ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

trombofilia wrodzona

now browsing by tag

 
 
badanie na trombofilię wrodzoną

Badanie na trombofilię wrodzoną – jeden test, spokój na resztę życia!

Wpis spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 5 mar­ca 2018 r.  Badanie DNA w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej, czyli gene­ty­cznie uwarunk­owanej podat­noś­ci na chorobę żył zwaną zakrzepicą, wyko­nane raz, wystar­cza na całe życie. To badanie powin­ny mieć na uwadze kobi­ety, które sto­su­ją lub planu­ją stosować antykon­cepcję hor­mon­al­ną oraz kobi­ety w ciąży. Dlaczego? Zakrzepi­ca — powszech­nie…

trombofilia

Trombofilia wrodzona – czym jest genetycznie uwarunkowana skłonność do zakrzepicy?

Trom­bofil­ia wrod­zona jest gene­ty­cznie uwarunk­owaną ten­dencją do wys­tępowa­nia zakrzepów. Może być przy­czyną wielu prob­lemów zdrowot­nych – doprowadz­ić do zawału ser­ca, udaru mózgu, zakrzepicy czy poronienia. Trom­bofil­ię wrod­zoną wywołu­ją mutac­je konkret­nych genów, które wykryć moż­na tylko przy pomo­cy testów DNA. Trom­bofil­ia wrod­zona może być przy­czyną niebez­piecznej choro­by – zakrzepicy Każdego roku…

przyczyny poronienia

Przyczyny poronienia ukryte w genach?

Aktu­al­iza­c­ja: 5 mar­ca 2018 r.  Przy­czyny poronienia mogą być ukryte w genach, dlat­ego po stra­cie ciąży dobrze jest pod­dać się diag­nos­tyce w kierunku wykrycia określonych zmi­an gene­ty­cznych. Warto, aby kobi­eta po poronie­niu otrzy­mała od lekarza skierowanie na badanie trom­bofil­ii wrod­zonej. Wyjaśnią one czy za stratą ciąży rzeczy­wiś­cie sto­ją zmi­any w DNA.…

zakrzepica badanie

Zakrzepica – jak sprawdzić, czy ma się do niej predyspozycje

Artykuł spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 5 mar­ca 2018 r.   Zakrzepi­ca to choro­ba, która może mieć podłoże gene­ty­czne. Ryzyko jej roz­wo­ju jest więk­sze u osób, które posi­ada­ją mutac­je odpowiedzialne za rozwój trom­bofil­ii wrod­zonej – czyli zaburzenia krzep­nię­cia, które pole­ga na zwięk­szonej podat­noś­ci do żyl­nych i tęt­niczych zakrzepów. Wykonu­jąc proste badanie gene­ty­czne na obec­ność…

,,,