Przeskocz do treŇõci
coloalert

Autyzm poszczepienny ‚ÄĒ warto sprawdzińá, czy problem nie leŇľy w nieprawidŇāowoŇõciach genetycznych

autyzm poszczepienny badaniaSzczepi¬≠on¬≠ki a autyzm, autyzm poszczepi¬≠en¬≠ny ‚Äď te zagad¬≠nienia to wcińÖŇľ bard¬≠zo gŇāoŇõny i kon¬≠trow¬≠er¬≠syjny tem¬≠at, mimo Ňľe nie ma naukowych dowod√≥w na to, by szczepi¬≠enia byŇāy niebez¬≠pieczne, a tym bardziej ‚Äď by mogŇāy one wywoŇāańá autyzm. Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá, by naleŇľy¬≠cie przy¬≠go¬≠towańá dziecko do szczepi¬≠enia, uniknńÖńá niepoŇľńÖ¬≠danych objaw√≥w i ura¬≠towańá zdrowie malucha? Podpowiadamy!

Autyzm poszczepi¬≠en¬≠ny, szczepi¬≠on¬≠ki a autyzm ‚Äď najwaŇľniejsze informacje:

 1. Autyzm a szczepi¬≠enia, autyzm poszczepi¬≠en¬≠ny ‚ÄĒ objawy ze spek¬≠trum autyz¬≠mu mogńÖ sińô pojaw¬≠ińá bez wzglńô¬≠du na skŇāad¬≠ni¬≠ki szczepionki
 2. Szczepi¬≠on¬≠ki a autyzm ‚ÄĒ szczepi¬≠on¬≠ki mogńÖ stanow¬≠ińá sil¬≠ny impuls, kt√≥ry przyspieszy rozw√≥j zapisanej w genach choro¬≠by metabolicznej
 3. Autyzm poszczepi¬≠en¬≠ny ‚ÄĒ bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne, wyko¬≠nane przed szczepi¬≠e¬≠niem, mogńÖ znacznie zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ
 4. Poz¬≠naj najwaŇľniejsze prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepienia

Autyzm a szczepienia, autyzm poszczepienny ‚ÄĒ objawy ze spektrum autyzmu mogńÖ sińô pojawińá bez wzglńôdu na skŇāadniki szczepionki

Autyzm to og√≥l¬≠noroz¬≠wo¬≠jowe zaburze¬≠nie, kt√≥rego nie naleŇľy trak¬≠towańá jak choro¬≠by, a jako objaw. O tym, Ňľe dziecko ma objawy ze spek¬≠trum autyz¬≠mu, m√≥wi sińô, gdy u malucha zaob¬≠ser¬≠wowano niepoko¬≠jńÖce ozna¬≠ki op√≥Ňļnienia roz¬≠wo¬≠ju, takie jak np. zaburzenia mowy czy zabur¬≠zony rozw√≥j emocjonalny.

WcińÖŇľ nie znamy dokŇāad¬≠nej i jed¬≠noz¬≠nacznej przy¬≠czyny autyz¬≠mu. Wiemy, Ňľe do zaburzeŇĄ autysty¬≠cznych mogńÖ doprowadz¬≠ińá infekc¬≠je prze¬≠byte w cińÖŇľy, a takŇľe okoŇāo¬≠porodowe lub powypad¬≠kowe uszkodzenia ukŇāadu ner¬≠wowego, duŇľe znacze¬≠nie majńÖ r√≥wnieŇľ czyn¬≠ni¬≠ki gene¬≠ty¬≠czne. PoniewaŇľ u nawet 30-autyzm poszczepienny40% dzieci z autyzmem przy¬≠czy¬≠na zaburzeŇĄ leŇľy w genach [1], diag¬≠nozńô autyz¬≠mu powin¬≠no sińô staw¬≠iańá przede wszys¬≠tkim w opar¬≠ciu o bada¬≠nia genetyczne.

SkńÖd wińôc wyni¬≠ka to nagŇāoŇõnie¬≠nie tem¬≠atu szczepi¬≠on¬≠ki a autyzm? Dlaczego pow¬≠ińÖzano te dwa zagad¬≠nienia i tak czńôs¬≠to m√≥wimy o autyzmie poszczepi¬≠en¬≠nym? Wyni¬≠ka to z tego, Ňľe pier¬≠wsze objawy autyz¬≠mu zbie¬≠ga¬≠jńÖ sińô czńôs¬≠to cza¬≠sowo z ter¬≠minem poda¬≠nia szczepi¬≠on¬≠ki MMR, czyli szczepi¬≠on¬≠ki prze¬≠ci¬≠wko odrze r√≥Ňľy¬≠czce i Ňõwince. Objawy ze spek¬≠trum autyz¬≠mu mogńÖ sińô jed¬≠nak pojaw¬≠ińá bez wzglńô¬≠du na skŇāad¬≠ni¬≠ki szczepi¬≠on¬≠ki, poniewaŇľ ich przy¬≠czynńÖ jest nie podanie szczepi¬≠enia, a ukry¬≠ta, zapisana w genach, choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na.

Szczepionki a autyzm ‚ÄĒ szczepionki mogńÖ stanowińá silny impuls, kt√≥ry przyspieszy rozw√≥j zapisanej w genach choroby metabolicznej

JeŇõli zain¬≠tere¬≠sowaŇāo Cińô zagad¬≠nie¬≠nie ‚Äěszczepi¬≠on¬≠ki a autyzm‚ÄĚ, warto wiedzieńá, Ňľe to nie szczepi¬≠enia same w sobie powodu¬≠jńÖ autyzm poszczepi¬≠en¬≠ny. Podanie szczepi¬≠enia moŇľe jed¬≠nak stanow¬≠ińá dla orga¬≠niz¬≠mu chorego sil¬≠ny impuls, kt√≥ry przyspieszy rozw√≥j ukry¬≠tej choro¬≠by i tym samym wywoŇāa autyzm poszczepienny.

autyzm a szczepieniaUwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne to zaburzenia, kt√≥re moŇľe¬≠my odziedz¬≠iczyńá po rodz¬≠i¬≠cach, do ich pow¬≠sta¬≠nia mogńÖ doprowadz¬≠ińá takŇľe losowe mutac¬≠je w genach. Choro¬≠by te majńÖ to do siebie, Ňľe dŇāu¬≠go rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô w ukryciu i bezob¬≠ja¬≠wowo. Dopiero sil¬≠ny czyn¬≠nik, taki jak np. szczepi¬≠e¬≠nie, moŇľe doprowadz¬≠ińá do ujawnienia sińô choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej i wys¬≠tńÖpi¬≠enia niepoŇľńÖ¬≠danych objaw√≥w.

Orga¬≠nizm oso¬≠by z chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ jest bardziej podat¬≠ny na stres, a takŇľe niety¬≠powe sytu¬≠acje, takie jak np. gŇāod√≥wka, wychŇāodze¬≠nie orga¬≠niz¬≠mu czy gorńÖcz¬≠ka po poda¬≠niu szczepi¬≠enia. Ekspozy¬≠c¬≠ja na tego typu czyn¬≠ni¬≠ki moŇľe powodowańá tzw. dekom¬≠pen¬≠sacjńô meta¬≠bol¬≠icznńÖ (zaŇāa¬≠manie r√≥wnowa¬≠gi orga¬≠niz¬≠mu). W efek¬≠cie u pac¬≠jen¬≠ta, u kt√≥rego nawet nie pode¬≠jrze¬≠wano obec¬≠noŇõ¬≠ci choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej, mogńÖ wys¬≠tńÖpińá: drgaw¬≠ki, ŇõpińÖcz¬≠ka, a nawet objawy ze spek¬≠trum autyz¬≠mu (wynika¬≠jńÖce z uszkodzeŇĄ ukŇāadu nerwowego).

Autyzm poszczepienny ‚ÄĒ badania genetyczne, wykonane przed szczepieniem, mogńÖ znacznie zwińôkszyńá bezpieczeŇĄstwo szczepieŇĄ

Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko? Bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ moŇľ¬≠na znacznie zwińôk¬≠szyńá dzińô¬≠ki wyko¬≠na¬≠niu jeszcze przed podaniem szczepi¬≠enia spec¬≠jal¬≠isty¬≠cznych badaŇĄ w kierunku chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych. Wrod¬≠zone zaburzenia metab¬≠o¬≠liz¬≠mu moŇľ¬≠na Ňāat¬≠wo wykryńá dzińô¬≠ki badan¬≠iom gene¬≠ty¬≠cznym i w ten spos√≥b zad¬≠bańá o zdrowie i rozw√≥j dziecka!

Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem warto wykon¬≠ańá? Badanie gene¬≠ty¬≠czne dla dzieci,  kt√≥re zwińôk¬≠sza bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych to nowoczes¬≠ny badanie WES PROFILAKTYKA. To badanie gene¬≠ty¬≠czne, kt√≥re korzys¬≠ta z metody NGS (sek¬≠wencjonowanie najnowszej gen¬≠er¬≠acji). Dzińô¬≠ki temu w trak¬≠cie jed¬≠nej anal¬≠izy sprawdzane sńÖ wszys¬≠tkie zmi¬≠any w genach (nie tylko te najczńôst¬≠sze), kt√≥re mogńÖ prowadz¬≠ińá do roz¬≠wo¬≠ju choro¬≠by wrod¬≠zonej, w tym takŇľe chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych i innych niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci, kt√≥re mogńÖ wywoŇāańá autyzm poszczepienny.szczepionki a autyzm

Badanie WES PROFILAKTYKA sprawdza wszys¬≠tkie geny w orga¬≠nizmie dziec¬≠ka. A takich gen√≥w jest pon¬≠ad 23 tysińÖce. We wszys¬≠t¬≠kich takich genach mogńÖ kryńá sińô niebez¬≠pieczne mutac¬≠je, kt√≥re mogńÖ  byńá odpowiedzialne za choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne. To jedyne badanie na rynku, kt√≥rego wynik jest dodatkowo potwierdzany metodńÖ Sangera, dzińô¬≠ki temu rodz¬≠ice i lekarz zysku¬≠jńÖ pewnńÖ i wiary¬≠god¬≠nńÖ infor¬≠ma¬≠cjńô odnoŇõnie tego, jak zad¬≠bańá o bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ. Aby wesprzeńá rozw√≥j malucha, a takŇľe uchronińá go przed groŇļny¬≠mi objawa¬≠mi inny¬≠mi chor√≥b, kt√≥re mogńÖ byńá zapisane w jego genach, warto wińôc wykon¬≠ańá bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem, takie badanie WES.

Poznaj najwaŇľniejsze przeciwwskazania do szczepienia

W przy¬≠pad¬≠ku wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci dzieci szczepi¬≠enia nie szkodzńÖ zdrow¬≠iu, a wrńôcz prze¬≠ci¬≠wnie ‚Äď sńÖ one konieczne, by ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny m√≥gŇā sińô naleŇľy¬≠cie uksz¬≠taŇā¬≠towańá i bronińá samodziel¬≠nie przed r√≥Ňľny¬≠mi choroba¬≠mi. Z medy¬≠cznego punk¬≠tu widzenia ist¬≠niejńÖ pewne okolicznoŇõ¬≠ci, kt√≥re wyma¬≠ga¬≠jńÖ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego przy¬≠go¬≠towa¬≠nia malucha przed szczepi¬≠e¬≠niem lub nawet wprowadzenia indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ.

Medy¬≠cy¬≠na zna takŇľe przy¬≠pad¬≠ki chor√≥b, kt√≥re stanow¬≠ińÖ bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do poda¬≠nia niek¬≠t√≥rych szczepi¬≠onek. Prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia stanow¬≠ińÖ choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne ‚Äď pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci [2].

autyzm szczepionkiOso¬≠by, u kt√≥rych zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowano pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci, wyma¬≠ga¬≠jńÖ spec¬≠jal¬≠isty¬≠cznego leczenia, a poniewaŇľ podanie im szczepi¬≠on¬≠ki moŇľe wywoŇāańá chorobńô, przed kt√≥rńÖ miaŇāo chronińá szczepi¬≠e¬≠nie, nie naleŇľy im podawańá szczepi¬≠onek Ňľywych, takich jak:

 • szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko odrze, Ňõwince i r√≥Ňľy¬≠czce (MMR),
 • szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko gruŇļl¬≠i¬≠cy (BCG),
 • szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko ospie wietrznej,
 • szczepi¬≠enia prze¬≠ci¬≠wko rotawirusom,
 • szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko wiru¬≠sowi polio.

Jak wińôc widańá, choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne to nie jedyny przykŇāad gene¬≠ty¬≠cznie uwarunk¬≠owanych chor√≥b, kt√≥rych Ňõwiado¬≠moŇõńá, odpowied¬≠nia diag¬≠noza, a nastńôp¬≠nie lecze¬≠nie, sńÖ bard¬≠zo waŇľne w kon¬≠tekŇõ¬≠cie bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wa szczepieŇĄ. Na szczńôŇõ¬≠cie dzińô¬≠ki badan¬≠iom takim jak WES PROFILAKTYKA moŇľ¬≠na wykryńá u dziec¬≠ka tego typu zaburzenia stanow¬≠ińÖce prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ.

Zobacz teŇľ:

Badanie WES

Autyzm u dzieci ‚ÄĒ przyczyny

Autyzm bada­nia genetyczne

Bada­nia na autyzm

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
 1. SzczaŇāuba K., 2014. Diagnostyka genetycznych przyczyn chor√≥b spektrum autystycznego z perspektywy lekarza specjalisty genetyki klinicznej, Psychiatria Polska; 48(4): 677‚Äď688.
 2. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
3/5 ‚ÄĒ (3 gŇāos√≥w / gŇāosy) 
mail