci, u których został zdi­ag­no­zowany ten typ niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy, powin­ni prze­badać się również w kierunku celi­akii. Służy do tego proste badanie genetyczne.W celi­akii atakowanym narzą­dem jest jeli­to cienkie. Z jego powierzch­ni w miarę postępu choro­by znika­ją potrzeb­ne do wchła­ni­a­nia skład­ników odży­w­czych kosm­ki jeli­towe. Choro­ba prowadzi więc do niedoborów pokar­mowych, którym mogą towarzyszyć bard­zo uciążli­we objawy.

baner-celiakia

Co ciekawe sama celi­akia również może być przy­czyną nad­miernego wysuszenia skóry. Jest ono spowodowane niedob­o­ra­mi ważnych wit­a­min, w tym wspom­ni­anej wit­a­miny A i E. Dieta bezg­lutenowa pozwala odbu­dować się zniszc­zonym kosmkom, ponieważ to właśnie obec­ny w zbożach gluten jest czyn­nikiem, który je niszczy.

Regen­er­ac­ja kosmków spraw­ia, że jeli­to cienkie na nowo zaczy­na wchła­ni­ać skład­ni­ki odży­w­cze i przy okazji leki stosowane przy choro­bie Hashimo­to. Niedobo­ry pokar­mowe znika­ją, a wraz z nimi objawy obu chorób – włącznie ze swędzącą, wysus­zoną skórą.

 
 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie tes­tu DNA na celi­ak­ię? Napisz do nas na adres: redakcja@genetyczne.pl

 
 

 


Zobacz też: achon­droplaz­ja, alkatonuria, ane­mia sier­powa­ta, choro­ba Alzheimera, choro­ba Gauchera, choro­ba Wilsona, Dal­tonizm, Dys­trofia mięśniowa Duchenne’a, far­makogenomi­ka, faw­izm, feny­loke­tonuria, hemochro­ma­toza, hemofil­ia, hiper­tri­choza, homo­cystynuria, kląt­wa Ondyny, mukowis­cy­doza, por­firia, rdzeniowy zanik mięśni, tri­so­mia 8, tri­so­mia 15, tri­so­mia 16, tri­so­mia 22, zespół Beck­witha-Wiede­man­na, zespół Charge, zespół Cri du Chat, zespół Edward­sa, zespół Gilber­ta, zespół Kline­fel­tera, zespół Mar­fana, zespół Noo­nan, zespół Patau, prob­le­my skórne a celi­akia, zespół Ret­ta, zespół Sil­lvera-Rus­sel­la, zespół super­sam­i­cy, zespół Tourette’a, zespół Turn­era, trom­bofil­ia wrod­zona, zespół Ushera, test DNA , pora­da gene­ty­ka, gene­ty­czne choro­by meta­bol­iczne, Prekoncepcja.pl — jak zajść w ciążę? , wodor­owy test odd­e­chowy a badanie gene­ty­czne na nietol­er­ancję lak­tozy, kwa­sice u dzieci, bada­nia gene­ty­czne


kalen­darz ciąży, objawy ciąży , poród, który tydzień ciąży, bada­nia w ciąży, połóg, ćwiczenia dla kobi­et w ciąży, usg w ciąży, niepłod­ność, jak leczyć niepłod­ność, lecze­nie niepłod­noś­ci, bada­nia DNA na ojcost­wo, badanie DNA ojcost­wo, bada­nia ojcost­wa, testy ojcost­wa, test DNA na ojcost­wo, badanie ojcost­wa, cena tes­tu na ojcost­wo, koszt tes­tu na ojcost­wo bada­nia dna Gdańsk, bada­nia dna Kraków, bada­nia dna Poz­nań, bada­nia dna Warsza­wa, bada­nia dna Byd­goszcz, badanie ojcost­wa Byd­goszcz

Sucha skóra – efekt błędów w pielę­gnacji czy objaw choro­by?

Warto przeczytać:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Dlaczego ciągle jest mi zimno? Poznaj przyczyny ciągłego uczucia zimna

Ciągłe uczucie zimna najczęściej związane jest ze zmęczeniem, podeszłym wiekiem, niską masą ciała lub stresem....

Zamknij
,,,