Przeskocz do treŇõci
coloalert

Jak wyleczyńá padaczkńô ‚ÄĒ poznaj wszystkie moŇľliwe metody!

Padacz¬≠ka to choro¬≠ba, z kt√≥rńÖ z roku na rok zma¬≠ga sińô coraz wińôk¬≠sza licz¬≠ba dzieci. Wielu rodz¬≠ic√≥w, kt√≥rych pociechy cho¬≠ru¬≠jńÖ na epilep¬≠sjńô zas¬≠tanaw¬≠ia sińô czy moŇľ¬≠na wyleczyńá padaczkńô? Choro¬≠ba ujaw¬≠nia sińô u kaŇľdego inaczej, dlat¬≠ego teŇľ lecze¬≠nie powin¬≠no byńá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie dopa¬≠sowane do potrzeb dziec¬≠ka. PoniewaŇľ przy¬≠czyny padacz¬≠ki nie sńÖ dokŇāad¬≠nie znane, wielu lekarzy zas¬≠tanaw¬≠ia sińô jak wyleczyńá padaczkńô?czy padaczkńô moŇľna wyleczyńá

Epilep¬≠s¬≠ja u dziec¬≠ka moŇľe byńá spowodowana wielo¬≠ma czyn¬≠nika¬≠mi, na kt√≥re rodz¬≠ice czńôs¬≠to nie majńÖ wpŇāy¬≠wu. MogńÖ to byńá np. uszkodzenia ukŇāadu ner¬≠wowego dziec¬≠ka pow¬≠staŇāe pod¬≠czas poro¬≠du, uszkodzenia mechan¬≠iczne pow¬≠staŇāe w wyniku wypad¬≠k√≥w oraz choro¬≠by nowot¬≠worowe, przez kt√≥re m√≥zg dziec¬≠ka nie funkcjonu¬≠je praw¬≠idŇāowo. Uwa¬≠ga rodz¬≠ic√≥w powin¬≠na byńá takŇľe skierowana na pojaw¬≠ia¬≠jńÖce sińô epi¬≠zody padacz¬≠ki po prze¬≠by¬≠tych infekc¬≠jach wiru¬≠sowych i bak¬≠teryjnych, poniewaŇľ one takŇľe mogńÖ stanow¬≠ińá przy¬≠czynńô epilep¬≠sji.

JeŇõli Two¬≠je dziecko jest chore lub pode¬≠jrze¬≠wasz, Ňľe moŇľe zma¬≠gańá sińô z padaczkńÖ, na pewno zas¬≠tanaw¬≠iasz sińô czy padaczkńô moŇľ¬≠na wyleczyńá, a jeŇõli tak, to jak to zro¬≠bińá? Aby mieńá pewnoŇõńá czy choro¬≠ba dziec¬≠ka spowodowana jest przy¬≠czy¬≠na¬≠mi gene¬≠ty¬≠czny¬≠mi, warto wykon¬≠ańá odpowied¬≠nie badanie DNA. 

Postńôpy medy¬≠cyny oraz rozw√≥j nowoczes¬≠nych metod diag¬≠no¬≠zowa¬≠nia pozwala¬≠jńÖ lekar¬≠zom na coraz dokŇāad¬≠niejszńÖ odpowiedŇļ na pytanie: jak wyleczyńá padaczkńô? Dzińô¬≠ki innowa¬≠cyjnym metodom diag¬≠nozy i leczenia, moŇľli¬≠we jest znaczne popraw¬≠ie¬≠nie jakoŇõ¬≠ci Ňľycia zar√≥wno u dzieci, jak i u juŇľ dorosŇāych pacjent√≥w.

  1. Skutecz¬≠na diag¬≠noza odpowiedz¬≠ińÖ na pytanie jak wyleczyńá padaczkńô?
  2. Jak wyleczyńá padaczkńô ‚Äď czy zna¬≠jdńô skuteczne leki?
  3. Jak wyleczyńá padaczkńô ‚Äď lecze¬≠nie zespoŇāu Dravet
  4. Jak wyleczyńá padaczkńô lecze¬≠niem chirurgicznym?
  5. Czy moŇľ¬≠na wyleczyńá padaczkńô spowodowanńÖ choroba¬≠mi metabolicznymi?
  6. Czy moŇľ¬≠na wyleczyńá padaczkńô ‚Äď jakie bada¬≠nia diag¬≠nos¬≠ty¬≠czne wykonańá?

Skuteczna diagnoza odpowiedzińÖ na pytanie jak wyleczyńá padaczkńô?

Kluc¬≠zowym ele¬≠mentem w pro¬≠ce¬≠sie leczenia padacz¬≠ki jest trafnie postaw¬≠iona diag¬≠noza. Poz¬≠nanie z jakim rodza¬≠jem padacz¬≠ki zma¬≠ga sińô dziecko maczy padaczkńô moŇľna wyleczyńá ogromne znacze¬≠nie w doborze odpowied¬≠niego, a przede wszys¬≠tkim najskuteczniejszego leczenia. Przy diag¬≠no¬≠zowa¬≠niu epilep¬≠sji istotne bńôdńÖ infor¬≠ma¬≠c¬≠je takie jak wiek pac¬≠jen¬≠ta, w kt√≥rym rozpoczńôŇāy sińô pojaw¬≠iańá pier¬≠wsze ata¬≠ki oraz czńôs¬≠totli¬≠woŇõńá ich wys¬≠tńôpowa¬≠nia, a takŇľe wszys¬≠tkie niezbńôdne bada¬≠nia diag¬≠nos¬≠ty¬≠czne, m.in. badanie EEG oraz bada¬≠nia obrazowe.

Jed¬≠nym z rodza¬≠j√≥w epilep¬≠sji jest tzw. padacz¬≠ka gene¬≠ty¬≠cz¬≠na, kt√≥rej przy¬≠czynńÖ sńÖ mutac¬≠je wys¬≠tńôpu¬≠jńÖce w naszym DNA. W tym przy¬≠pad¬≠ku istot¬≠nym badaniem jest m.in. badanie WES, kt√≥re pozwala na ustal¬≠e¬≠nie, kt√≥ry konkret¬≠nie gen odpowiedzial¬≠ny jest za pojaw¬≠ian¬≠ie sińô napad√≥w choro¬≠by. Z takńÖ wiedzńÖ lekarz z duŇľńÖ dokŇāad¬≠noŇõ¬≠cińÖ moŇľe wdroŇľyńá lecze¬≠nie, kt√≥re skutecznie zahamu¬≠je pojaw¬≠ian¬≠ie sińô epi¬≠zod√≥w, co znacznie poprawi kom¬≠fort Ňľycia pac¬≠jen¬≠ta. Konieczne moŇľe okazańá sińô stosowanie przez chorego spec¬≠jal¬≠nie uŇāoŇľonej diety oraz przyj¬≠mowanie odpowied¬≠nich suplement√≥w.

Jak wyleczyńá padaczkńô ‚Äď czy znajdńô skuteczne leki?

Lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne nie zawsze okazu¬≠je sińô skuteczne ‚Äď w duŇľej mierze zaleŇľy to od rodza¬≠ju padacz¬≠ki, ale takŇľe od wielu czyn¬≠nik√≥w indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nych. Wiele lek√≥w poma¬≠ga ograniczyńá wys¬≠tńôpowanie epi¬≠zod√≥w drgawek, jed¬≠nak wyb√≥r odpowied¬≠niej kuracji, kt√≥ra skutecznie pomoŇľe pac¬≠jen¬≠towi jest bard¬≠zo trud¬≠ny, gdyŇľ spec¬≠jal¬≠ista ma do dys¬≠pozy¬≠cji aŇľ 30 lek√≥w 3 r√≥Ňľnych generacji!

Nie u wszys¬≠t¬≠kich chorych lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne okaŇľe sińô skuteczne, dlat¬≠ego odpowiedŇļ na pytanie czy moŇľ¬≠na wyleczyńá padaczkńô leka¬≠mi, nieste¬≠ty brz¬≠mi: nie zawsze. Prob¬≠lem ten doty¬≠czy szczeg√≥l¬≠nie os√≥b zma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cych sińô z tzw. padaczkńÖ lekoopornńÖ, na kt√≥rńÖ nie pomogńÖ Ňľadne z sub¬≠stancji leczniczych.

Jak wyleczyńá padaczkńô ‚Äď leczenie zespoŇāu Dravet 

Zesp√≥Ňā Dravet jest jed¬≠nym z naj¬≠cińôŇľszych do zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠nia rodza¬≠j√≥w padacz¬≠ki. NajczńôŇõ¬≠ciej pojaw¬≠ia sińô ona juŇľ na pier¬≠wszym etapie Ňľycia dziec¬≠ka.jak wyleczyńá padaczke PoniewaŇľ objaw¬≠ia sińô np. pod¬≠czas gorńÖcz¬≠ki czy po prze¬≠by¬≠tym szczepi¬≠e¬≠niu, jej objawy mogńÖ byńá bagatelizowane i uznawane za jedne z objaw√≥w przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia czy teŇľ skutek uboczny przeprowad¬≠zonego szczepi¬≠enia. Choro¬≠ba na szczńôŇõ¬≠cie nie jest dziedz¬≠icz¬≠na, jed¬≠nak jej skut¬≠ki mogńÖ mieńá wpŇāyw na rozw√≥j intelek¬≠tu¬≠al¬≠ny dziec¬≠ka w przyszŇāoŇõci.

Rodz¬≠ice dzieci, u kt√≥rych wykry¬≠to zesp√≥Ňā Dravet czńôs¬≠to zas¬≠tanaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô, jak wyleczyńá padaczkńô nim spowodowanńÖ. Istotne jest wdroŇľe¬≠nie odpowied¬≠niej ter¬≠apii far¬≠mako¬≠log¬≠icznej, jed¬≠nak lekarz musi byńá niezwyk¬≠le uwaŇľny poniewaŇľ niek¬≠t√≥re sub¬≠stanc¬≠je lecznicze mogńÖ powodowańá nasi¬≠lanie sińô objaw√≥w epilepsji!

Jak wyleczyńá padaczkńô leczeniem chirurgicznym?

Neu¬≠rochirur¬≠gia jest dziedz¬≠inńÖ medy¬≠cyny, kt√≥ra nieustan¬≠nie sińô rozwi¬≠ja, szczeg√≥l¬≠nie w kierunku chirur¬≠gicznego leczenia padacz¬≠ki. Jest ona stosowana prze¬≠waŇľnie u pac¬≠jen¬≠t√≥w, u kt√≥rych wszys¬≠tkie inne metody leczenia zaw¬≠iodŇāy. Na czym konkret¬≠nie pole¬≠ga chirur¬≠giczne lecze¬≠nie padacz¬≠ki?

  • wycińô¬≠cie frag¬≠men¬≠t√≥w w m√≥zgu, odpowiada¬≠jńÖ¬≠cych za pojaw¬≠ian¬≠ie sińô napad√≥w
  • sty¬≠mu¬≠lacji m√≥zgu, kt√≥ra reg¬≠u¬≠lu¬≠je jego pracńô

Czy moŇľna wyleczyńá padaczkńô spowodowanńÖ chorobami metabolicznymi?

Padacz¬≠ka moŇľe byńá takŇľe jed¬≠nym z objaw√≥w wrod¬≠zonych chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych. Co moŇľe byńá powo¬≠dem pojaw¬≠ia¬≠nia sińô napad√≥w? Nieod¬≠powied¬≠nio zbi¬≠lan¬≠sowana dieta oraz niepraw¬≠idŇāowa suple¬≠men¬≠tac¬≠ja to tylko jedne z przy¬≠czyn pojaw¬≠ia¬≠nia sińô epi¬≠zod√≥w drgawkowych! czy moŇľna wyleczyńá padaczkńô

Rodz¬≠ice dzieci z choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi czńôs¬≠to szuka¬≠jńÖ odpowiedzi na pytanie, czy padaczkńô moŇľ¬≠na wyleczyńá jest jest spowodowanńÖ przez WWM (wrod¬≠zone wady metab¬≠o¬≠liz¬≠mu). Nie jest to Ňāatwe zadanie, a wdroŇľe¬≠nie odpowied¬≠niego leczenia wyma¬≠ga wiele wysiŇāku nie tylko ze strony lekarza, ale takŇľe ze strony pac¬≠jen¬≠ta oraz jego rodziny. Dlaczego? Cza¬≠sa¬≠mi dobranie odpowied¬≠niego i skutecznego leczenia far¬≠mako¬≠log¬≠icznego nie wystar¬≠czy, a pac¬≠jent przez caŇāe Ňľycie bńôdzie musi¬≠aŇā stosowańá sińô do wielu restryk¬≠cyjnych zasad doty¬≠czńÖ¬≠cych diety oraz praw¬≠idŇāowej suplementacji.

Kluc¬≠zowe moŇľe okazańá sińô tutaj wczesne wykrycie przy¬≠czyny choro¬≠by. Wrod¬≠zone wady meta¬≠bol¬≠iczne wykryte na wczes¬≠nym etapie Ňľycia dziec¬≠ka pomogńÖ w szy¬≠bkim oraz dokŇāad¬≠nym zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠niu przy¬≠czyn pojaw¬≠ia¬≠nia sińô objaw√≥w padacz¬≠ki, co zwińôk¬≠szy szan¬≠sńô na szy¬≠bkie i skuteczne zahamowanie objaw√≥w choro¬≠by. Nielec¬≠zona choro¬≠ba moŇľe nieko¬≠rzyst¬≠nie odbińá sińô na zdrow¬≠iu dziec¬≠ka i spowodowańá trwaŇāe uszkodzenia nie tylko w ukŇāadzie ner¬≠wowym, ale moŇľe mieńá takŇľe o wiele powaŇľniejsze skutki.

PoniewaŇľ dieta dziec¬≠ka z chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ musi byńá stosowana juŇľ przez caŇāe Ňľycie pac¬≠jen¬≠ta, pomocńÖ moŇľe okazańá sińô wspar¬≠cie diete¬≠ty¬≠ka klin¬≠icznego, kt√≥ry nie tylko ustali indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie dopa¬≠sowany jadŇāospis, ale takŇľe pomoŇľe dziecku przyzwycza¬≠ińá sińô do radykalnych zmi¬≠an w jego diecie.

Trud¬≠noŇõńá w zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠niu padacz¬≠ki, kt√≥rej przy¬≠czynńÖ sńÖ choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne, spowodowana jest przede wszys¬≠tkim fak¬≠tem, Ňľe moŇľe ona pojaw¬≠ińá sińô zar√≥wno na etapie niemowlńô¬≠cym, jak i juŇľ u kilkulet¬≠niego dziecka.

Czy moŇľna wyleczyńá padaczkńô ‚Äď jakie badania diagnostyczne wykonańá?

Aby dowiedzieńá sińô, czy przy¬≠czynńÖ padacz¬≠ki u dziec¬≠ka sńÖ wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne lub zesp√≥Ňā Dravet, naleŇľy wykon¬≠ańá odpowied¬≠nie bada¬≠niaczy padaczkńô moŇľna wyleczyńá gene¬≠ty¬≠czne. Jed¬≠nym z takich badaŇĄ jest badanie WES, kt√≥re dostar¬≠cza lekar¬≠zowi infor¬≠ma¬≠cji na tem¬≠at gen√≥w, w kt√≥rych obec¬≠ne sńÖ mutac¬≠je gene¬≠ty¬≠czne mogńÖce byńá przy¬≠czynńÖ pow¬≠sta¬≠nia napad√≥w epileptycznych.

Najsz¬≠er¬≠szym dostńôp¬≠nym aktu¬≠al¬≠nie badaniem WES jest badanie WES COMPLEX. Jest to innowac¬≠ja na rynku badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych. WES Com¬≠plex jest pier¬≠wszym i jedynym dostńôp¬≠nym w Polsce badaniem o charak¬≠terze tzw. mul¬≠ti¬≠omicznym. Pod¬≠czas jed¬≠nej anal¬≠izy, z jed¬≠nej pobranej pr√≥b¬≠ki (sucha kro¬≠pla krwi)  wykony¬≠wane jest zar√≥wno badanie WES o najsz¬≠er¬≠szym moŇľli¬≠wym zakre¬≠sie oraz kar¬≠i¬≠o¬≠typ moleku¬≠larny (mikro¬≠macierze), a w przy¬≠pad¬≠ku wykrycia niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w genach, kt√≥re mogńÖ byńá odpowiedzialne za chorobńô meta¬≠bol¬≠icznńÖ przeprowadzane jest r√≥wnieŇľ badanie bio¬≠chemiczne.  To badanie z kolei pozwala okreŇõlińá, czy choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na ‚Äějest akty¬≠w¬≠na‚ÄĚ i jak bard¬≠zo jest zaawan¬≠sowana. Widoczne jest to po poziomie metabolit√≥w we krwi pacjenta.

Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka poz¬≠wolńÖ nie tylko na zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowanie choro¬≠by oraz wdroŇľe¬≠nie odpowied¬≠niego leczenia, ale takŇľe poz¬≠wolńÖ na zapewnie¬≠nie bez¬≠piecznego leczenia (poz¬≠wolńÖ uniknńÖńá nieod¬≠powied¬≠niej ter¬≠apii far¬≠mako¬≠log¬≠icznej np. przy zes¬≠pole Dravet oraz uchronińÖ dziecko przez niepotrzeb¬≠nym zabiegiem inwazyjnym).

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ na padaczkńô?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

 Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne noworodka

Mikro¬≠macierze ‚ÄĒ bada¬≠nia genetyczne

Badanie FRAX

Bada­nia gene­ty­czne u dzieci

OceŇĄ
mail