międzynarodowy dzień DNA

now browsing by tag

 
 
Międzynarodowy Dzień DNA – 25 kwietnia

Międzynarodowy Dzień DNA – 25 kwietnia 2019 r.

25 kwiet­nia obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień DNA. Skąd ta data? Upamięt­nia ona dwa bard­zo ważne dla gene­ty­ki wydarzenia: ukazanie się artykułu opisu­jącego struk­turę pod­wójnej helisy DNA i ogłosze­nie ukończenia pro­jek­tu ludzkiego geno­mu (ang. Human Genome Project). Czym jest DNA, jaka jest his­to­ria jego odkrycia i w jaki sposób zre­wolucjoni­zowało medy­cynę i nie tylko? DNA – czym…