zabieg operacyjny jakie badanie
zabieg operacyjny jakie badanie

achondroplazja objawy

now browsing by tag

 
 
Co to jest achondroplazja?

Achondroplazja — czyli wrodzona choroba kości

Wiado­mość o urodze­niu chorego dziec­ka jest szok­iem dla każdego przyszłego rodz­i­ca. Szczegól­nie wtedy, gdy schorze­nie objaw­ia się widoczny­mi zmi­ana­mi w wyglądzie zewnętrznym. Radość z oczeki­wa­nia na potom­ka zamienia się wów­czas w kosz­mar, które­mu towarzyszy poczu­cie zagu­bi­enia i bezrad­noś­ci. Kluczem do „oswo­je­nia się” z nową sytu­acją powin­no być dokładne poz­nanie choro­by:…

,,,